Řešení netěsností průlezů na vodíkovém reaktoru CCR5 a netěsností vík odparky Z25

Firma Pokorný spol. s r.o. se více jak 25 let zabývá výrobou průmyslového těsnění. Naše hluboké znalosti materiálů těsnění a zkušeností s vlastní montáží přírubových spojů využíváme v naší divizi Flange Management při navrhování a řešení netěsností přírubových spojů.

Komplexní řešení těsnosti přírubových spojů realizovaných firmou Pokorný spol. s r.o. ve společnosti Slovnaft a.s.

Ve společnosti Slovnaft a.s. působí firma Pokorný spol. s r.o. od začátku 90 let jako dodavatel těsnění, spojovacího materiálu a v posledních deseti letech pak jako dodavatel spojovacího materiálu speciálně ošetřeného vypalovaným kluzným lakem POWERtorque LF kote 450.

Společnost Slovnaft a.s. se na nás postupně začala obracet s žádostí o komplexní vyřešení kritických přírubových spojů, na kterých se jim opakovaně objevovaly netěsnosti během provozu.

Pilotní projekt byl realizován na koloně CCR5, konkrétně na průlezech R501-504. Požadavek byl na vyřešení úniků vodíku na těchto průlezech.

Parametry:

Teplota 550 °C
Tlak 0,3 Mpa
Medium: vodík

Problematika:

Netěsnosti průlezů se objevovaly zejména v důsledku vlivu klimatických podmínek v okolí reaktoru (např. při bouřkách docházelo k prudkému poklesu okolní teploty).

Důsledek:

Při netěsnosti docházelo k úniku vodíku a následně jeho zahoření.

Stávající řešení realizované externí firmou:

Bylo použito hřebenové těsnění společně se speciálními talířovými podložkami Live loading, které měly kompenzovat dilatace šroubových spojů. Pro případ zahoření byla na průlezech instalována samozhášecí zařízení.

Navrhované řešení:

Na základě dodaných parametrů a následných výpočtů podle EN 1591-1 s průkazem těsnosti bylo našimi odborníky navrženo následující řešení:

 • hřebenové těsnění bylo zaměněno za těsnění pro neparalelní plochy, které současně eliminuje nutnost použití talířových podložek Live loading.
 • pro minimalizaci součinitele tření bylo navrženo ošetření spojovací materiálu přípravkem POWERtorque LF kote 450.
 • finální utažení na předem stanovený utahovací moment provedeno pomocí dvou hydraulických strojů současně

Těsnění POWER®gasket – pro neparalelní plochy řeší problémy vznikající při nedostatečné elasticitě těsnění a zabraňuje úniku škodlivin do prostředí. Je vhodné i pro aplikace s nízkým počátečním utahovacím momentem anebo tam, kde dochází k ochlazování a opětovnému zahřívání příruby. Nejekonomičtější řešení při požadavku nízkých úniků emisí a zároveň cyklickému teplotnímu namáhání. Díky své konstrukci je schopno utěsnit i listy přírub ohnuté od předchozích utahování.

Realizované řešení :

Na přání zákazníka byly na třech ze čtyř průlezů, kromě námi navrženého řešení, opět použity talířové podložky Live loading. Všechny spoje byly osazeny spojovacím materiálem ošetřeným vypalovacím kluzným lakem POWERtorque LF kote 450 a následně řízeně utaženy dvěma hydraulickými stroji Hytorc současně. Garance těsnosti spojů byla doložena “Protokolem o utažení“.

Abychom dokázali funkčnost našeho řešení, tedy že těsnění pro neparalelní plochy bude mít stejnou schopnost eliminovat dilatace spoje, byl čtvrtý průlez osazen pouze neparalelním těsnění a následně řízeně utažen, tzn., že na tomto spoji nebyly použity talířové pružiny Live loading.

Léta provozu prokázala správnost a funkčnost našeho řešení na všech průlezech. Řešení pouze s neparalelním těsněním významně zlevnilo přetěsnění celého spoje.

Z výše uvedeného popisu je zřejmé, že pro vyřešení netěsností nestačí pracovat pouze s pevností spojovacího materiálu a přírub, ale že je nezbytné zohlednit a počítat i s vlastnostmi materiálu těsnění. Detailní znalost deformačních a dalších vlastností těsnění, která máme pro naše těsnění naměřená ve speciálních laboratořích, nám umožňuje navrhnout detailnější, spolehlivější a mnohdy i levnější řešení.

