Požadavky právních předpisů a technických norem na výrobky a technická zařízení

Navrhování, provádění, uvádění do provozu výrobků a technických zařízení včetně kvalifikovaných výrobních a zvláštních technologických procesů.

Zákony, právně-technické předpisy a technické výrobkové normy i související normy řeší navrhování i provádění výrobků i technických zařízení s ohledem na technickou bezpečnost, spolehlivost, životnost i trvanlivost a celkovou kvalitu výrobků a technických zařízení. Uvádět výrobky i technická zařízení na trh a do provozu se povoluje jen po jejich odzkoušení, tj. dokladování jejich vlastností a funkčnosti i vystavení prohlášení o vlastnostech výrobku nebo prohlášení o shodě výrobku, tj. podle druhu výrobku nebo zařízení stanoveného právně-technickým předpisem (EU, ES, EHS, NEPR, NEUK, NV aj.).

Provozují se nejen samostatné výrobky, ale i jejich sestavy (stavební výrobky, strojní zařízení, tlaková zařízení, elektrická zařízení, plynová zařízení, zdvihací i transportní zařízení aj.). Sestava pak musí splňovat jako celek stejnou kvalitu provedení a bezpečnost, aby nevznikl v sestavě výrobků nebo zařízení slabší bezpečnostní článek, který by měl vliv na provozní bezpečnost a spolehlivost, trvanlivost, ev. životnost.

Používání souvisejících technických norem uvedených v hlavních harmonizovaných i technicky určených výrobkových normách (technologických, kvalitativních, personálních, kontrolních, zkušebních aj., je nutnou podmínkou pro dokladování provozní bezpečnosti výrobků i technických zařízení uváděných na trh i do provozu a k vystavení prohlášení o shodě výrobku nebo zařízení výrobcem dle právně-technických předpisů. Musí se tedy vždy dodržet i dokladovat v technické dokumentaci k výrobku (zařízení).

Harmonizovaná technická výrobková norma uvádí ve své předmluvě nebo příloze související právní nebo právně-technický předpis vztahující se k výrobku nebo technickému zařízení. Tyto se musí bezpodmínečně vždy dodržet a dokladovat jejich dodržení v technické dokumentaci k výrobku (zařízení). Pro výrobu i montáž výrobků (zařízení) platí stejné zákony, právně-technické předpisy a technické normy.

Pracovní podmínky výrobků nebo zařízení: jsou druhy namáhání při provozu, parametry při provozu, spojitost a součinnost s jinými zařízeními (výrobky), vibrace od spojených zařízení  aj.

Pracovní prostředí výrobků nebo zařízení: jsou teplota, vlhkost, korozní prostředí, seizmicita, radiace, magnetizmus, hluk, mikroklimatické faktory, fyzikální faktory, chemické faktory, biologické faktory aj.

Druhy technické dokumentace podle správné technické praxe: rozeznáváme dokumentaci projekční, konstrukční, výpočtovou (dimenzionální a rozměrovou), výrobní, technologickou, personální, kontrolní, zkušební, dílensko-montážní, montážní na místě určení a instalace (stavba, výrobní hala), provozní, včetně kontrolní a diagnostické při provozu, dokumentace k likvidaci i recyklaci materiálů po skončené době předepsaného provozu.

V rámci návrhu výrobku nebo zařízení se musí provést podle jejich provozních parametrů i provozních podmínek nebo pracovního prostředí jejich kategorizace, tj. zatřídění do bezpečnostních tříd EXC1, EXC2, EXC3 EXC4, PC1, PC2, SC1, SC2, CC1, CC2, CC3, také podle součinitelů spolehlivosti RC1, RC2, RC3, ev. koeficientů bezpečnosti – součinitelů dimenzí konstrukce v závislosti na použitém materiálu, bezpečnostních součinitelů svarů výrobků nebo zařízení v závislosti na použité metodě svařování aj. (dle např. ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 1090-3 aj.) nebo kategorií 0, I, II, III, IV, tj. v závislosti na použitém materiálu, koeficientu bezpečnosti, součiniteli svarového spoje, použité metodě svařování aj. (dle např. ČSN EN 13480, ČSN EN 13445, ČSN EN 12952, ČSN EN 12953, ČSN EN 14025 aj.).

