Pracovnělékařské služby v roce 2020

Pracovníci oddělení lidských zdrojů, neboli „HR“, personalisté, specialisté na BOZP, manažeři vodárenských společností, OZO v prevenci rizik, auditoři, ale i jednatelé středních a menších firem by neměli minout seminář zaměřený na aktuální požadavky zákona č. 373/2011 Sb. o pracovnělékařských službách, který proběhne 11. března 2020 v Praze.

Program

 • Přehled platných legislativních předpisů pro pracovnělékařské služby, včetně související problematiky.
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách – aktuální znění.
 • Lékařské posudky, lhůty, náležitosti, posudkové závěry, předání, právní účinky, pozbytí platnosti, návrh na přezkoumání, úhrady.
 • Náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti, náležitosti lékařského posudku ve vztahu k posuzované činnosti.
 • Postupy při zajišťování lékařských prohlídek, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek nezbytných pro zjištění zdravotního stavu posuzované osoby a posuzování zdravotní způsobilosti včetně rozsahu odborných vyšetření.
 • Změna zdravotního stavu zaměstnance.
 • Výpis ze zdravotnické dokumentace.
 • Důvody, kdy není třeba požadovat výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele, popřípadě potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, pro potřeby posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu.
 • Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, nemoci z povolání.
 • Poskytovatel pracovnělékařských služeb, možnosti a povinnosti zaměstnavatele, poskytovatele, agentur práce apod.
 • Dokumentace o pracovnělékařských službách.
 • Organizace, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb a obsah dokumentace o pracovnělékařských službách.
 • Povinnosti zaměstnanců.
 • Povinnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb, poradenská a dohledová činnost apod.
 • Kategorizace prací – vypracování, aktualizace aj.
 • Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb, úhrady za její poskytování.
 • Zajišťování pracovnělékařských služeb zaměstnavatelem na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu.
 • Posuzování a uznávání nemocí z povolání.
 • Přestupky, správní delikty, pokuty.

Lektorka, Ing. Michaela Bendová více než šest let vede oddělení výkonu pracovnělékařských služeb ve společnosti Team Prevent Santé, s.r.o. Předtím působila jako senior consultant ochrany zdraví a hygieny práce ve společnosti, kde měla na starosti více jak 70 klientů ve výrobní sféře, napříč všemi obory. Mezi její další profesní zkušenosti patří také více než 3 roky práce na oddělení hygieny práce na Krajské hygienické stanici.
Michaela je jednou z osmi autorizovaných osob v ČR; 39-009-N Specialista v ergonomii, lektor dalšího vzdělávání, specialista na bezpečnost pracovních systémů a technických zařízení, řízení a organizace BOZP, ochranu zdraví a hygienu práce, OZO v prevenci rizik BOZP a ochrany zdraví s více než osmáctiletou praxí v oboru.

Program semináře

Lektor

Organizační pokyny

Přihláška on-line

Související články