V rámci naší činnosti v areálu společnosti Slovnaft a.s. dále dlouhodobě spolupracujeme s provozy AVD6, FCC, RHC, KHK-VD, Ethylenovou jednotkou a kotelnou.

Komplexní řešení těsnosti vík odparky Z25 realizovaných firmou Pokorný spol. s r.o. ve společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o.

V roce 2015 jsme byli požádání společností ŠKO-ENERGO, s.r.o., abychom realizovali přetěsnění čelního a zadního víka odparky. Jedná se o zařízení, které čistí průmyslové odpadní zaolejované vody z automobilky Škoda Auto a.s Mladá Boleslav.

Obr. 11

Parametry:

Provozní teplota 60°C
Pracovní tlak -0,1 MPa, tzn. mírný podtlak
Vnější průměr těsnicí plochy 3400 mm
Médium: olejem znečištěná voda
Počet šroubů na přírubě: 136 ks

Problematika:

Stávající způsob montáže nezajišťoval rovnoměrné utažení spoje.

Důsledek:

Po najetí nebylo možno dosáhnout správných hodnot podtlaku v zařízení.

Stávající řešení a způsob montáže:

 Bylo použito těsnění z jednosměrně orientovaného PTFE a vlastní utahování se provádělo el. utahovačkou bez možnosti nastavení velikosti utahovacího momentu.

Tímto způsobem docházelo k nerovnoměrné deformaci těsnění a k nutnosti šrouby po najetí dotahovat, aby se dosáhlo požadovaných provozních parametrů.

Obr. 12     Obr. 13

Navrhované řešení:

Na základě dodaných parametrů a následných výpočtů podle EN 1591-1 s průkazem těsnosti bylo našimi odborníky navrženo následující řešení:

 • těsnění z jednosměrně orientovaného PTFE bylo zaměněno za vícesměrně expandované PTFE- páska POWERflon BG 20×6, které se vyznačuje vysokou chemickou odolností, nemá tak vysoký tok pod zatížením a dobře se přizpůsobuje nerovnostem dosedacích ploch.
 • pro minimalizaci součinitele tření bylo navrženo ošetření spojovací materiálu přípravkem POWERtorque LF kote 450.
 • finální utažení na vypočítaný utahovací moment provedeno čtyřmi hydraulickými stroji současně

Realizované řešení:

Vzhledem k tomu, že provozovatel měl dobré zkušenosti s použitím jednosměrně expandované pásky  PTFE z předešlé montáže a pro její nižší pořizovací náklady, byla tato páska nakonec po vzájemné dohodě opět použita.  

Jednosměrně expandované PTFE, se po stlačení vyznačuje vysokou deformací, tzn., že ztrácí přibližně 80% ze své původní tloušťky, přičemž se roztéká do boku a je tedy velká pravděpodobnost, že po dotažení dojde k částečnému vytlačení těsnění jak na vnějším tak i na vnitřním průměru těsnicí plochy. Tento typ těsnění má bohužel po dotažení poměrně značnou relaxací, tzn., že po jeho stlačení v přírubovém spoji má tendenci si stále „sedat“ a zmenšovat tak svoji zbytkovou tloušťku, což ve svém důsledku může vést ke ztrátě předpětí ve šroubech a jejich následnému uvolnění.

Spojovací materiál byl ošetřen vypalovacím přípravkem POWERtorque LF Kote 450. Montáž a řízené utažení na předepsaný moment čtyřmi hydraulickými stroji Hytorc současně bylo realizováno našimi montážními pracovníky vyškolenými dle EN 1591-4.

Správnost montáže byla potvrzena měřením po skončení utahování, které provádíme vždy ve čtyřech protilehlých místech na přírubě, a ze kterého bylo patrné, že těsnění byla dostatečně deformována.

Přibližně měsíc po spuštění nás provozovatel informoval o přetrvávajících problémech s najetím na požadované provozní parametry. Zařízení bylo natlakováno a provedena zkouška těsnosti vík mýdlovým roztokem. Tato zkouška neprokázala netěsnost, přesto jsme byli vyzváni k přetažení šroubů spojů. K tomu došlo z naší strany neodkladně. Domněnka, že netěsnost je způsobena sedáním těsnění se nepotvrdila, protože po aplikování stejného utahovacího momentu, který jsme použili při první montáži, se ukázalo, že šrouby nejsou povolené. Přesto jsme oba přírubové spoje ještě jednou kompletně „přežehlili“ vyšším utahovacím momentem o cca. 15%, což se ale vůbec neprojevilo na provozním diagramu, který sleduje podtlak v tomto zařízení, a ze kterého by bylo patrné zlepšení provozních parametrů za předpokladu, že by bylo uvolněné těsnění. Ze strany provozovatele bylo tedy konstatováno, že hlavní přírubové spoje jsou dostatečně těsné.