Kvalifikovaný personál je zaškolený, školený a certifikovaný (oprávněný) k předepsané dané činnosti, je to projektant, konstruktér, výpočtář, manažer kvality, auditor, metrolog, mistr provozu, svářečský dozor, technický inspektor, pracovník NDT a DT kontroly i zkoušení, technik pro tepelné zpracování a povrchové úpravy, svářeč, páječ, svářečský operátor a seřizovač, pracovník pro lepení materiálu, pracovník pro tepelné i netepelné dělení materiálu, pracovník tepelného zpracování, pracovník povrchových úprav, další výrobní personál, tj. pracovník pro slévání materiálu, tváření materiálu (kování, lisování, ohýbání), obrábění aj.

Zvláštní a speciální technologické procesy jsou dokumentované výrobní činnosti, u kterých nelze následnými zkouškami (NDT, bez porušení hotových výrobku) 100%-ně zjistit a zajistit, že v nich nejsou vady, které by časem při provozu mohly ovlivnit jejich spolehlivost a bezpečnost. Jsou to hlavně vady strukturní nehomogenity, nestejnorodosti chemického složení a různé skryté vady celistvosti uvnitř výrobku. Tyto vady nelze vždy spolehlivě odhalit a nedestruktivně odzkoušet. Většina výrobků se nezkouší na 100%-ní NDT kontrolu dle požadavků ČSN EN ISO 17635 (UT, RT, ET, AT, TOFD, Phased Array, EMAT aj.). Navíc skryté vady ve struktuře (nehomogenita chemického složení, strukturální nehomogenita mikrostruktury aj.) lze odhalit a odzkoušet jen na základě dílčích kontrol a zkoušek mikrostruktury, tj. destruktivními zkouškami, ev. jiné DT (zkouškou tahem, ohybem, vrubové houževnatosti, rázem v ohybu, tvrdosti, rozlomením, makrostruktury aj.) dle požadavků technických norem pro DT kontrolu a zkoušení výrobku. Tzn. např. vždy kontrolovat a zkoušet pravidelně číselně určený v posloupnosti n-tý nebo náhodný výrobek evidovaný ve výrobkové číselné řadě. Kontrolu a zkoušení předepisuje konstruktér výrobku (zařízení) podle předepsaných právně-technických předpisů, výrobkových norem nebo požadavků zákazníka v objednávce, kontraktu (smlouvě) o zhotovení výrobku (zařízení).

Zvláštní a speciální technologické procesy jsou ty, které nutně potřebují k jejich provádění kvalifikaci personálu i kvalifikaci prováděcích postupů a jsou kontrolovány a zkoušeny podle plánu kontrol a zkoušek vždy pro daný výrobek, např. dle ČSN EN ISO 17635 metodami VT, PT, MT, RT, UT, AT, ET, LT, také rozměrově dle ČSN EN ISO 2768-1 a 2 i výrobkových norem a technické výrobní dokumentace aj. Tzn. že jsou plně dokumentovány ve výrobním procesu.

Mezi zvláštní a speciální technologické procesy patří: svařování, pájení, tepelné dělení, rovnání materiálu, povrchové úpravy, tváření, slévání, tepelné zpracování a také obrábění.

Výše uvedené procesy jsou zaváděny a udržovány na požadované kvalitě přes systém řízení výroby.

Systém řízení výroby je vždy vybudován a udržován na požadavcích systému řízení kvality výroby.

