VYDANÉ ČSN – DUBEN 2020

Výběr ČSN z Oznámení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 2041 (01 1400)
kat.č. 509499
Vibrace, rázy a monitorování stavu – Slovník;
Vydání: Duben 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 2041 (01 1400) Vibrace, rázy a monitorování stavu – Slovník; Vydání: Říjen 2010

ČSN EN ISO 15626 (05 1185)
kat.č. 509918
Nedestruktivní zkoušení svarů – Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) – Stupně přípustnosti;
(idt ISO 15626:2018); Vydání: Duben 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15626 (05 1185) Nedestruktivní zkoušení svarů – Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) – Stupně přípustnosti; Vyhlášena: Únor 2019

ČSN EN 1434-5+A1 (25 8511)
kat.č. 509901
Měřidla přenosu tepelné energie – Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření;
Vydání: Duben 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1434-5+A1 (25 8511) Měřidla tepla – Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření; Vyhlášena: Srpen 2019

ČSN EN 1434-6+A1 (25 8511)
kat.č. 509902
Měřidla přenosu tepelné energie – Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba;
Vydání: Duben 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1434-6+A1 (25 8511) Měřidla tepla – Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba; Vyhlášena: Srpen 2019

ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622)
kat.č. 509914
Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika;
Vydání: Duben 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika; Vyhlášena: Leden 2020 S účinností od 2022-02-28 se zrušuje ČSN EN 1127-1 ed. 2 (38 9622) Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika; Vydání: Leden 2012

ČSN ISO 20457 (64 0006)
kat.č. 509861
Tvářené části z plastů – Tolerance a přijatelné podmínky*);
Vydání: Duben 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN 64 0006 Plasty. Tolerace a mezní úchylky rozměrů pro tvářené výrobky z plastů; z 1974-01-30

ČSN EN ISO 527-1 (64 0604)
kat.č. 510009
Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 1: Obecné principy;
(idt ISO 527-1:2019); Vydání: Duben 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 527-1 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 1: Obecné principy; Vydání: Říjen 2012

ČSN ISO 19220 (64 3175)
kat.č. 510014
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC) *);
Vydání: Duben 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1565-1 (64 3175) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém; Vydání: Červen 2005

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 129-1 (01 3130)
kat.č. 509899
Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a tolerování – Část 1: Obecné zásady;
Vydání: Duben 2019 Změna Z1; (idt ISO 129-1:2018); (Označení ČSN ISO 129-1 se mění na ČSN EN ISO 129-1.) Vydání: Duben 2020

ČSN EN 1127-1 ed. 2 (38 9622)
kat.č. 509915
Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika; Vydání: Leden 2012 Změna Z1; Vydání: Duben 2020

OPRAVY ČSN

ČSN EN ISO 80079-36 (38 9641)
kat.č. 509926
Výbušné atmosféry – Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry – Základní metody a požadavky;
Vydání: Září 2016 Oprava 2; (idt ISO 80079-36:2016/Cor.1:2019); Vydání: Duben 2020 (Oprava je vydána tiskem)

Související články