Novinky v technické normalizaci – leden 2023

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN ISO 10008 (01 0343)
kat. č. 515969
Management kvality – Spokojenost zákazníka – Návod pro transakce
elektronického obchodu mezi obchodní společností a spotřebitelem*);
Vydání: Leden 2023

ČSN ISO 21503 (01 0347)
kat. č. 516240
Management projektů, programů a portfolií – Návod k managementu programu;
Vydání: Leden 2023

ČSN ISO 21504 (01 0348)
kat. č. 516331
Management projektů, programů a portfolií – Návod k managementu portfolia;
Vydání: Leden 2023

ČSN EN ISO 50005 (01 1519)
kat. č. 516455
Systémy managementu hospodaření s energií – Směrnice k postupnému zavádění;
(idt ISO 50005:2021); Vydání: Leden 2023

ČSN EN 17391 (01 5087)
kat. č. 516235
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení akustickou emisí – Monitorování akustické
emise za provozu kovových tlakových zařízení a konstrukcí – Obecné požadavky;
Vydání: Leden 2023

ČSN EN ISO 22479 (03 8130)
kat. č. 516454
Koroze kovů a slitin – Zkouška oxidem siřičitým ve vlhké atmosféře (s určeným
objemem plynu); (idt ISO 22479:2019); Vydání: Leden 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 6988 (03 8130) Kovové a jiné anorganické povlaky. Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou
kondenzací vlhkosti; Vydání: Listopad 1994
ČSN EN ISO 3231 (67 3096) Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám s obsahem oxidu siřičitého;
Vydání: Listopad 1998

ČSN EN ISO 18278-1 (05 1330)
kat. č. 516398
Odporové svařování – Svařitelnost – Část 1: Obecné požadavky pro hodnocení
svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové
svařování; (idt ISO 18278-1:2022); Vydání: Leden 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 18278-1 (05 1330) Odporové svařování – Svařitelnost – Část 1: Obecné požadavky pro hodnocení
svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování;
Vyhlášena: Prosinec 2022

ČSN EN 30-1-1 (06 1410)
kat. č. 515947
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 1-1: Bezpečnost – Obecně;
Vydání: Leden 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 30-1-1 (06 1410) Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 1-1: Bezpečnost – Obecně;
Vyhlášena: Červenec 2022
S účinností od 2024-12-31 se zrušuje
ČSN EN 30-1-1+A3 (06 1410) Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 1-1: Obecné požadavky na
bezpečnost; Vydání: Srpen 2013

ČSN EN 620 (26 0085)
kat. č. 516065
Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost vztahující
se na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál; Vydání: Leden 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 620 (26 0085) Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost vztahující se na
pevné pásové dopravníky pro sypký materiál; Vyhlášena: Duben 2022

ČSN EN 528+A1 (26 7402)
kat. č. 515779
Regálové zakladače – Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje; Vydání: Leden 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 528 (26 7402) Regálové zakladače – Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje; Vyhlášena: Září 2021

ČSN EN 1756-1 (26 9711)
kat. č. 516056
Zdvižná čela – Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla –
Bezpečnostní požadavky – Část 1: Nákladní zdvižná čela; Vydání: Leden 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1756-1 (27 9611) Zdvižná čela – Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla –
Bezpečnostní požadavky – Část 1: Nákladní zdvižná čela; Vyhlášena: Únor 2022

ČSN EN 13814-1 (27 6001)
kat. č. 515707
Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení – Část 1: Návrh a výroba;
Vydání: Leden 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13814-1 (27 6001) Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení – Část 1: Návrh a výroba;
Vydání: Duben 2021

ČSN EN 15093 (43 3010)
kat. č. 516268
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě
s hladkými válci pro válcování za tepla; Vydání: Leden 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 15093 (43 3010) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými
válci pro válcování za tepla; Vyhlášena: Září 2022

ČSN EN 14753 (43 3012)
kat. č. 516258
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na strojní zařízení
a vybavení pro plynulé lití oceli; Vydání: Leden 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14753 (43 3013) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení pro
kontinuální lití oceli; Vyhlášena: Září 2022

ČSN EN ISO 20345 ed. 2
(83 2501)
kat. č. 516254
Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv; (idt ISO 20345:2021);
Vydání: Leden 2023
S účinností od 2023-03-31 se zrušuje
ČSN EN ISO 20345 (83 2501) Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv; Vydání: Srpen 2012
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 20345 ed. 2
(83 2501)
Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv; Vyhlášena: Září 2022