Ve výrobních firmách je vždy řídícím dokumentem příručka kvality a dílčí směrnice i výrobní postupy. Tyto dokumenty jsou udržovány v aktuálním stavu pro zajištění požadované a opakované úrovně kvality výrobků. Ve firmě je divize – obor řízení kvality, kde je tým – manažer kvality, auditoři, kontroloři, inspektoři pro NDT a DT kontrolu a zkoušení i pro zhotovování a udržování těchto dokumentů. Pokud je ve firmě výrobce laboratoř – zkušebna NDT a DT, pak i tato patří do tohoto oboru (divize). Řízení kvality tvoří předpisy pro kontrolu a zkoušení (plány kontrol a zkoušek) ve spolupráci s konstruktéry nebo projektanty, ev. oborovými specialisty. Rovněž jejich úkolem je tvorba příruček a směrnic i postupů pro provádění výrobků požadované kvality.

SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ DÍLCŮ A VÝROBKŮ

Proces je řízen příručkou (směrnicí) pro svařování (pájení), zpracovanou pracovníky řízení kvality.

Tyto procesy vyžadují jak kvalifikaci personálu, tak i kvalifikované postupy provádění. Proces je řízen systémem kvality ve svařování a pájení i řízení výroby dle požadavků ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1090-2 a 3 aj.. Jednotlivé zásady i požadavky pro provádění jsou uvedeny v technických normách např. ČSN EN 1011-1 až 8, ČSN EN ISO 15607, ČSN EN ISO 15609-1 až 6 (postupy WPS), ČSN EN ISO 15614-1 až 14 (kvalifikace WPQR), ČSN EN 13134 (postupy BPS, kvalifikace BPAR) aj.

Kvalifikovaný personál pro provádění je dán požadavky v technických normách a v procesních normách ČSN EN ISO 14731 (svářečský dozor I/EWE, I/EWT, I/EWS), ČSN EN ISO 9712 (NDT svářečský kontrolor – pracovník s kvalifikací level I až III), ČSN EN 287-6 (svářeči pro svařování litin), ČSN EN ISO 9606-1 až 5 (svářeči pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení), ČSN EN ISO 13585 (páječi), ČSN EN ISO 17660-1 a 2 (svářeči betonářských ocelí), ČSN EN 12732 (svářeči plynových potrubí), ČSN EN ISO 14732 svářečští operátoři a seřizovači svařovacích zařízení), ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN 1011-1 až 8 aj.

TEPELNÉ A NETEPELNÉ DĚLENÍ MATERIÁLU, PROVÁDĚNÍ SVAROVÝCH PLOCH (ÚKOSŮ)

Proces je řízen na základě směrnice i postupů pro dělení materiálů pro dílce a výrobky, tj. jsou zpracovávány plány a programy pro dělení materiálu, kontrolu řezaných hran (dle požadavku kvality v ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN ISO 9013, ČSN EN 13445-1 až 5, ČSN EN 13480-1 až 5, ČSN EN 12952-1 až 6, ČSN EN 12953-1 až 5 aj.). Plány a programy zpracovává výrobní technolog, svářečský dozor, technolog konstrukční kanceláře, technik přípravy výroby, specialista pro dělení materiálu aj. Zpracovávají se kvalifikované postupy dělení materiálu dle požadavku např. ČSN EN 1090-2 a 3 aj.

Dělení materiálu se kategorizuje na: mechanické řezání, rozbrušování, stříhání, řezání vodním paprskem, kyslíko-acetylénové řezání, řezání laserem, řezání plazmou, řezání elektronovým paprskem aj. Tepelné a netepelné dělení se provádí v systému řízení kvality výroby dle požadavku ČSN EN 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN 1011-1 až 8, ČSN EN ISO 9013 aj.

Kvalifikace pracovníků je dána požadavkem technické normy ČSN 05 0705, ČSN EN ISO 14732, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN 1011-1 až 8 aj. na operátory a seřizovače zařízení pro tepelné i netepelné dělení. Postupy pro tepelné dělení musí být parametricky, kvalitativně i kvalifikačně odzkoušeny pro dosažení opakované a požadované kvality řezných ploch a tolerancí dílce pro výrobek. Systém je stanoven dle požadavku např. ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 17658, ČSN EN ISO 9692-1 až 4, ČSN EN 1708-1 a 2, ČSN EN ISO 2553 aj.

