Technické normy zdarma? Návrh zákona prošel druhým čtením sněmovnou bez připomínek

Technická normalizace v České republice je o další krok blíže k revolučnímu kroku. Vybrané technické normy budou zdarma přístupny široké odborné veřejnosti. Dojde tak k nápravě jisté dvojkolejnosti v českých právních předpisech, kdy je požadavek stanovený ČSN nařízen vyšším právním předpisem.

Dle ústavy musí být veškeré legislativní předpisy přístupné zdarma. To se netýká ČSN, které jsou i dle právního názoru EU autorským dílem, za které je nutno vyžadovat licenční poplatek. Východiskem je zavést tzv. sponzorovaný přístup, kdy technická norma je pro uživatele zakoupena např. státním orgánem. Zavedení takového přístupu k technickým normám se navrhuje i v předkládaném zákoně.

Myslím, že je praktická věc, dlouho diskutovaná, tak zvaného sponzorovaného přístupu k technickým normám, na jehož základě ústřední orgány státní správy budou povinny zajistit právě u České agentury pro standardizaci bezplatný přístup k technickým normám a jiným technickým dokumentům. Podle nich by byla právním předpisem, který je potom v působnosti tohoto ústředního orgánu státní správy. Tento návrh je plně v souladu s ústavním pořádkem ČR, mezinárodními smlouvami a současně návrh zákona byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Ten na svém zasedání 10. června doporučil Poslanecké sněmovně projednat a schválit tento sněmovní tisk ve znění předloženého vládního návrhu zákona.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu

Plošný přístup veřejnosti k technickým normám však není možný, a to z důvodu přijatých mezinárodněprávních závazků spojených s členstvím v evropských a světových normalizačních organizacích. Členství v těchto organizacích znamená povinnost řídit se při poskytování technických norem pravidly těchto organizací, která neumožňují bezplatné poskytování technických norem z důvodu ochrany autorských práv. Případné porušení těchto pravidel by vedlo k vyloučení ÚNMZ, což by mělo pro ČR následek v podobě ztráty přístupu k evropským a mezinárodním technickým normám.

Proto bude většina technických norem i nadále doporučených, tzn. jejich plnění nebude z hlediska zákona vyžadováno. Příjem z poplatků za distribuci norem Agenturou ČAS, kterou zřizuje ÚNMZ činí ročně cca 100 mil. Kč do státního rozpočtu. Paušální příspěvek státních organizací za sponzorovaný přístup je odhadován na cca 23 000 000 Kč za rok.

Novela zákona zákona o technických požadavcích na výrobky tak míří k projednání do třetího čtení v parlamentu, následně pak do senátu a po podpisu prezidentem republiky vejde v platnost. Nutno poznamenat, že je v tuto chvíli nejrychleji projednávaným návrhem zákona, který v oblasti technických zařízení sledujeme.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 1.2.2019 konečně schválila jasný požadavek na Vládu ČR, aby zajistila obecný a bezplatný přístup k normám. Rozhodnuto bylo doprovodným usnesením k vládnímu návrhu zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb.

Následně byla tato problematika implementována do novely zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální stav legislativního procesu můžete sledovat zde.

Související články