Informace z činnosti Technické inspekce ČR

Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D.
Technická inspekce České republiky

Technická inspekce České republiky (dále jen TIČR) vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhrazenými technickými zařízeními jsou ve smyslu § 6b odst. (1) zákona
č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví
a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.

Dvoudenní intenzivní kurz pro revizní techniky plynových zařízení
zaměřený na přípravu ke zkouškám u TIČR

9.-10. září 2020
Hotel Černigov, Hradec KrálovéTIČR působí mimo hlavního předmětu činnosti i jako ČIA akreditovaná osoba. Je držitelem Osvědčení o akreditaci inspekčního orgánu č. 4001 na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17020. Předmětem této akreditace je inspekční činnost třetí nezávislé strany – orgán typu A – k provádění inspekce a posuzování shody na technických zařízeních.

Tento příspěvek Technické inspekce České republiky z oboru plynových zařízení je zaměřen zejména na tyto oblasti:

 • změny na Technické inspekci ČR
 • podávání žádostí na TIČR
 • žádosti osvědčení – požadované průvodní doklady ke zkouškám osob
 • žádosti oprávnění – požadované průvodní doklady a dokumenty k vyřízení oprávnění
 • žádosti oprávnění pro zahraniční subjekty
 • žádost o vydání odborného a závazného stanoviska (dokumentace, provozovaná zařízení) – požadované průvodní doklady a dokumenty
 • žádost o vydání odborného a závazného stanoviska (provedení prohlídky, řízení, vyhodnocení zkoušek) – požadované průvodní doklady a dokumenty
 • výstupní doklady TIČR
 • informace z dozorové činnosti TIČR – ukázky z praxe

ZMĚNY NA TECHNICKÉ INSPEKCI ČR

Jednotná centrální adresa TIČR

Od 1.1.2016 byla zavedena jednotná centrální podací adresa TIČR:

Technická inspekce České republiky
U Balabenky 1908/6
180 00 Praha 8

ID datové schránky:
yt499qv
– výhradně za účelem komunikace s orgány státní správy.

e-mail:
posta@ticr.cz
– na této adrese je možno podávat odborné dotazy a ostatní žádosti.

Vznik nového pracoviště TIČR

Technická inspekce ČR má v současné době 8 poboček:
Praha – Strakonice – Plzeň – Ústí nad Labem – Hradec Králové – Ostrava – Liberec – Brno.

S účinností k 30.11.2016 byla ukončena působnost pobočky Technické inspekce České republiky České Budějovice, která se nacházela na adrese Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice. Dnem 1.7.2017 zřídila Technická inspekce České republiky novou pobočku ve Strakonicích na adrese Smetanova 533, 386 01 Strakonice, e-mail: strakonice@ticr.cz.

Revidované testy TIČR

Pro plynová zařízení byly po třech letech zrevidovány testy pro montéry a revizní/zkušební techniky. Testové otázky jsou k dispozici na www.ticr.eu v sekci „Plynová VTZ“ – „Testové otázky“. Montérům ubyly otázky, týkající se zkoušek zařízení, naopak zkušebním a revizním technikům přibyly. Platnost testů pro montéry je od 1.4.2017 a pro zkušební a revizní techniky od 1.6.2017.

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA TIČR

Na webových stránkách TIČR (www.ticr.eu) v sekci „ŽÁDOSTI A FORMULÁŘE“ jsou k dispozici tyto žádosti v elektronické podobě:

Žádosti o prověření odborné způsobilosti se zasílají na TIČR s předstihem nejméně 14 dnů před vlastním prověřením (zkouškou u osvědčení a šetřením u oprávnění). Žádosti o odborné a závazné stanovisko pro zkoušky zařízení se zasílají nejméně 15 dnů před vlastní zkouškou dle §3 odst. 8 vyhlášky č. 21/1979 Sb. Je to z důvodu evidence, stanovení ceny za prověření, naplánování vlastního prověřování a také z důvodu vlastní přípravy žadatelů např. ke zkoušce, příprava dokladů vyžadovaných pro šetření apod.

Podávání žádosti „Osvědčení“

Každý žadatel o zkoušku má právo si v žádosti označit libovolnou pobočku TIČR bez ohledu na místo jeho trvalého pobytu, případně sídlo podnikatele nebo zaměstnavatele. Seznam žadatelů o skupinové prověření je doprovodný formulář k žádostem jednotlivců a platí pouze pro zaměstnavatele.  Při prověření odborné způsobilosti prostřednictvím hromadného (skupinového) podání jednotlivých žádostí od jednoho zaměstnavatele, které má návaznost na přípravné školení na školicích střediscích, je nezbytné dodržovat následující postup a pravidla:

 • zkoušky revizních techniků není možné provádět ve školicích střediscích a agenturách, ale pouze na příslušné pobočce TIČR,
 • ostatní zkoušky je možné provádět na pobočkách TIČR, v místě sídla firmy zaměstnavatele, ve školicích střediscích a agenturách.