ČSN EN ISO 20346 ed. 2
(83 2502)
kat. č. 516321
Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv; (idt ISO 20346:2021);
Vydání: Leden 2023
S účinností od 2023-03-31 se zrušuje
ČSN EN ISO 20346 (83 2502) Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv; Vydání: Prosinec 2014
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 20346 ed. 2
(83 2502)
Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv; Vyhlášena: Září 2022

Změny ČSN

ČSN EN ISO 9013 (05 3401)
kat. č. 516428
Tepelné dělení – Klasifikace tepelných řezů – Geometrické požadavky na výrobky
a úchylky jakosti řezu; Vydání: Březen 2019
Změna Z1; Vydání: Leden 2023

ČSN EN 30-1-1+A3 (06 1410)
kat. č. 515948
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 1-1: Obecné požadavky
na bezpečnost; Vydání: Srpen 2013
Změna Z1; Vydání: Leden 2023

ČSN EN 60953-3 (08 0032)
kat. č. 516037
Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín – Část 3: Ověřovací testy
tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbín; Vydání: Září 2002
Změna Z1; Vydání: Leden 2023

ČSN EN 60953-2 (08 0033)
kat. č. 516039
Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín – Část 2: Metoda B –
Široký rozsah přesnosti pro různé typy a velikosti turbín; Vydání: Listopad 1998
Změna Z1; Vydání: Leden 2023

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 17687 (01 0399)
kat. č. 516050
Veřejné zakázky – Integrita a odpovědnost – Požadavky a pokyny; EN 17687:2022;
Platí od 2023-02-01

ČSN EN 16247-1 (01 1505)
kat. č. 516054
Energetické audity – Část 1: Obecné požadavky; EN 16247-1:2022;
Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16247-1 (01 1505) Energetické audity – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: Leden 2013

ČSN EN 16247-2 (01 1505)
kat. č. 516053
Energetické audity – Část 2: Budovy; EN 16247-2:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16247-2 (01 1505) Energetické audity – Část 2: Budovy; Vydání: Listopad 2014

ČSN EN 16247-3 (01 1505)
kat. č. 516052
Energetické audity – Část 3: Procesy; EN 16247-3:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16247-3 (01 1505) Energetické audity – Část 3: Procesy; Vydání: Listopad 2014

ČSN EN 16247-4 (01 1505)
kat. č. 516051
Energetické audity – Část 4: Doprava; EN 16247-4:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16247-4 (01 1505) Energetické audity – Část 4: Doprava; Vydání: Prosinec 2014

ČSN EN ISO 4015 (02 1100)
kat. č. 515874
Spojovací součásti – Šrouby se šestihrannou hlavou s redukovanou hladkou částí
dříku (průměr dříku ≈ roztečný průměr) – Výrobní třídy B; EN ISO 4015:2022;
ISO 4015:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 24015 (02 1101) Spojovací součásti. Šrouby se šestihrannou hlavou s redukovanou hladkou částí dříku.
Výrobní třída B (ISO 4015:1979); Vydání: Březen 1995

ČSN EN ISO 4014 (02 1101)
kat. č. 515875
Spojovací součásti – Šrouby se šestihrannou hlavou – Výrobní třídy A a B;
EN ISO 4014:2022; ISO 4014:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 4014 (02 1101) Šrouby se šestihrannou hlavou – Výrobní třídy A a B; Vydání: Září 2011

ČSN EN ISO 8765 (02 1103)
kat. č. 515764
Spojovací součásti – Šrouby se šestihrannou hlavou a metrickým závitem
s jemnou roztečí – Výrobní třídy A a B; EN ISO 8765:2022; ISO 8765:2022;
Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 8765 (02 1103) Šrouby se šestihrannou hlavou a metrickým závitem s jemnou roztečí – Výrobní
třídy A a B; Vydání: Září 2011

ČSN EN ISO 4017 (02 1108)
kat. č. 515872
Spojovací součásti – Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě – Výrobní
třídy A a B; EN ISO 4017:2022; ISO 4017:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 4017 (02 1108) Spojovací součásti – Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě – Výrobní
třídy A a B; Vydání: Červenec 2015

ČSN EN ISO 8676 (02 1109)
kat. č. 515870
Spojovací součásti – Šrouby se šestihrannou hlavou s metrickým závitem
s jemnou roztečí k hlavě – Výrobní třídy A a B; EN ISO 8676:2022; ISO 8676:2022;
Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 8676 (02 1109) Šrouby se šestihrannou hlavou s metrickým závitem s jemnou roztečí k hlavě –
Výrobní třídy A a B; Vydání: Listopad 2011

ČSN EN ISO 4016 (02 1301)
kat. č. 515873
Spojovací součásti – Šrouby se šestihrannou hlavou – Výrobní třída C;
EN ISO 4016:2022; ISO 4016:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 4016 (02 1301) Šrouby se šestihrannou hlavou – Výrobní třída C; Vydání: Září 2011