ROVNÁNÍ MATERIÁLU DÍLCŮ A VÝROBKŮ

Proces je řízen na základě směrnice pro přípravu výroby a speciálními postupy. Zpracovávají se rovnací plány pro mechanické nebo tepelné rovnání dle požadavku např. ČSN EN 1090-2 a 3 aj. Plány zpracovává technik přípravy výroby, svářečský dozor, výrobní technolog, specialista pro rovnání aj. Rovnání materiálu a vyrobených dílců i konstrukcí výrobků se provádí v systému řízení kvality výroby dle požadavku ČSN EN 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN 1011-1 až 8 aj. Kvalifikace pracovníků je dána zaškolením na základě požadavku ČSN 05 0705, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN 1011-1 až 8 aj. Postupy pro rovnání musí být parametricky, kvalitativně i kvalifikačně odzkoušeny pro dosažení opakované a požadované kvality, tj. přípustných rozměrových tolerancí dílce nebo výrobku.

TEPELNÉ  A CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ DÍLCŮ A VÝROBKŮ

Proces je řízen na základě směrnice pro přípravu výroby a speciálními postupy. Zpracovávají se kvalifikované postupy tepelného zpracování dle požadavku např. ČSN EN ISO 17663, ČSN 05 0211, ČSN 42 0004, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN 12952-2 a 4, ČSN EN 12953-2 a 4, ČSN EN 13445-2 a 4, ČSN EN 13480-2 a 4 aj. Tyto zpracovává technik přípravy výroby, výrobní technolog, specialista pro tepelné zpracování, svářečský dozor aj. Kvalifikace pracovníků je dána požadavky výrobkových norem a procesních norem ČSN EN ISO 17663, ČSN 05 0211, ČSN EN 1090-2 a 3 aj. Tepelné zpracování se provádí podle požadavku výrobkových norem a v systému řízení kvality výroby dle požadavku ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN ISO 17663, ČSN 05 0211, ČSN EN ISO 13916, ISO/TR 17745, ČSN EN 1011-1 až 8 aj. Kvalifikace pracovníků je dána zaškolením na základě požadavku ČSN 05 0705, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN ISO 17663 a ČSN 05 0211 aj. Postupy pro tepelné zpracování musí být parametricky, kvalitativně i kvalifikačně odzkoušeny pro dosažení opakované a požadované kvality, tj. přípustných a vhodných vlastností (hodnot tvrdosti, úroveň mikrostruktury aj.) dílců a výrobků po tepelném zpracování.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY DÍLCŮ A VÝROBKŮ

Proces je řízen na základě směrnice pro přípravu výroby a speciálními postupy. Zpracovávají se kvalifikované postupy povrchových úprav dle požadavku např. dle ČSN EN 15648, ČSN EN 1090-2 a 3 aj. Tyto zpracovává technik přípravy výroby, výrobní technolog, specialista pro povrchové úpravy, svářečský dozor. Kvalifikace k provádění povrchových úprav je dána požadavky např. ČSN EN 1090-2, ČSN P ENV 12837, ČSN EN ISO 12690, ČSN EN ISO 14918 aj. Povrchové úpravy se provádí podle požadavku výrobkových norem a v systému řízení kvality výroby dle požadavku ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN ISO 14713-1 až 3, ČSN EN ISO 14922-1 až 4, ČSN EN ISO 12944-1 až 8, ČSN EN ISO 8501-1 až 4, ČSN EN ISO 8502.1 až 12, ČSN EN ISO 8503-1 až 5, ČSN EN ISO 8504-1 až 3, ČSN EN ISO 1461, ČSN EN ISO 11124-1 až 4 aj. Postupy pro povrchové úpravy musí být parametricky, kvalitativně i kvalifikačně odzkoušeny pro dosažení opakované a požadované jejich kvality, tj. přípustných a vhodných vlastností (hodnot celistvosti, požadované tloušťky provedení, úrovně povrchu aj.) dílců a výrobků po povrchové úpravě.