Úhradu poplatku za prověření odborné způsobilosti hradí žadatel nebo jeho zaměstnavatel Technické inspekci ČR, na základě zálohové faktury v souladu s ustanovením vyhlášky č. 398/2001 Sb. v platném znění.

K žádost o vydání osvědčení není nutno po vyplnění dokládat žádné doplňující doklady. Vše se žadatel dozví ze zaslané pozvánky ke zkoušce, např. je nutno doložit:

 • kopii stávajícího osvědčení – při prodloužení nebo rozšíření osvědčení,
 • kopii dokladu o vzdělání (diplom, vysvědčení, výjimka) – dokládá se u nových nebo,

s povolenou výjimkou:

 • údaje o délce odborné praxe – dokládá se pouze u nových žadatelů, při přerušení činnosti, nebo u rozšíření rozsahu,
 • kopii potvrzení o zdravotní způsobilosti v souladu se zněním § 6c, odst. 3 zákona č. 174/1968 Sb.,
 • kopii dokladu o zaškolení montéra PZ dle §6, odst. (2) vyhlášky č. 21/1979 Sb.

a) doklad o vzdělání:
Revizní technik
předkládá dle § 11 vyhl. 85/1978 Sb. v pl. znění doklad o ukončeném úplném středním odborném vzdělání technického směru (ÚSO), nebo vysokoškolském vzdělání technického směru;

V případě, že byla žadateli o revizní činnost vystavena výjimka ze vzdělání, nutno předložit ke kontrole inspektorovi před zkouškou v originále. Výjimky z  požadavků odborného vzdělání TIČR žadatelům neuděluje.

Zkušební technik
předkládá dle § 11 vyhl. 85/1978 Sb. v pl. znění minimálně výuční list v příslušném oboru;

Montér
předkládá výuční list, příp. jiný doklad o posledním ukončeném vzdělání (dle vyhl. 21/1979 Sb. v pl. znění není výuční list podmínkou);

b) doklad odborné praxe dle zákona č. 174/1968 Sb.
potvrzuje současný nebo bývalý zaměstnavatel – oprávněná organizace nebo podnikající fyzická osoba s příslušným rozsahem oprávnění v platném znění (oprávnění je předloženo v kopii). V případě, že subjekt, u něhož byla praxe získána, již neexistuje, nebo z jiných objektivních důvodů nelze doklad o dosažené praxi získat, je možné prokázat praxi čestným prohlášením žadatele. Čestné prohlášení rovněž předkládá žadatel, je-li sám podnikající fyzickou osobou. Osvědčení TIČR (i po době platnosti) lze považovat rovněž za doklad původní odborné praxe;

c) potvrzení o zdravotní způsobilosti
TIČR plně respektuje při přijímání dokladů o zdravotní způsobilosti vyhlášku č. 79/2013 Sb. ze dne 26. března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druhů posudkové péče,), která v § 19 uvádí zrušení Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ ČSR, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, oznámená v částce 2/1968 Sb. a stanovuje v § 11:

Periodická prohlídka se provádí za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu, kdy další výkon práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození zdraví jiných osob.

Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví a) v kategorii první se provádí:

 1. jednou za 6 let, nebo
 2. jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1, což znamená:
  žadatel u zkoušky předloží kopii dokladu o provedení prohlídky, potvrzené lékařem s datem vystavení max. před 6 ti roky – pokud je k datu podání žádosti mladší 56 ti let,
  nebo:
  žadatel u zkoušky předloží kopii dokladu o provedení prohlídky, potvrzené lékařem s datem vystavení max. před 4 mi roky – pokud je k datu podáním žádosti starší 56 ti let.

TIČR nepřísluší:

 • zkoumat správnost, resp. nesprávnost zařazení pracovníka – žadatele do první (nejméně zdravotně náročné) kategorie s nejdelší periodou prohlídek
 • jakkoli předepisovat a požadovat formu dokladu o zdravotní způsobilosti k práci;

d) doklad o školení montéra PZ
předkládá se podle §6 vyhl. č.21/1979 Sb., vydaný např. školicím střediskem (vzdělávací agenturou apod.), revizním technikem PZ nebo jinou osobou, která odborně montéra ke zkouškám připraví;

e) návrh zprávy o výchozí revizi plynových zařízení
žadatel předloží ke zkoušce samostatně vypracovaný návrh revizní zprávy ze zvoleného rozsahu v žádosti (max. 2 ks);

f) návrh zápisu o zkouškách plynových zařízení
předkládá žadatel ke zkoušce samostatně vypracovaný návrh zápisu o zkoušce zařízení (tlaková, funkční) ze zvoleného rozsahu v žádosti (max. 2 ks);

g) stávající osvědčení TIČR
předkládá pouze žadatel o prodloužení platnosti osvědčení

Výše uvedené předložené doklady zkontroluje před vlastní zkouškou příslušný inspektor pro plynová zařízení (PZ). Chybí-li některý z předložených dokladů, nebude žadatel ke zkoušce připuštěn. Inspektor seznámí s touto skutečností žadatele a následně zašle žadateli výzvu k doplnění dokladů. Po doložení požadovaných dokladů bude žadateli stanoven náhradní termín zkoušky.

