Návrh nového evropského nařízení o strojních výrobcích (Machinery Product Regulations)

26. dubna 2021 bylo zahájeno projednávání návrhu nového evropského nařízení o strojních výrobcích na zasedání Rady EU.  Pod vedením portugalského předsednictví budou jednání pokračovat ve čtrnáctidenních intervalech, celkem je do konce června 2021 naplánováno pět online jednání. Předběžně se předpokládá, že návrh projednávání může trvat jeden až dva roky.

Vysoce rizikové stroje
Návrh stanoví pravidla pro klasifikaci vysoce rizikových strojních zařízení v současné době uvedených v Příloze IV směrnice 2006/42/ES.

Posuzování shody
Návrh ponechává interní řízení výroby pro strojní zařízení, která nejsou klasifikována jako vysoce riziková. U vysoce rizikových strojních zařízení akceptuje pouze posouzení shody s účastí třetí nezávislé strany.

Předpoklad shody strojního zařízení
Předpoklad shody v případě použití harmonizovaných norem nebo jejich částí, zveřejněných v Úředním věstníku EU, zůstává zachován.

Povinnosti hospodářských subjektů
Návrh uvádí do souladu s rozhodnutím NLF 768/2008/ES povinnosti výrobců, zplnomocněných zástupců, dovozců a distributorů.

Oznámené subjekty
Návrh v souladu s rozhodnutím NLF 768/2008/ES stanoví požadavky na subjekty posuzování shody a současně i na vnitrostátní orgány odpovědné za tyto subjekty.

Oblast působnosti a definice
Oblast působnosti nařízení z hlediska rozsahu strojních zařízení zůstává stejná, ale doplňuje se předmět v článku 1 přidáním nové odrážky do definice strojního zařízení, rozšiřuje se definice bezpečnostní komponenty o software a přidána je definice podstatné změny.

Forma právního předpisu
Návrh bude mít formu evropského nařízení. Evropské nařízení umožní rychlejší a soudržnější uplatňování navrhovaných právních předpisů a vytvoří jasné regulační prostředí pro hospodářské subjekty.

Vyloučení
Vyloučení bylo rozšířeno na všechny dopravní prostředky pohybující se na pozemních komunikacích. Pokud jde o vyloučení ze seznamu elektrických a elektronických výrobků podle směrnice o zařízeních nízkého napětí (LVD), bylo rozšířeno i na výrobky LVD s Wi-Fi.

Návrh nového evropského nařízení o strojních výrobcích byl zveřejněn společně s návrhem nařízení k umělé inteligenci (Artificial Intelligence Regulation) jako součást balíčku iniciativ k umělé inteligenci. Oba návrhy jsou tak vzájemně propojeny.

Text obou návrhů včetně hodnocení dopadů jsou k dispozici na webové adrese:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1682

Související články