Z rozhodnutí provozovatele jsme nakonec provedli nové kompletní přetěsnění předního víka podle našeho původního návrhu, tzn., že jednosměrně orientována páska byla nahrazena páskou z vícesměrně expandovaného PTFE, tj. POWERflon BG 20×6. Našimi servisními techniky bylo na místě provedeno měření zbytkové tloušťky vymontovaného těsnění. Jak již bylo výše řečeno, tato páska se vyznačuje vysokou deformací a po jejím stlačení velmi přesně okopíruje povrch přírub. Na dvou protilehlých místech této pásky bylo tedy následně provedeno měření zbytkové výšky. Z těchto hodnot byl potom dopočítán úhel natočení příruby, který dosáhnul 2,5°, přičemž normou povolené natočení je maximálně 1°. Na místě se tedy ukázalo, že příruby jsou již velmi silně ohnuté.

Po najetí ovšem problém s dosažením provozních parametrů trval a bylo třeba hledat netěsnost jinde. Zde jsme využili naše zkušenosti z oblasti detekce úniků ultrazvukovým přístrojem. Náš specialista pomocí tohoto zařízení provedl obhlídku celého zařízení. Po celém obvodu námi řešených hlavních přírubových spojů (přední a zadní víko) nebyly zjištěny žádné netěsnosti. Úniky však byly zjištěny na dalších navazujících zařízeních, kde bylo patrné přisávání na přívodním potrubí. Dále pak provozovatel nechal provést kontrolu a kalibraci manometrů. Po provedených opatřeních se povedlo najet na požadované provozní parametry.

Pro vyřešení zmiňovaného problému a ke spokojenosti zákazníka jsme zcela naplnili význam komplexního řešení tak, jak je prezentujeme dále.

Divize Flange management v rámci komplexního  řešení  těsnosti přírubových spojů poskytuje: 

 • detekce úniků média, tzv. „Fugitive emissions“, detekce skrytých úniků z přírubových spojů
 • návrhy optimální konstrukce, těsnění a spojovacího materiálu
 • výpočty utahovacích momentů (výpočty s průkazem těsnosti podle EN 1591-1)
 • vlastní výroba těsnění pro konkrétní danou aplikaci
 • spojovací materiál ošetřený unikátním vypalovacím přípravkem POWER®torque LF kote 450
 • řízené utahování hydraulickými stroji Hytorc
 • kvalita utažení přírubového spoje je doložena „Protokolem o utažení“

POWER®torque LF kote 450

 • zajišťuje minimální součinitel tření a tím i optimální a rovnoměrný přenos přítlačné síly na těsnění
 • umožňuje následné bezproblémové povolení spojovacího materiálu i po delší době
 • zabraňuje „zakousnutí“ materiálů do sebe, zejména u nerezových ocelí

Torque®service

 • montáž přírubových spojů je prováděna vlastním kvalifikovaným personálem proškoleným dle EN 1591-4
 • řízené utahování hydraulickými stroji Hytorc
 • maximální přesnost a rovnoměrnost utažení zajištěna použitím dvou nebo čtyř utahovacích strojů současně
 • k dispozici několik týmů a plně vybavených vozidel s potřebnými přístroji a nástroji pro odbornou práci v terénu

Equalizer

 • hydraulické nebo mechanické zařízení pro dosažení souososti přírub, nebo jejich odtažení či přitažení

Odborné semináře

 • nabízíme odborné semináře na témata související s těsností přírubových spojů
 • školení montérů podle normy EN 1591-4

Těsnost přírubového spoje je ovlivněna mnoha faktory. V rafineriích a chemických provozech se dlouhodobě zkoumají a šetří příčiny selhání těsnosti přírubových spojů v provozech. Výsledkem těchto výzkumů je následující zjištění vlivů:

 • Konstrukce spoje 10 %
 • Výpočet 15 %
 • Nevhodné těsnění 15 %
 • Technologická chyba 10 %
 • Montáž těsnění 50 %

Jediným způsobem, jak snížit oněch 50 % selhání těsnosti způsobených lidským faktorem při montáži přírubového spoje, je zvýšit odbornou kvalifikaci montážních pracovníků. Montáž přírubového spoje je poslední z řady kroků během údržby či opravy daného zařízení. Zdali spoj bude, či nebude těsnit, záleží do značné míry na montážním pracovníkovi.