Zkoušky (prověření odborné způsobilosti)
Rozsah a doba zkoušené látky je závislý na tom, jaký druh a rozsah zkoušky zvolí žadatel. Zkouška je rozdělena do dvou samostatných částí, a to části písemné a ústní. Povolené pomůcky při písemné zkoušce jsou:
revizní technik –  právní a technické a normy,
zkušební technik –  právní a technické a normy,
montér – právní a technické a normy, případně materiály získané ze školení.

JE ZAKÁZÁNO PŘI ZKOUŠCE POUŽÍVAT PC, TABLETY
A JINOU ELEKTRONIKU!

Dokumenty, které tvoří součást správního řízení, musí být doručovány fyzickým osobám výhradně do vlastních rukou (obálky s modrým pruhem) a to se týká i v případech skupinového přezkušování.

Jedná se o následující dokumenty:

 • výzva k doplnění údajů,
 • usnesení o zastavení správního řízení,
 • osvědčení,
 • pozvánka (zasílá se objednateli při skupinovém přezkušování),
 • vyrozumění o nepřipuštění ke zkoušce.

Podávání žádosti „Oprávnění“

Prověřování odborné způsobilosti je prováděno jako činnost, která je stanovena požadavkem § 3 vyhlášky č. 21/1979 Sb. v platném znění. 1.2.     Prověření odborné způsobilosti zahajuje pobočka TIČR na základě žádosti organizace nebo podnikající fyzické osoby, jejichž sídlo je na území České republiky (jsou registrovány v obchodním rejstříku, resp. živnostenském rejstříku). Vyřízení žádosti zahraničního subjektu o vydání oprávnění spadá do kompetence vedoucího technického úseku TIČR pro plynová zařízení (PZ).

V případě prověřování odborné způsobilosti je žadatel na základě podané žádosti vyrozuměn o způsobu šetření, včetně soupisu potřebných dokladů a dalších náležitostí, které budou předmětem prováděného šetření odborné způsobilosti.

Prověřování odborné způsobilosti právnických a fyzických podnikajících osob se provádí přednostně u žadatele (v sídle provozovny), a to včetně rozšíření rozsahu oprávnění. Na pobočce TIČR může být provedeno prověření odborné způsobilosti právnických a fyzických osob pro revize a zkoušky, případně pro montáže a opravy v rozsahu „domovní plynovody a spotřebiče do 50 kW  (f1, g1)“.

Oprávnění pro montáže a opravy plynového zařízení

S ohledem na zvolený rozsah pro vydání oprávnění prověří inspektor TIČR tyto doklady:

 • pověření odpovědného zástupce, a to v případě, že žadatel je právnická osoba, nebo podnikající fyzická osoba bez odborné způsobilosti;
 • osvědčení TIČR odborné způsobilosti montážního pracovníka dle zákona č. 174/68 Sb. v platném znění pro požadovaný rozsah oprávnění;
 • osvědčení o zkoušce svářeče potrubí z oceli dle ČSN EN ISO 9606-1 (končí platnost osvědčení svářeče vydaná dle ČSN EN 287–1) s potvrzenou platností a s označením této svařovací metody:
  311 pro domovní plynovody;
  311, 111, 135 a 141 pro rozvody ostatních plynů;
 • osvědčení o zkoušce páječe potrubí z mědi dle ČSN EN ISO 13585 (ČSN EN 13 133) nebo zaškolení pracovníka provádějícího lisované spoje potrubí z mědi dle technického pravidla TPG 700 01;
 • osvědčení o zkoušce svářeče potrubí z polyetylénu (PE) např. dle TPG 927 04;
 • doklad o zaškolení pracovníka provádějícího jiné spoje potrubí z PE např. svěrné spoje u vícevrstvých trubek;
 • doklad o zaškolení pracovníka provádějícího spoje vlnovcového ocelového potrubí;
 • kopie průkazu izolatéra úložných zařízení dle TPG 927 02, případně kopie vydaného osvědčení k izolování plynovodů ukládaných do země nebo uložených v zemi;
 • doklady pracovníka o kvalifikaci pro ostatní činnosti na plynových zařízeních např. zaškolení u výrobce plynového spotřebiče nebo jeho zástupce, zaškolení u výrobce regulátorů, kompresorů podle požadovaného rozsahu oprávnění;
 • kopie osvědčení, případně i oprávnění (pro jiný smluvní vztah) k revizím a zkouškám nebo jen zkouškám příslušného rozsahu;
 • kopie osvědčení svářečského inženýra IWE/EWE pro ocel (zejména u VTL plynovodů pro veřejnou potřebu, průmyslových plynovodů, příp. rozvodů technických plynů) a případně technika nebo technologa svařování pro polyetylén PE (NTL a STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu z PE)
 • doklady o smluvních (např. pracovněprávních) vztazích pro pracovníky výše uvedených profesí.