SLÉVÁNÍ – ODLITKY PRO VÝROBKY A ZAŘÍZENÍ

Proces je řízen na základě směrnice pro zhotovování polotovarů – odlitků. Zpracovávají se kvalifikované postupy pro zhotovování odlitků podle požadavků výrobkových norem a procesních norem např. dle ČSN EN 1090-2 a 3 aj. Tyto zpracovává výrobní technolog, specialista pro slévárenství aj. Kvalifikace k provádění slévání materiálu je dána požadavky např. technických norem a procesních norem pro slévárenství ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1011-1 až 8, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN 710, ČSN EN 14681, ČSN EN 1247, ČSN EN 1248, ČSN EN 869 aj. Slévání se provádí dle požadavku výrobkových norem a v systému řízení kvality výroby dle požadavku ČSN EN 710, ČSN EN 14681, ČSN EN 1247, ČSN EN 1248, ČSN 04 0060, ČSN 04 6505, ČSN 04 6506, ČSN EN 869, ČSN 04 6515 aj. Postupy pro slévání musí být parametricky, kvalitativně i kvalifikačně odzkoušeny pro dosažení opakované a požadované kvality všech odlitků, tj. přípustných a vhodných vlastností (rozměrových hodnot, požadované celistvosti, úrovně povrchu aj.) jednotlivých zhotovených odlitků.

TVÁŘENÍ – TVÁŘENÉ DÍLCE A VÝROBKY

Proces je řízen na základě směrnice pro zhotovování tvářených polotovarů výrobků. Zpracovávají se kvalifikované postupy pro zhotovování tvářených výrobků (výkovků, výlisků, ohýbaných dílců, prostřihovaných dílců, válcovaných i protlačovaných výrobků) podle požadavků výrobkových norem a procesních norem např. dle ČSN EN 1090-2 a 3 aj.. Tyto zpracovává výrobní technolog, specialista pro tváření aj. Kvalifikace k provádění tváření materiálu je dána požadavky např. technických norem a procesních norem pro tváření ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1011-1 až 8 aj. Tváření se provádí dle požadavku výrobkových norem a v systému řízení kvality výroby dle požadavku ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN 42 9001, ČSN 42 9002, ČSN EN 10243-1 a 2, ČSN EN 10031, ČSN EN 10222-2 a 5, ČSN EN 10250-1 až 3, ČSN EN 586-3, ČSN EN 10254, ČSN 42 0276, ČSN 21 1413, ČSN 22 8306 aj. Postupy pro tváření musí být parametricky, kvalitativně i kvalifikačně odzkoušeny pro dosažení opakované a požadované kvality všech tvářených dílců a výrobků, tj. přípustných a vhodných vlastností (rozměrových hodnot, požadované celistvosti, úrovně povrchu aj.) jednotlivých zhotovených tvářených výrobků.

OBRÁBĚNÍ DÍLCŮ A VÝROBKŮ

Proces je řízen na základě směrnice pro zhotovování obrobků. Zpracovávají se kvalifikované postupy pro zhotovování obrobků podle požadavků výrobkových norem a procesních norem např. ČSN EN 1090-2 a 3 aj. Tyto zpracovává výrobní technolog, specialista pro obrábění aj. Kvalifikace k provádění obrábění materiálu je dána požadavky např. technických norem a procesních norem pro obrábění ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1011-1 až 8, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN 12415, ČSN EN ISO 23125, ČSN EN 12478, ČSN EN 12480, ČSN EN 12717, ČSN EN 13128, ČSN EN 12417 aj. Slévání se provádí dle požadavku výrobkových norem a v systému řízení kvality výroby dle požadavku ČSN EN 12415, ČSN EN ISO 23125, ČSN EN 12478, ČSN EN 12480, ČSN EN 12717, ČSN EN 13128, ČSN EN 12417, ČSN 20 0700, ČSN 20 0701, ČSN 20 0032 aj. Postupy pro obrábění musí být parametricky, kvalitativně i kvalifikačně odzkoušeny pro dosažení opakované a požadované kvality všech obrobků, tj. přípustných a vhodných vlastností (rozměrových hodnot, požadované celistvosti, úrovně povrchu aj.) jednotlivých zhotovených obrobků.