Z toho důvodu vznikla v Evropě norma EN 1591-4 Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích zaměřené na  školení montážních pracovníků. Cílem je předat informace o nových materiálech těsnění, které nahradily azbest, a jejich významného vlivu na zavedené montážní postupy a celkový vliv na spoj jako takový.

Norma také reflektuje nejnovější znalosti z oblasti materiálu těsnění, mazání, výpočtů utahovacích momentů, spojovacích materiálů, montáží atd. Cílem je také povýšit práci montéra přírubových spojů na úroveň svářečů odborníků.  

Základní kvalifikace normy má 27 témat, která lze rozdělit do čtyř oblastí.

 • První oblast je klíčová a týká se oblasti materiálu těsnění, jeho vlastností, tříd těsnosti, deformací atd.
 • Druhá oblast na ni úzce navazuje z pohledu mazání, přenosu sil a spojovacího materiálu.
 • Třetí oblast se věnuje postupu utahování, kontrole vad na dosedacích plochách a jejich záznamů.
 • Čtvrtá oblast se věnuje různým způsobům a technikám utahování, bezpečnosti a únikům médií.

Jde o zásadní témata pro porozumění problematiky vlivů působících na přírubový spoj  jako takový.

Z požadavků normy je patrné že bez detailní znalosti materiálů těsnění a jejich vlastností a bez praktických zkušeností s montážemi přírubových spojů nelze plnohodnotně naplnit výše uvedená témata.   

Jako firma zabývající se komplexním řešením těsnosti přírubových spojů provádíme i školení na uvedenou normu. Školení zastřešuje akreditovaná zkušebna Strojírenský zkušební ústav s.p. Brno – Certifikační orgán pro certifikaci osob , který také provádí nezávislé přezkoušení a vydává certifikát. Jejich působení je i na Slovensku. SZÚ Brno je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Abychom mohli pro SZÚ Brno provádět vlastní školení, muselo naše školící centrum splnit podmínky akreditace na normu EN 1591-4 a to po stránce vybavení, personálu tak i odborného naplnění všech 27 témat teoretické a praktické výuky.

Školení je vedeno v duchu našich teoretických a praktických zkušeností. Našim cílem je, aby si účastníci odnesli informace, ke kterým se nemají šanci jinak dostat a které mohou využít při své praktické činnosti tak, jak dokládá vyjádření jednoho z našich absolventů:

Veľmi pekne ďakujem za možnosť zúčastniť sa tohto školenia hoci moje domnienky pred školením boli negativistické vzhľadom na moje dlhoročné praktické skúsenosti.Napriek tomu ma toto školenie obohatilo o množstvo nových poznatkov a informácii o pokrokových spôsoboch v oblasti tesniacich a hlavne mazacích materiálov ako aj spôsoboch ich aplikácie v praxi.Chcem sa ďalej poďakovať za jednoduchý a týmto aj ľahko pochopiteľný výklad v teoretickej oblasti a dôkazy v praktickej časti.Ešte raz vrelá vďaka a veľa ďalších úspechov v tejto činnosti aj v osobnom živote celému kolektívu preje Hudák

Príjemný deň praje Hudák
PMaO sro Aténska 9 04 013 Košice

Naše školící centrum je vybaveno audiotechnikou a moderními technologiemi pro teoretickou i praktickou výuku.

Vedle teoretických znalostí norma EN 1591-4 požaduje, aby absolventi výcviku získali praktické zkušenosti se šroubovými spoji, které reprezentují různé typy šroubových spojů. K dispozici máme speciálně upravené příruby pro názorné ukázky přenosu sil,  příruby se všemi typy dosedacích ploch s možností provádět tlakové zkoušky, speciální zařízení pro simulaci nesouososti přírub atd.  

Školení je 2 denní ukončeno praktickou a teoretickou zkouškou za přítomnosti zkušebního komisaře SZÚ Brno. Doba planosti certifikátu je 5 let, po úspěšném přezkoušení se prodlužuje o dalších 5 let.

Školící centrum je v naší pobočce výrobního závodu fa Pokorný spol. s r.o.  v Hodoníně. Kapacita školícího centra je 10 lidí, minimální počet účastníků jsou 3.

V případě zájmu Vám rádi sdělíme termíny školení a další bližší informace.

Ing. Martin Tesař
Bc. Zdeněk Kalvaster
Divize Flange Manag

Související články