Jsou-li v technických předpisech stanoveny k výkonu montážní činnosti nezbytné měřicí přístroje, musí je žadatel o oprávnění při šetření předložit včetně jejich listu poslední kalibrace (např. měřidla pro servisní techniky spotřebičů apod.).

Dále žadatel předloží dle svého požadovaného rozsahu platné právní a technické předpisy k předmětu své činnosti a uvede způsob jejich archivace.

V případě, že žadatel nepředloží některé požadované doklady odborné způsobilosti (např. kopii osvědčení svářeče oceli, PE, kopii pro montáž vícevrstvých a nerezových a měděných potrubí apod.) z důvodu jiné náplně své zamýšlené podnikatelské činnosti montáží a oprav PZ, je možno omezit činnost záznamem v Zápisu o provedeném šetření například:

„Žadatel nebude provádět montáž plynovodů z oceli a PE svařováním a jiným spojováním z vícevrstvého, nerezového a měděného potrubí bez odborné kvalifikace.“ nebo „Žadatel bude provádět pouze servis plynových spotřebičů s výkonem do 50 kW.“ apod.

Bez předložení měřicích přístrojů včetně kalibračních listů, které jsou nezbytné pro činnost montážního pracovníka, příp. servisního technika spotřebičů PZ, není možno vydat oprávnění.

Oprávnění pro revize a zkoušky nebo pouze pro zkoušky plynového zařízení

S ohledem na rozsah pro vydání oprávnění prověří inspektor TIČR tyto doklady:

 • pověření odpovědného zástupce, a to v případě, že žadatel je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba bez odborné způsobilosti;
 • kopii osvědčení odborné způsobilosti revizního nebo zkušebního technika, případně dalších revizních nebo zkušebních techniků plynových zařízení;
 • seznam technického vybavení včetně kalibračních listů předepsaných měřících přístrojů podle rozsahu požadovaného oprávnění;
 • seznam vybavení žadatele platnými právními a technickými předpisy v rozsahu požadovaného oprávnění a uvedení způsobu jejich archivace;
 • návrhy technologických postupů revizí a zkoušek (anebo jen zkoušek) plynových zařízení dle požadovaného rozsahu na budoucím oprávnění.

Prověřování odborné způsobilosti právnických a fyzických osob k revizím a zkouškám anebo jen zkouškám se provádí přednostně na pobočce TIČR, přičemž se provede fyzická kontrola předložených a technickými předpisy předepsaných měřicích přístrojů, nutných pro výkon činnosti (např. přístroj pro měření podle TPG 704 01, detektor plynů, apod.). Bez předložení měřicích přístrojů, které jsou nezbytné pro činnost revizního (zkušebního) technika PZ není možno vydat oprávnění TIČR.

Oprávnění pro plnění nádob plyny

Při šetření je nutno předložit tyto doklady, dokumentaci:

 • pověření odpovědného zástupce, a to v případě, že žadatel je podnikající právnická nebo podnikající fyzická osoba bez odborné způsobilosti;
 • projektovou dokumentaci posuzovaného zařízení;
 • osvědčení odborné způsobilosti obsluhy zařízení;
 • certifikát o posuzování shody dle zákona 22/1997 Sb. v pl. znění pro kompaktní čerpací a plnicí stanice (např. LPG nebo CNG);
 • protokoly o provedených zkouškách na zařízení dle vyhl.21/1979 Sb. v pl. znění (např. protokol o zkoušce pevnosti a těsnosti VTL propojovacího plynovodu, protokol o funkční zkoušce zařízení apod.), pokud nebyl vydán celkový certifikát výrobku dle zákona 22/1997 Sb. v pl. znění a certifikáty o posuzování shody na prvky stanice;
 • závazná odborná stanoviska TIČR, pokud byla vydána;
 • návrh místního provozního řádu s náležitostmi dle ČSN 38 6405;
 • zprávy o výchozích revizích plynových, tlakových a elektrických zařízení;
 • návrh provozního deníku stanice, popř. deníku plnění u plníren nádob k dopravě plynů apod.;

Dále inspektor při šetření prověří doklady:

 • zda a kým jsou/budou prováděny provozní revize a kontroly zařízení;
 • zda je zajištěno provádění údržby a oprav plnícího zařízení oprávněnou organizací odborně způsobilými osobami apod.