ČSN EN ISO 4018 (02 1303)
kat. č. 515871
Spojovací součásti – Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě – Výrobní
třída C; EN ISO 4018:2022; ISO 4018:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 4018 (02 1303) Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě – Výrobní třída C; Vydání: Září 2011

ČSN EN ISO 17636-1 (05 1150)
kat. č. 516048
Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické zkoušení – Část 1: Metody
rentgenového a gama záření využívající film+); EN ISO 17636-1:2022;
ISO 17636-1:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 17636-1 (05 1150) Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické zkoušení – Část 1: Metody
rentgenového a gama záření využívající film; Vydání: Září 2013

ČSN EN ISO 24194 (06 0406)
kat. č. 515955
Solární energie – Kolektorová pole – Kontrola výkonu; ISO 24194:2022;
EN ISO 24194:2022; Platí od 2023-02-01
21
Věstník č. 1/2023

ČSN EN 13203-2 (06 1430)
kat. č. 516041
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost –
Část 2: Hodnocení spotřeby energie; EN 13203-2:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13203-2 (06 1430) Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 2:
Hodnocení spotřeby energie; Vyhlášena: Září 2019

ČSN EN 13203-3 (06 1430)
kat. č. 516042
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost –
Část 3: Posouzení energetické spotřeby plynových spotřebičů s podporou sluneční
energie; EN 13203-3:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13203-3 (06 1430) Spotřebiče na plynná paliva s podporou solární energie k přípravě teplé užitkové vody
pro domácnost – Spotřebiče s tepelným příkonem nejvýše 70 kW a s objemem zásoby
vody nejvýše 500 litrů – Část 3: Hodnocení spotřeby energie; Vyhlášena: Leden 2011

ČSN EN 13203-4 (06 1430)
kat. č. 516043
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost –
Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie kombinovaných zařízení pro
výrobu tepla a elektrické energie (mCHP) k přípravě teplé užitkové vody
a elektrické energie; EN 13203-4:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13203-4 (06 1430) Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 4:
Hodnocení spotřeby elektrické energie kombinovaných zařízení pro výrobu tepla
a elektrické energie (mCHP) k přípravě teplé užitkové vody a elektrické energie;
Vyhlášena: Duben 2017

ČSN EN 13203-5 (06 1430)
kat. č. 516044
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost –
Část 5: Hodnocení spotřeby elektrické energie spotřebičů na plynná paliva
kombinovaných s elektrickými tepelnými čerpadly; EN 13203-5:2022;
Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13203-5 (06 1430) Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 5:
Hodnocení spotřeby elektrické energie spotřebičů na plynná paliva kombinovaných
s elektrickými tepelnými čerpadly; Vyhlášena: Září 2019

ČSN EN 13203-6 (06 1430)
kat. č. 516045
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost –
Část 6: Posouzení energetické spotřeby adsorpčních a absorpčních tepelných
čerpadel; EN 13203-6:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13203-6 (06 1430) Spotřebiče na plynná paliva s podporou solární energie k přípravě teplé užitkové
vody pro domácnost – Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie adsorpčních
a absorpčních tepelných čerpadel; Vyhlášena: Únor 2019

ČSN EN 13203-7 (06 1430)
kat. č. 516046
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost –
Část 7: Posouzení spotřeby energie kombinovaných kotlů vybavených pasivním
zařízením pro zpětné získávání tepla ze spalin; EN 13203-7:2022;
Platí od 2023-02-01

ČSN EN ISO 13577-4 (06 5011)
kat. č. 516047
Průmyslové pece a přidružená zařízení – Bezpečnost – Část 4: Ochranné
systémy+); EN ISO 13577-4:2022; ISO 13577-4:2022; Platí od 2023-02-01

ČSN EN 17613 (07 8468)
kat. č. 516040
Zařízení a příslušenství na LPG – Kompozitové potrubí pro použití s LPG
v kapalné a plynné fázi – Návrh a výroba; EN 17613:2022; Platí od 2023-02-01

ČSN EN IEC 60953-0 (08 0032)
kat. č. 516038
Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín – Část 0: Široký rozsah
přesnosti pro různé typy a velikosti turbín; EN IEC 60953-0:2022;
IEC 60953-0:2022; Platí od 2023-02-01
S účinností od 2025-07-04 se zrušuje
ČSN EN 60953-2 (08 0033) Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín – Část 2: Metoda B – Široký
rozsah přesnosti pro různé typy a velikosti turbín; Vydání: Listopad 1998