Dle požadavků Evropských směrnic (ES, EU, EC, NEPR, EHS), zák. č. 265/2017 Sb., zák. č. 90/2016 Sb., zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR (NV), harmonizovaných a technických výrobkových norem, ev. jiných technických norem, rovněž  též kontraktu (obchodní smlouvy), je nutné provozovat výrobky a technická zařízení jako bezpečné i spolehlivé, ev. projektantem nebo konstruktérem výrobce předepsanou mírou bezpečnosti, trvanlivosti, životnosti, spolehlivosti a celkové kvality.

Strojní, stavební, tlaková, energetická, plynárenská, elektrická, dopravní, transportní, chemická, těžební zařízení, stavby a jednotlivé výrobky (konstrukce, dílce) aj., mohou být vystaveny různým druhům provozního zatížení a různým provozním podmínkám. To má značný vliv na trvanlivost jejích dílů (exponovaných částí), tj. na změnu charakteristik materiálů výrobků, což je výsledkem řady provozních cyklů nebo vystavení určitým druhům zatížení v čase (během doby provozu, provozní životnosti). Toto značně ovlivňuje bezpečnost a celkovou kvalitu výrobků (zařízení).

Související předpisy:

Zák. č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zák. č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Zák. č. 91/2016 Sb., kterým se mění zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony.

Druhy výrobků a zařízení, obory a předpisy:

  1. Konstrukce stavebních výrobků namáhané staticky, cyklicky, na únavu i dynamicky, tj. konstrukce budov, výrobních hal, mostů, sloupů, stožárů, věží, komínů, pilotů, vodohospodářských staveb, konstrukcí energetických tras, výztuží do betonu aj. /od 01.07.2013 dle NEPR č. 305/2011 (CPR), NKPP EU č. 568/2014, NKPP EU č. 574/2014, NV č. 215/2016 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. i zák. č. 350/2012 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic ES,EHS, NEPR, NKPP, CPR/.
  2. Konstrukce tlakových zařízení – potrubí, výměníků, tlakových nádob, kotlů, nádrží, zásobníků aj., (dle NV č. 219/2016 Sb., NV č. 119/2016 Sb., NV č. 208/2011 Sb., NV č. 25/2003 Sb., NV č. 126/2004 Sb., NV č. 42/2006 Sb., NV č. 179/2001 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic 2014/68/EU, 2014/29/EU, 2009/105/ES, 87/404/EHS, 2010/35/EU, 92/42/EHS, 96/57/ES).
  3. Konstrukce strojů, zdvihacích a zvedacích i dopravních zařízení, chladících zařízení – těžební, důlní, stavební, dopravní, výrobní stroje, jeřáby, zdvihací plošiny, zvedáky, výtahy aj. (dle NV č. 122/2016 Sb., č. 176/2008 Sb. a NV č. 170/2011 Sb., NV č. 229/2012 Sb., NV č. 27/2003 Sb., NV č. 127/2004 Sb., NV č. 142/2008 Sb., NV č. 179/2001 Sb., NV č. 70/2002 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic 2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU, 95/16/ES, 96/57/ES, 2000/9/ES).
  4. Konstrukce plynových zařízení – potrubí, zásobníky, hořáky, nádrže, kompresorové stanice aj. (dle NV č. 219/2016 Sb., NEPR 2016/426, NV č. 25/2003 Sb., NV č. 126/2004 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 22/1997 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic 2009/142/ES, 90/396/EHS, 92/42/EHS).
  5. Elektrická zařízení používána v určitých mezích napětí (dle NV č. 118/2016 Sb., prostředí s nebezpečím výbuchu. Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (dle NV č. 117/2016 Sb.). Zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (dle NV č. 116/2016 Sb. Tj. dle zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb. a dle výrobkových norem i evropských Směrnic 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/34/EU). 