Na základě kladného výsledku prověření odborné způsobilosti je vydáno žadateli oprávnění k plnění nádob plyny, vztažené vždy ke konkrétnímu plnícímu zařízení a na konkrétní lokalitu (oprávnění nové).

OPRÁVNĚNÍ PRO ZAHRANIČNÍ SUBJEKTY

Při prověřování odborné způsobilosti u zahraničních subjektů se postupuje v souladu s ustanovením zákona 222/2009 Sb. a zákona 174/1968 Sb. v platném znění.

Žádost o oprávnění zahraničního subjektu se podává na zvláštním formuláři (viz webové stránky TIČR „Žádosti a formuláře“). Žadatel podá svou žádost na jednotném kontaktním místě (JKM) příslušného obecního živnostenského úřadu, případně na ředitelství TIČR. Vyřízení žádosti zahraničního subjektu o vydání oprávnění spadá do kompetence vedoucího úseku plynových zařízení TIČR.

Žadatel je po podání a zaevidování žádosti vyrozuměn, jakou bude předkládat dokumentaci a potřebné doklady pro úspěšné vyřízení oprávnění.

Pokud žadatel zvolí oprávnění pro montáže a opravy, odpovědným zástupcem může být pouze odborně způsobilá osoba, tj. montér PZ s příslušným rozsahem v dokumentu získaném v místě pořízení, případně revizní/zkušební technik s českým osvědčením a oprávněním TIČR příslušného rozsahu.

Pokud žadatel zvolí oprávnění pro revize a zkoušky, odpovědným zástupcem pro provádění této činnosti dodavatelským způsobem může být pouze revizní technik plynových zařízení s českým osvědčením a oprávněním v daném požadovaném rozsahu.

Požadované doklady a dokumenty jsou ve většině případů shodné s těmi, které jsou vyžadovány od českých podnikajících fyzických a právnických osob.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ODBORNÉHO
A ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

Na našich webových stránkách jsou uvedeny dvě elektronické žádosti TIČR pro odborná a závazná stanoviska plynových zařízení:

 • VTZ plyn (dokumentace, provozovaná zařízení),
 • VTZ plyn (provedení prohlídky, řízení a vyhodnocování zkoušek).

Posuzování projektové dokumentace
plynového zařízení

Realizuje se pro organizace nebo podnikající fyzické osoby v případech, kdy tento subjekt dle vlastní vůle požádá o výkon inspekce ve formě dozoru k projektové dokumentaci stavby z hlediska bezpečnosti vyhrazených plynových zařízení (VPZ).

S ohledem na rozdílný rozsah každé jednotlivé projektové dokumentace, musí být při činnosti TIČR u všech dokumentací zkontrolována úplnost předložené dokumentace. Rozsah dokumentace musí umožňovat posouzení technické bezpečnosti příslušného zařízení.

Pro vydání inspekční zprávy formou odborného a závazného stanoviska TIČR je nutno předložit dokumentaci v tomto rozsahu:

 • technická zpráva posuzovaného VPZ s uvedením druhu zařízení, charakteristiky provozního média, základních technických parametrů a zabezpečovacích prvků;
 • dispoziční výkresy umístění VPZ ve stavbě;
 • dispoziční výkresy umístění bezpečnostních prvků posuzovaného VPZ;
 • výkresy ostatních technologických zařízení souvisejících s VPZ včetně výpočtů nutných pro posouzení zařízení;
 • schéma elektrického napájení zařízení souvisejícího s VPZ, včetně případného záložního napájení;
 • určení nebezpečných prostorů vzhledem k výbušnosti provozního média (prostředí elektro) tzv. Protokol o stanovení (určení) prostředí (vnějších vlivů);
 • seznam obecně závazných právních předpisů, technických norem, pravidel správné praxe apod.

Při posouzení vhodnosti použitého technického řešení včetně aspektů limitujících technickou bezpečnost zařízení, se zejména ověřuje:

 • druh použitých materiálů a armatur s ohledem na provozní médium, případně rozsah použití;
 • provedení zabezpečovacích prvků, vzájemná vazba s ohledem na navržený způsob a na nebezpečnost prostředí, ve kterém bude zařízení provozováno;
 • úroveň a rozsah zabezpečovacích zařízení vzhledem k výkonu, tlaku, výbušnosti provozního média.