ČSN EN IEC 60953-3 ed. 2
(08 0032)
kat. č. 516036
Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín – Část 3: Ověřovací testy
tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbín; EN IEC 60953-3:2022;
IEC 60953-3:2022; Platí od 2023-02-01
S účinností od 2025-08-24 se zrušuje
ČSN EN 60953-3 (08 0032) Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín – Část 3: Ověřovací testy
tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbín; Vydání: Září 2002

ČSN EN ISO 6149-1 (11 9380)
kat. č. 515765
Přípojky pro hydraulická zařízení a pro obecné použití – Vstupy otvorů
a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem – Část 1:
Vstupní otvory s kuželovým vstupem pro těsnění O-kroužkem;
EN ISO 6149-1:2022; ISO 6149-1:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 6149-1 (11 9380) Přípojky pro hydraulická zařízení a pro obecné použití – Vstupy otvorů a koncovky
s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem – Část 1: Vstupní otvory
s kuželovým vstupem pro těsnění O-kroužkem; Vyhlášena: Listopad 2019

ČSN EN 1491 (13 5804)
kat. č. 516035
Armatury budov – Expansní ventily – Zkoušky a požadavky; EN 1491:2022;
Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1491 (13 5804) Armatury budov – Expansní ventily – Zkoušky a požadavky; Vyhlášena: Únor 2001

ČSN EN 14825 (14 3011)
kat. č. 515767
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla,
s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřívání a chlazení prostoru –
Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní
výkonnosti+); EN 14825:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14825 (14 3011) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla, s elektricky
poháněnými kompresory, pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a hodnocení při
podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti;
Vydání: Červenec 2020

ČSN EN 12102-1 (14 3019)
kat. č. 516034
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla,
procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení
hladiny akustického výkonu – Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro
chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače
a procesní chladiče+); EN 12102-1:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12102-1 (14 3019) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní
chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny
akustického výkonu – Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin,
tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče;
Vydání: Říjen 2018

ČSN EN ISO 5167-1 (25 7710)
kat. č. 515774
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela
zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 1: Obecné principy a požadavky;
EN ISO 5167-1:2022; ISO 5167-1:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 5167-1 (25 7710) Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela
zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 1: Obecné principy a požadavky;
Vydání: Listopad 2003

ČSN EN ISO 5167-2 (25 7710)
kat. č. 515775
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela
zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 2: Clony; EN ISO 5167-2:2022;
ISO 5167-2:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 5167-2 (25 7710) Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela
zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 2: Clony; Vydání: Listopad 2003

ČSN EN ISO 5167-4 (25 7710)
kat. č. 515776
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela
zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 4: Venturiho trubice;
EN ISO 5167-4:2022; ISO 5167-4:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 5167-4 (25 7710) Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela
zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 4: Venturiho trubice;
Vydání: Listopad 2003

ČSN EN ISO 9300 (25 7713)
kat. č. 515777
Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním;
EN ISO 9300:2022; ISO 9300:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 9300 (25 7713) Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním; Vydání: Květen 2006

ČSN EN 81-70+A1 (27 4003)
kat. č. 515781
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úprava výtahů
určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů
včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace+); EN 81-70:2021+A1:2022;
Platí od 2023-02-01

ČSN EN 10357 (42 0267)
kat. č. 516009
Podélně svařované trubky z austenitické, austeniticko-feritické a feritické
korozivzdorné oceli pro potravinářský a chemický průmysl+); EN 10357:2022;
Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 10357 (42 0267) Podélně svařované trubky z austenitické, austeniticko-feritické a feritické
korozivzdorné oceli pro potravinářský a chemický průmysl; Vydání: Květen 2014

ČSN P CEN ISO/TS 23818-3
(64 6429)
kat. č. 516002
Posuzování shody plastových potrubních systémů pro obnovu stávajícího potrubí –
Část 3: Materiál z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U);
CEN ISO/TS 23818-3:2022; ISO/TS 23818-3:2021; Platí od 2023-02-01

ČSN EN 15776 (69 5247)
kat. č. 515835
Netopené tlakové nádoby – Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob
a tlakových částí z litiny s tažností po přetržení rovnou nebo menší než 15 %;
EN 15776:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15776+A1 (69 5247) Netopené tlakové nádoby – Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob
a tlakových částí z litiny s tažností po přetržení rovnou nebo menší než 15 %;
Vyhlášena: Duben 2016

ČSN EN 16583 (69 6398)
kat. č. 515990
Výměníky tepla – Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem – Akustický
výkon; EN 16583:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16583 (69 6398) Výměníky tepla – Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem – Akustický
výkon; Vyhlášena: Únor 2016

Související články