Novinky v technické normalizaci – červen 2022

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN IEC 60974-8 ed. 3
(05 2205)
kat.č. 514881
Zařízení pro obloukové svařování – Část 8: Plynová zařízení pro svařování
a plazmové řezání; (idt IEC 60974-8:2021); Vydání: Červen 2022
S účinností od 2024-09-15 se zrušuje
ČSN EN 60974-8 ed. 2 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové
řezání; Vydání: Prosinec 2009

ČSN EN 1488 (13 5801)
kat.č. 514806
Armatury budov – Pojistné skupiny pro expanzní vodu – Zkoušky a požadavky;
Vydání: Červen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1488 (13 5801) Armatury budov – Expansní skupiny armatur – Zkoušky a požadavky;
Vyhlášena: Listopad 2021

ČSN EN 17526 (25 7866)
kat.č. 515098
Plynoměry – Termální hmotnostní průtokoměry plynu; Vydání: Červen 2022

ČSN EN 14564 (69 9001)
kat.č. 512336
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Terminologie; Vydání: Červen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14564 (69 9001) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Terminologie; Vyhlášena: Únor 2020

ČSN EN ISO 52022-1 (73 0303)
kat.č. 515059
Energetická náročnost budov – Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního
osvětlení stavebních částí a prvků – Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu
charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením;
(idt ISO 52022-1:2017); Vydání: Červen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 52022-1 (73 0303) Energetická náročnost budov – Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního
osvětlení stavebních částí a prvků – Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu
charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením;
Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 52017-1 (73 0318)
kat.č. 515060
Energetická náročnost budov – Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty –
Část 1: Obecné postupy výpočtu; (idt ISO 52017-1:2017); Vydání: Červen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 52017-1 (73 0318) Energetická náročnost budov – Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty –
Část 1: Obecné postupy výpočtu; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 52003-1 (73 0324)
kat.č. 515062
Energetická náročnost budov – Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy –
Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti;
(idt ISO 52003-1:2017); Vydání: Červen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 52003-1 (73 0324) Energetická náročnost budov – Ukazatele, požadavky, kvalifikace a osvědčení – Část 1:
Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 52010-1 (73 0335)
kat.č. 515061
Energetická náročnost budov – Vnější klimatické podmínky – Část 1: Přepočet
klimatických dat pro energetické výpočty; (idt ISO 52010-1:2017);
Vydání: Červen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 52010-1 (73 0335) Energetická náročnost budov – Vnější klimatické podmínky – Část 1: Přepočet
klimatických dat pro energetické výpočty; Vyhlášena: Březen 2018

Změny ČSN

ČSN EN 60974-8 ed. 2 (05 2205)
kat.č. 514882
Zařízení pro obloukové svařování – Část 8: Plynová zařízení pro svařování
a plazmové řezání; Vydání: Prosinec 2009
Změna Z1; Vydání: Červen 2022

ČSN EN ISO 11439 (07 8339)
kat.č. 515085
Lahve na plyny – Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo
v motorových vozidlech; Vydání: Leden 2014
Změna A1; (idt ISO 11439:2013/Amd.1:2021); Vydání: Červen 2022

Evropské normy schválené k přímému používání

ČSN EN 13411-4 (02 4470)
kat.č. 514353
Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 4: Zalévání kovem
a pryskyřicí+); EN 13411-4:2021; Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13411-4 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 4: Zalévání kovem
a pryskyřicí; Vydání: Říjen 2011

ČSN EN ISO 15614-13 (05 0313)
kat.č. 514354
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška
postupu svařování – Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování+);
EN ISO 15614-13:2021; ISO 15614-13:2021; Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 15614-13 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu
svařování – Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování; Vydání: Červen 2013

ČSN EN ISO 23864 (05 1178)
kat.č. 514355
Nedestruktivní zkoušení svarů – Ultrazvukové zkoušení – Použití automatizované
techniky celkového ostření (TFM) a souvisejících technologií; EN ISO 23864:2021;
ISO 23864:2021; Platí od 2022-07-01

ČSN EN ISO 10675-1 (05 1178)
kat.č. 514356
Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení –
Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny+); EN ISO 10675-1:2021; ISO 10675-1:2021;
Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 10675-1 (05 1178) Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 1:
Ocel, nikl, titan a jejich slitiny; Vydání: Říjen 2018

ČSN EN ISO 10675-2 (05 1178)
kat.č. 514357
Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení –
Část 2: Hliník a jeho slitiny+); EN ISO 10675-2:2021; ISO 10675-2:2021;
Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 10675-2 (05 1178) Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 2:
Hliník a jeho slitiny; Vydání: Září 2019

ČSN EN 1949 (06 1461)
kat.č. 514359
Specifikace pro instalaci systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech
pro volný čas a pro účely ubytování v jiných vozidlech; EN 1949:2021;
Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1949+A1 (06 1461) Specifikace pro instalaci systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech pro
volný čas a pro účely ubytování v jiných vozidlech; Vydání: Září 2013

ČSN EN 14459 (06 1807)
kat.č. 514358
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných
nebo kapalných paliv – Řídicí funkce v elektronických systémech – Metody pro
třídění a hodnocení; EN 14459:2021; Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14459 (06 1807) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných
nebo kapalných paliv – Řídicí funkce v elektronických systémech – Metody pro třídění
a hodnocení; Vyhlášena: Květen 2016

ČSN EN 746-3 (06 5011)
kat.č. 514360
Průmyslová tepelná zařízení – Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu
a použití řízených atmosfér+); EN 746-3:2021; Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 746-3+A1 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení – Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití
řízených atmosfér; Vydání: Duben 2010