Způsob zajištění bezpečnosti budoucího provozu se posuzuje s ohledem na:

 • požadavky na kvalifikaci, počet a způsob obsluhy vzhledem k provozovanému zařízení;
 • odpovídající stanovení podmínek provozu, preventivních kontrol a jejich lhůt včetně lhůt revizí, pokud nejsou stanoveny obecně závazným předpisem;
 • úplnost, konkrétnost místních provozních řádů, popř. návodů k obsluze u výrobků, popřípadě úroveň a rozsah informací v technické zprávě, které dostačují pro zajištění bezpečného provozu budoucím provozovatelem.

Vyhodnocení inspekční činnosti ve formě dozoru se provádí podle obecně závazných právních předpisů, technických norem, případně technických podmínek výrobců daného zařízení nebo aktuálních vědeckých a technických poznatků.

Ve všech případech se vystavuje odborné a závazné stanovisko, do kterého jsou zaznamenány všechny zjištěné skutečnosti a nedostatky.

Posuzování provozní dokumentace
plynového zařízení

Inspekční činnost ve formě státního odborného dozoru se realizuje pro organizace nebo podnikající fyzické osoby v případech, kdy tento subjekt dle vlastní vůle požádá o výkon dozoru k průvodní a provozní dokumentaci vyhrazených technických zařízení plynových nebo jejich částí z hlediska jejich bezpečnosti.

S ohledem na to, že rozsah každé průvodní a provozní dokumentace se může lišit podle toho, o jaké zařízení se jedná, musí být při dozoru u všech dokumentací zkontrolována úplnost předložené dokumentace. Rozsah dokumentace musí umožňovat posouzení technické bezpečnosti příslušného zařízení.

Pro vydání stanoviska TIČR je nutno předložit dokumentaci v tomto rozsahu:

 • všeobecné údaje s informacemi o výrobci nebo dodavateli, základní údaje o zařízení, charakteristika a technické hodnoty zařízení, výkresy zařízení apod.
 • pokyny pro provoz, s náležitostmi např. dle ČSN 38 6405 (místní provozní řád);
 • revizní knihy zařízení, jsou-li zpracovány;
 • zpráva o výchozí revizi zařízení;
 • záznamy o ostatních revizích, souvisejících s provozovaným VTZ;
 • doklady o prováděných kontrolách, revizích a zkouškách na zařízení;
 • doklady o odborné způsobilosti osob provádějících obsluhu, údržbu;
 • provozní deník;
 • odborná a závazná stanoviska TIČR k danému zařízení, byla-li vydána;
 • ostatní doklady (návody výrobců, místní provozní řád, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, harmonogram revizí apod.)
 • seznam obecně závazných právních předpisů, technických norem, technických pravidel, případně technických podmínek výrobců a bezpečnostně technických požadavků nebo aktuálních vědeckých a technických poznatků, podle kterých bylo posuzované zařízení navrženo;
 • výkresy sestav a hlavních celků;
 • odbornou způsobilost pracovníků obsluhy apod.;

Po vyhodnocení této činnosti se vystavuje stanovisko, do kterého jsou zaznamenány všechny zjištěné skutečnosti a nedostatky/neshody.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ODBORNÉHO
A ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

(PROVEDENÍ PROHLÍDKY, ŘÍZENÍ, VYHODNOCENÍ ZKOUŠEK)

Dozor na plynových zařízeních realizuje TIČR dle §6a, odst. 1 písm. a) zákona 174/1968 Sb., s využitím §6a, odst. 1 písm. b) zákona v pl. znění. Účelem provádění zkoušky zařízení je posouzení shody, zda jsou splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení. Je prováděno porovnáním s příslušnými platnými právními předpisy a normami, s technickými pravidly, případně s technickými podmínkami výrobců. Je při tom brán zřetel na nejnovější poznatky rozvoje vědy a techniky.

Zkoušky jsou prováděny na vyhrazených plynových zařízeních podle § 3 odst. (8) vyhl. č. 21/1979 Sb. v platném znění, která jsou smontována a převážně stavebně dokončena. Podle druhu zařízení se zkoušky dělí na tlakové (před uvedením zařízení na trh/do provozu) a funkční (po uvedení zařízení do provozu vpuštěním plynu), případně jiné.

Žadatel o zkoušku zařízení uplatní svůj požadavek formou žádosti o odborné a závazné stanovisko pro plynová zařízení (zveřejněnou na www.ticr.eu). Spolu s žádostí zašle technologický postup zkoušky (dle §9 odst. 2 vyhl. č. 85/1978 Sb. v pl. znění před zahájením zkoušky zařízení), podle kterého bude zkouška probíhat a případně další technickou dokumentaci k danému zařízení.

