Havárie tlakových zařízení v 19. století

Počátky legislativy pro tlaková zařízení lze vysledovat až do první poloviny 19. století. Průmyslová revoluce, industrializace a zejména vynález parního stroje vedly k bouřlivým proměnám společnosti. Překotný rozvoj výroby parních strojů, nedostatek zkušených odborníků a s tím související vzrůstající počet havárií a výbuchů parních kotlů si vynutil také vznik prvních předpisů pro provoz těchto tlakových zařízení.

Nutno poznamenat, že v oblasti bezpečnosti provozu tlakových zařízení bylo již v samotném počátku velmi pokrokové Rakouskouherské mocnářství. Již v roce 1817 v Rakousku vyšel v platnost první předpis, který upravoval provoz parních strojů na lodích. Dalším krokem bylo vydání nařízení č. 273/1860 říšského zákoníku, které zavádělo řadu bezpečnostních opatření proti nebezpečí výbuchů parních kotlů.

Historickým mezníkem bylo vydání říšského zákona č. 112/1871, který nařizoval zkoušky a periodické kontroly parních strojů státním komisařem, nebo komisařem Společnosti uživatelů kotlů, i když je třeba podotknout, že tito komisaři měli velmi malé pravomoci. Došlo tak k uzákonění státního dozoru nad bezpečností práce. „Úřední komisař zkoušecí“ se stal prvním státním úředníkem, který zajišťoval dozor nad technickým zařízením a jeho provozem v obvodu vymezeném vládou.

Zákonem č. 117 říšského zákoníku ze 17. června 1883 byli ustanoveni živnostenští inspektoři, kteří svým postavením byli státními úředníky a kontrolovali živnostenské podniky ve stanovených okresech. Inspektoři měli povinnost informovat živnostenský úřad o úrazech a podezření z ohrožení zdraví zaměstnanců v jednotlivých firmách.

V § 336 výše uvedeného zákona bylo uvedeno, že se za provinění mimo jiné považuje „když se nezachovávají předpisové, vydaní v příčině parních lodí, parních strojů a parních kotlů nebo jiné potřebné zvláštní opatrnosti“.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout následky výbuchů kotlů parních lokomotiv, které byly fotograficky zdokumentovány v v 19. a první polovině 20. století.

Historii legislativy v oblasti bezpečnosti práce, která sahá až do doby druhého tisíciletí před Kristem se budeme věnovat příště v samostatném článku.

Jan Lhotský
předseda pracovní skupiny pro informatiku a vzdělávání
APTI z.s.

Foto zdroj: facebook.com
Skupina: A different type of Art

Související články