ČSN EN 12952-2 (07 7604)
kat.č. 514364
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 2: Materiály pro části kotlů
a příslušenství namáhaných tlakem; EN 12952-2:2021; Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12952-2 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství
namáhaných tlakem; Vydání: Únor 2012

ČSN EN 12952-5 (07 7604)
kat.č. 514363
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle
namáhaných tlakem; EN 12952-5:2021; Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12952-5 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle
namáhaných tlakem; Vydání: Červen 2012

ČSN EN 12952-6 (07 7604)
kat.č. 514365
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 6: Kontrola při výrobě, dokumentace
a značení částí kotle namáhaných tlakem; EN 12952-6:2021; Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12952-6 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 6: Kontrola při výrobě; dokumentace
a značení částí kotle namáhaných tlakem; Vydání: Únor 2012

ČSN EN 12952-10 (07 7604)
kat.č. 514366
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 10: Požadavky na zabezpečovací
zařízení proti přetlaku; EN 12952-10:2021; Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12952-10 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení
proti přetlaku; Vydání: Červen 2003

ČSN EN 15609 (07 8415)
kat.č. 514362
Zařízení a příslušenství na LPG – Pohonné soustavy na LPG pro lodě, jachty
a jiná plavidla – Požadavky instalace; EN 15609:2021; Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15609 (07 8415) Zařízení a příslušenství na LPG – Pohonné soustavy na LPG pro lodě, jachty a jiná
plavidla; Vyhlášena: Říjen 2012

ČSN EN 13760 (07 8460)
kat.č. 514361
Plnicí zařízení LPG pro osobní a nákladní automobily – Plnicí koncovky,
zkušební požadavky a rozměry; EN 13760:2021; Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13760 (07 8460) Plnicí zařízení LPG pro osobní a nákladní automobily – Plnicí koncovky, zkušební
požadavky a rozměry; Vydání: Březen 2004

ČSN EN 246 (13 7270)
kat.č. 514367
Zdravotnětechnické armatury – Všeobecné podmínky pro usměrňovače proudu;
EN 246:2021; Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 246 (13 7270) Zdravotnětechnické armatury – Všeobecné podmínky pro usměrňovače proudu;
Vydání: Říjen 2004

ČSN EN 12158-1 (27 4404)
kat.č. 514372
Nákladní stavební výtahy – Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami+);
EN 12158-1:2021; Platí od 2022-07-01

ČSN EN ISO 20675 (38 6500)
kat.č. 514426
Bioplyn – Výroba, úprava, čištění a využití bioplynu – Termíny, definice
a klasifikační schéma; EN ISO 20675:2021; ISO 20675:2018; Platí od 2022-07-01

ČSN EN ISO 22580 (38 6501)
kat.č. 514425
Fléry pro spalování bioplynu; EN ISO 22580:2021; ISO 22580:2020;
Platí od 2022-07-01

ČSN EN ISO 23590 (38 6502)
kat.č. 514427
Požadavky na systémy výroby a využití bioplynu v domácnostech: návrh,
instalace, provoz, údržba a bezpečnost; EN ISO 23590:2021; ISO 23590:2020;
Platí od 2022-07-01

ČSN EN ISO 2566-1 (42 0308)
kat.č. 514429
Ocel – Přepočet hodnot tažností – Část 1: Uhlíkové a nízkolegované oceli+);
EN ISO 2566-1:2021; ISO 2566-1:2021; Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 2566-1 (42 0308) Ocel – Přepočet hodnot tažnosti – Část 1: Uhlíkové a nízkolegované oceli;
Vydání: Srpen 2000

ČSN EN ISO 2566-2 (42 0308)
kat.č. 514430
Ocel – Přepočet hodnot tažnosti – Část 2: Austenitické oceli+); EN ISO 2566-2:2021;
ISO 2566-2:2021; Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 2566-2 (42 0308) Ocel – Přepočet hodnot tažnosti – Část 2: Austenitické oceli; Vydání: Srpen 2000

ČSN EN ISO 19901-5 (45 0027)
kat.č. 514432
Naftový a plynárenský průmysl – Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce –
Část 5: Management hmotnosti; EN ISO 19901-5:2021; ISO 19901-5:2021;
Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 19901-5 (45 0027) Naftový a plynárenský průmysl – Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce – Část 5:
Kontrola rozložení hmotnosti v průběhu provozu a výstavby; Vyhlášena: Září 2016

ČSN EN ISO 6368 (45 1213)
kat.č. 514431
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Suché plynové těsnicí systémy
pro axiální, odstředivé a rotační šroubové kompresory a expandéry;
EN ISO 6368:2021; ISO 6368:2021; Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 10438-4 (45 1213) Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Mazání, utěsnění hřídelí a regulační
olejové systémy a jejich příslušenství – Část 4: Upevnění přímo těsněná plynem;
Vyhlášena: Květen 2008

ČSN EN ISO 35102 (45 3101)
kat.č. 514433
Naftový a plynárenský průmysl – Arktické operace – Útěk, evakuace a záchrana
z příbřežních zařízení; EN ISO 35102:2021; ISO 35102:2020; Platí od 2022-07-01

ČSN EN ISO 6801 (63 5209)
kat.č. 514444
Pryžové a plastové hadice – Stanovení objemové roztažnosti; EN ISO 6801:2021;
ISO 6801:2021; Platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 26801 (63 5209) Pryžové a plastové hadice – Stanovení objemové roztažnosti (ISO 6801:1983);
Vydání: Březen 1995

Související články