Po přijetí a zaevidování vyplněné žádosti je každé žádosti přiděleno odpovídající jednací a spisové číslo a tato je přidělena dispečinkem TIČR k dalšímu vyřízení inspektorovi oboru plynových zařízení (PZ). Inspektor prověří z odborného hlediska předložený technologický postup zkoušky a další doloženou dokumentaci. V případě potřeby odborné konzultace komunikuje inspektor PZ s vedoucím úseku TIČR pro plynová zařízení (VÚPZ). V případě zjištění nedostatků v technologickém postupu bude žadatel o zkoušku vyzván k jejich odstranění.

Dozor na zařízení se skládá z těchto hlavních částí:

 • posouzení, zda se jedná o vyhrazené technické zařízení (není to výrobek před jeho uvedením na trh),
 • kontrola dokladů,
 • prohlídka zařízení před zahájením zkoušky,
 • kontrola průběhu zkoušky,
 • vyhodnocení zkoušky,
 • vypracování stanoviska na základě zaznamenaných informací.

Zkouška probíhá vždy za účasti inspektora TIČR a revizního technika PZ, příp. zkušebního technika, zástupce montážní organizace (např. montér PZ, servisní technik apod.), dále provozovatele nebo investora.

Při dozoru se nejprve prověří dokladová část zařízení. V případě, že žadatel nepředloží požadované doklady, vyhodnotí inspektor na místě, zda lze ve zkoušce pokračovat. Montážní firma v případě nepředložení požadovaných dokladů musí tyto doklady dodat dodatečně. Do doby dodání požadovaných dokladů se přeruší dozor a tato skutečnost bude uvedena i s důvodem přerušení ve stanovisku „Přerušení od-do:“

Zkoušku provádí revizní (zkušební) technik PZ. Na dokladu o provedené zkoušce (zápis, protokol), který vypracuje revizní technik (zkušební technik) dodavatele, potvrdí inspektor úspěšnost zkoušky a originál tohoto dokladu si ponechá a později založí do spisu akce.

V případě, že je zkouška neúspěšná:

 • inspektor protokol/zápis o zkoušce nepotvrzuje,
 • tato skutečnost bude inspektorem oznámena žadateli o zkoušku (ústně na místě výkonu zkoušky, je-li přítomen, telefonicky, anebo písemně emailem).
 • inspektor zváží, zda v případě neúspěšné zkoušky vystaví stanovisko TIČR se záporným výsledkem (dle doby odstranění závady k úspěšnému provedení opakované zkoušky).

Záporné stanovisko se vystavuje v těchto případech:

 • zařízení není pevné a těsné,
 • funkce zařízení, mající vliv na bezpečnost vykazuje neshody, které brání bezpečnému provozování,
 • není zajištěna bezpečnost osob a majetku při provádění zkoušky apod.

Pokud je součástí posuzovaného zařízení i zařízení, které svým účelem patří do jiného oboru, a pokud tato zařízení mohou mít vliv na průběh nebo bezpečnost zkoušky, je dozor prováděn v součinnosti s dalšími pracovníky TIČR příslušného oboru (zařízení elektrická, tlaková, zdvihací), včetně případné součinnosti vedoucího úseku plynových zařízení (VÚPZ) s dalšími, jednotlivými vedoucími úseků elektro, tlak.

V případě provádění tlakových zkoušek u VTL plynovodů, kde je předepsán stresstest, se účast inspektora TIČR řídí dle interních pokynů TIČR. Stejně tak se postupuje v případě provádění dozoru na provozovaných bioplynových stanicích.

Vyhledávání stavu a průběhu procesu zpracovávání stanoviska TIČR

Po podání žádosti a již uskutečněném dozoru na předmětném vyhrazeném technickém zařízení lze v levé liště na www.ticr.eu v sekci INFORMACE najít stav a průběh procesu zpracování odborného závazného stanoviska a jeho následného termínu odeslání. Průběžné zpracování je možné sledovat vyhledáním podle přidělené spisové značky.

Vždy týden po odeslání (vydání) stanoviska bude uvedený průběh ze stavového řádku seznamu stanovisek odstraněn.

Zde naleznete stanoviska:

 • vrácená inspektorovi k doplnění
 • nedokončená stanoviska, která inspektor zaslal na ředitelství, a nejsou dosud vytištěna
 • stanoviska odeslána zákazníkovi v uplynulém týdnu

Pokud jste nenalezli spisovou značku vydávaného stanoviska, pak jej pravděpodobně inspektor dosud neodeslal k distribuci.

