Protiepidemiologická opatření pro 21. odborné fórum TLAK 2021

Ve dnech 23. a 24. listopadu proběhne 21. ročník odborného fóra TLAK 2021. Pořadatel akce reaguje na změnu mimořádných a ochranných ochranných opatření, tak aby byla v maximální možné míře zabezpečena bezpečnost účastníků akce.

Pozor! Od 22. listopadu dochází ke změně podmínek pro vstup na hromadné akce.

Ve středu 17. listopadu 2021 oznámil premiér vlády další zpřísňující opatření, takže je možné, že od pondělí 22. listopadu bude vstup možný pouze pro osoby, které se prokáží potvrzením o prodělání nemoci, nebo očkovacím certifikátem.
Výjimku mají osoby, které podstoupily první dávku očkovací látky a prokáží se platným PCR testem a také osoby které se prokáží osvědčením od lékaře, že nemohou podstoupit očkování a prokáží se platným PCR testem.

Aktuální podmínky pro vstup na akci na vládním portálu covid.gov.cz

Před vstupem na konferenci musí účastník splnit minimálně jednu z následujících podmínek nařízení Ministerstva zdravotnictví (aktualizované znění, platné od 22. listopadu):

Přesná definice z přílohy usnesení vlády z 18. listopadu 2021 s účinností od 22. listopadu 2022 od 00:00, bod I./17.:

Stanovují se následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
jde-li o
i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních
nemocí (ISIN)
obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-10, pokud
a.) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
b.) v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální
doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
c.) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo
b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu
uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být
možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno.

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek má organizátor akce.

Ochranné prostředky

U prezence obdrží účastníci spolu s konferenčními materiály také i osobní ochranný prostředek – respirátor FFP2. Prostor prezence bude větrán a ozařován speciálními UV lampami, jejichž světlo likviduje viry. Samozřejmostí budou i prostředky pro desinfekci rukou.

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2 toto mimořádné opatření:

1. Všem osobám se s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének (dále jen „respirátor“), a to:

e) při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě,

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

u) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,

x) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,

y) osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,

aa) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami, a osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném školou nebo školským zařízením,

hh) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Testovací centra FN Královské Vinohrady

Účastníci se mohou otestovat v testovacích centrech Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ OBYVATEL, odběrové místo COVID-19 ul. Ruská

Odběr je prováděn POUZE na základě elektronického objednání, na webu FNKV. Samoplátce odebíráme za cenu 201 Kč. Platba je možná pouze platební kartou. Zde v objednávkovém systému je NUTNÉ zaznamenat: SAMOPLÁTCE – ANO. Odběrové místo je pouze pro pěší a nachází se mimo areál FNKV u spodní brány a dostupné je pouze z ulice Ruská. Odběr včetně vyhodnocení trvá cca 20 minut.

Rezervační systém FNKV pro antigenní testování

ODBĚR NA PCR – Odběrový stan COVID-19 Drive-In, ul. Šrobárova

ODBĚR POUZE NA PCR, na který je možné se objednat pouze elektronicky zde na webu FNKV. Jeden termín je určen vždy pouze pro jednu osobu! Neobjednaní pacienti nebudou odebráni. Na odběr musíte přijet autem, ve kterém bude odběr proveden. Odběrové místo je umístěno na chodníku mezi vrátnicí SZÚ (Šrobárova 48) a FNKV (Šrobárova 50) ve směru z centra Prahy. Nevjíždějte do areálu. K odběru je nutné mít elektronickou nebo vytištěnou žádanku k vyšetření. 

Rezervační systém FNKV pro PCR testování Drive in

Klimatizace a větrání

Konferenční prostory jsou klimatizovány a je plně zabezpečena cirkulace vzduchu včetně čerstvě nasávaného vzduchu z venkovního prostředí. Dispozice sálu umožňuje zachování rozestupů 1.5 metru mezi účastníky.

Desinfekce

Prostor prezence bude větrán a ozařován speciálními UV lampami, jejichž ultrafialové světlo likviduje viry.
Samozřejmostí budou i prostředky pro desinfekci rukou na stojanech u vchodů a na WC.

Odborné fórum tlakových zařízení v energetice, průmyslu a teplárenství

Program odborného fóra

Organizační pokyny

Přihláška on-line

Doprovodná výstava/reklamní služby

Dokumenty ke stažení

23. – 24. listopadu 2021
Comfort Hotel Prague City East***
Praha

Související články