Nové nařízení o strojních zařízeních

Vyjednávací tým ÚNMZ, který během CZ PRES vedl jednání o novém nařízení o strojních zařízeních, předběžné dohody s Evropským parlamentem a Evropskou komisí v rámci 3.politického trialogu. Nařízení nahrazuje stávající směrnici 2006/42/ES o strojních zařízeních a vytváří rámec pro uvádění bezpečných strojních zařízení  a souvisejících výrobků na trh EU a bude tak přímo závazné nejen pro členské státy, ale jeho působnost se bude vztahovat i na všechny fyzické a právnické osoby členských států.

Nové nařízení mimo jiné pokrývá rizika související s digitalizací a novými technologiemi, a to úpravou základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost a zavedením povinného posouzení třetí nezávislou stranou rizik plynoucích z použití určitých tzv. “rizikových” skupin strojních zařízení. Dále nařízení přináší v souvislosti s digitalizací také výhody pro výrobce, kteří budou moci poskytovat návod k použití strojního zařízení pouze v digitální podobě.

Aktualizovaná pravidla pro strojní zařízení nám pomohou lépe chránit pracovníky a spotřebitele v EU a zajistí harmonizaci bezpečnostních pravidel napříč celou Evropskou unií. To rovněž výrazně posílí důvěryhodnost a dobré jméno evropského průmyslu a zvýší jeho konkurenceschopnost na celosvětové úrovni.

Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu České republiky

Navržený právní předpis přetváří původní směrnici z roku 2006 v nařízení. Ta je jedním z hlavních legislativních textů upravujících na úrovni EU harmonizaci základních požadavků na strojní zařízení z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti. Podporuje volný pohyb strojních zařízení v rámci jednotného trhu a zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti pro pracovníky a občany Unie.

Přeměnou směrnice v nařízení vznikne právní rámec, který je přímo použitelný ve všech členských státech a jasný pro všechny hospodářské subjekty. Nařízení bude také pokrývat nová rizika spojená se vznikajícími technologiemi.

Strojní výrobky s vysokým rizikem

Rada a Evropský parlament se dohodly na tom, že seznam „vysoce rizikových“ strojních zařízení podléhajících povinnému posouzení shody třetí stranou, jak jej Komise navrhla v příloze 1, bude rozdělen do dvou částí. Podle uvedené dohody se bude toto povinné posouzení shody třetí stranou vztahovat pouze na šest kategorií strojních zařízení. Tímto zůstává zachována možnost vlastního posuzování shody ze strany výrobců u většiny kategorií výrobků, a o zapojení subjektů posuzování shody tak budou rozhodovat sami výrobci v závislosti na tom, který postup posuzování shody zvolí.

Po pečlivém posouzení a konzultacích s relevantními zúčastněnými stranami bude Evropská komise tento seznam výrobků, u nichž bude z důvodu jejich složitosti a potenciálních rizik, která mohou představovat, vyžadováno posouzení specializovaným subjektem, moci aktualizovat. Tím bude zajištěna rovnováha mezi potřebou zajistit co nejvyšší úroveň bezpečnosti a potřebou nevytvářet pro unijní průmysl nepřiměřenou zátěž.

Elektronická dokumentace

Nařízení dosahuje přiměřené rovnováhy mezi elektronickou a tištěnou dokumentací. Rada a Evropský parlament se totiž v principu dohodly na tomto:

  • standardem budou digitální návody,
  • možnost poskytnutí návodů v tištěné podobě v okamžiku nákupu zůstane zachována v případě zákazníků, kteří nemají přístup k digitální kopii,
  • s každým výrobkem budou muset být poskytnuty základní bezpečnostní informace.

Oblast působnosti

V zájmu právní jistoty také Rada a Parlament vyjasnily oblast působnosti a definice navržené Evropskou komisí. Zejména se dohodly, že nevyloučí malá dopravní vozidla pro osobní použití nebo lehká elektrická vozidla, jako jsou elektrické koloběžky a elektrokola, vzhledem k tomu, že jsou široce využívány a mohly by být pro uživatele potenciálně nebezpečné.

Další postup

Dnes dosaženou předběžnou dohodu musí Rada i Evropský parlament ještě schválit. Po dokončení těchto formálních kroků pro přijetí budou mít členské státy 42 měsíců na to, aby pravidla nařízení začaly uplatňovat.

Související články