Požadovaná dokumentace
pro provedení zkoušek zařízení

Technická inspekce ČR, podle §6a (1) písm. a) a b) zákona č. 174/1968 Sb. při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení ve stanovených případech provádí prohlídky, řídí a vyhodnocuje zkoušky, kterými osvědčuje, zda vyhrazená technická zařízení a materiály použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů o zajištění bezpečnosti technických zařízení. Tyto stanovené případy vycházejí z prováděcí vyhlášky k výše uvedenému zákonu, tj. §3 odst. 8 vyhlášky č. 21/1979 Sb., kde se uvádí, že výrobní nebo montážní organizace je povinna písemně oznámit orgánu dozoru příslušnému podle umístění zařízení alespoň 15 dnů předem místo a dobu provádění zkoušek těchto zařízení:

 1. zařízení pro plnění tlakových nádob plynem;
 2. kompresní a regulační stanice s vysokým a velmi vysokým tlakem;
 3. zařízení pro rozvod plynů s vysokým a velmi vysokým tlakem;
 4. zařízení pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým výkonem nad 3,5 MW;
 5. zařízení na výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem nad 5 m3/h;
 6. zařízení na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem nad 1500 m3/h.

Účelem provádění prohlídky, řízení a vyhodnocení zkoušky zařízení je posouzení shody, zda jsou při zkouškách zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení. Je prováděno porovnáním s příslušnými platnými právními předpisy a normami, s technickými pravidly, případně s technickými podmínkami výrobců. Je při tom brán zřetel na nejnovější poznatky rozvoje vědy a techniky v dané oblasti tak, jak byly deklarovány v odborných publikacích, vyjádřeních a stanoviscích SÚIP a TIČR. Zkoušky jsou prováděny na vyhrazených plynových zařízeních, která jsou smontována a převážně stavebně dokončena. Podle druhu zařízení se inspektoři TIČR účastní zejména zkoušek tlakových (např. VTL plynovody) a funkčních (např. VTL regulační stanice, plynové kotle a pece nad 3,5 MW, apod.).

Podle §3 odst. 9 vyhlášky 21/1979 Sb. výše uvedená zařízení může výrobní nebo montážní organizace odevzdat odběrateli jen po úspěšné zkoušce zařízení potvrzené TIČR.

Podle zvoleného druhu zařízení a jeho plánované zkoušky si inspektor vyžádá tyto dokumenty a doklady, jsou to například:

 • technologický postup zkoušky
 • projektová dokumentace – skutečné provedení
 • oprávnění TIČR montážní organizace
 • osvědčení TIČR montážních pracovníků
 • osvědčení revizního (zkušebního) technika
 • osvědčení o zkoušce svářečů
 • výsledek kontroly svarů (radiografická, ultrazvuková zkouška apod.)
 • výsledek elektrojiskrové zkoušky
 • deník o pokládce potrubí a svařování
 • stavební deník
 • doklady dle zákona 22/1997 Sb. v pl. znění (pro výrobky zakomponované do stavby)
 • doklady o použitém materiálu (např. potrubí, tvarovky, přídavný materiál, izolační materiál aj.)
 • kalibrační listy měřících přístrojů
 • stanoviska TIČR souvisejících zařízení (elektro, tlak, plyn)
 • doklady o revizích a zkouškách souvisejících vyhrazených technických zařízení
 • doklady k tlakovým nádobám stabilních a kotlů a další dokumentace dle potřeby.

Revizní/zkušební technik nese plnou odpovědnost za stav daného zkoušeného zařízení a osvědčuje tuto skutečnost vydaným protokolem o zkoušce a následně zprávou o výchozí revizi (zkoušky jsou součástí výchozí revize). Inspektor TIČR nemůže nahradit práci revizního/zkušebního technika v případě kontroly předložených dokladů, avšak praxe ukázala, že je třeba namátkou kontrolovat ty doklady, které jsou zásadní pro zdárný průběh zkoušek a pro následné zprovoznění daného zařízení.

VÝSTUPNÍ DOKLADY TIČR

Z ředitelství TIČR odchází žadateli tyto výstupní doklady, dokumenty:

 • Stanoviska TIČR
 • Oprávnění TIČR
 • Osvědčení revizních a zkušebních techniků PZ
 • Osvědčení montážních pracovníků je dosud vydáváno na jednotlivých pobočkách a podepisuje je vedoucí pobočky TIČR. Výše uvedené výstupní doklady již nepodepisuje inspektor.

INFORMACE Z DOZOROVÉ ČINNOSTI TIČR
Z PRAXE

U stanovených případů dle §6a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 174/1968 Sb. provádí TIČR dozor na vyhrazených plynových zařízeních určených dle §3 odst. 8 prováděcí vyhlášky č. 21/1979 Sb. Na základě výsledku dozoru následně TIČR vydává odborné a závazné stanovisko k bezpečnosti zařízení před jeho uvedením do provozu podle §6a odst. 1 písm. a) předmětného zákona.

Praktické ukázky z dozorové činnosti TIČR budou prezentovány na konferenci TLAK 2020.

Související články