Přehled hlavních souvisejících norem

ČSN EN ISO 14731Svářečský dozor. Úkoly a odpovědnosti.

ČSN EN ISO 3834-1 až 6 – Požadavky na jakost při svařování. Tavné svařování kovových materiálů.

ČSN EN ISO/IEC 17 020 – Orgány provádějící inspekci. Metodika inspekce

ČSN EN ISO 9712 – Nedestruktivní zkoušení. Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení. Všeobecné zásady.

ČSN EN ISO 17 637 – Nedestruktivní zkoušení svarů. Vizuální kontrola.

ČSN EN ISO 12690 – Žárové stříkání. Dozor nad žárovým stříkáním. Úkoly a odpovědnosti.

ČSN EN ISO 15607 – Stanovení a schvalování i kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Všeobecná pravidla.

ČSN EN ISO 15609-1 až 6 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů.

ČSN EN ISO 15614-1 až 14 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupů svařování.

ČSN EN 1011-1 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Všeobecná směrnice pro obloukové svařování.

ČSN EN 1011-2 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Obloukové svařování feritických ocelí.

ČSN EN 1011-3 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Obloukové svařování korozivzdorných ocelí.

ČSN EN 1011-4 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku.

ČSN EN 1011-5 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Svařování plátovaných ocelí.

ČSN EN 1011-6 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Laserové svařování.

ČSN EN 1011-7 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Elektronové svařování.

ČSN EN 1011-8 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Svařování litin.

ČSN 05 0705 – Zaškolení svářečských pracovníků a základní kurzy svářečů ocelí i plastů a páječů.

ČSN EN 287-6 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 6: Litina.

ČSN EN ISO 96061 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Oceli.

ČSN EN ISO 9606-2 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 2: Hliník a jeho slitiny.

ČSN EN ISO 9606-3 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 3: Měď a slitiny mědi.

ČSN EN ISO 9606-4 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 4: Nikl a slitiny niklu.

ČSN EN ISO 9606-5 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu.

ČSN EN ISO 14732 – Svářečský personál. Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů. (Od 01.06.2014).

ČSN EN 12732Zásobování plynem. Svařované ocelové potrubí. Funkční požadavky. (Požadavky na kvalifikaci svářečů).

ČSN EN ISO 17660-1Svařování. Svařování betonářské oceli. Část 1: Nosné svarové spoje.

ČSN EN ISO 17660-2 – Svařování. Svařování betonářské oceli. Část 2: Nenosné svarové spoje.

ČSN EN ISO 13585 – Tvrdé pájení. Zkouška páječe.

ČSN EN 13067 – Personál pro svařování plastů, Zkoušky odborné způsobilosti svářečů. Svařování spojů z termoplastů.

ČSN EN ISO 14918 – Žárové stříkání. Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání.

ČSN EN ISO 156181 – Zkoušky svářečů pod vodou. Část 1: Svářeči – potápěči pro hyperbarické svařování za mokra.

ČSN EN 15618-2 – Zkoušky svářečů pod vodou. Část 2: Svářeči – potápěči a svářečští operátoři pro hyperbarické svařování za sucha.

ČSN EN ISO 9001 – Systém managementu kvality. Požadavky.

ČSN OHSAS 18001 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Požadavky.

ČSN EN ISO 14001 – Systémy environmentálního managementu. Požadavky s návodem na použití.

ČSN EN ISO 3834-1 až 6 – Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů.

ČSN EN 13445-1 až 5 – Netopené tlakové nádoby.

ČSN EN 13480-1 až 5 – Kovová průmyslová potrubí.

ČSN EN 12952-1 až 6 – Vodotrubné kotle.

ČSN EN 12953-1 až 5 – Válcové kotle.

ČSN EN 1090-1 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců.

ČSN EN 1090-2 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Technické požadavky na ocelové konstrukce.

ČSN EN 1090-3 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Technické požadavky na hliníkové konstrukce.

Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D, Ing. Pavla Nejtková, Mgr. Marek Kudělka, TESYDO, s.r.o.

Související články