Vznik České agentury pro standardizaci

S účinností od 1.10. 2017 byla na základě ust. § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, založena Česká agentura pro standardizaci (dále jen „ČAS“) jako státní příspěvková organizace.

Zřizovatelem ČAS je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen “ÚNMZ“), který nadále bude působit jako národní normalizační orgán, tj. bude zastupovat Českou republiku v evropských a světových normalizačních organizacích.

ČAS bude od 1. 1. 2018 pověřena vykonávat činnosti spojené se zabezpečováním tvorby, vydávání a distribuce technických norem.

Věříme, že díky výše uvedeným změnám dojde k dalšímu kvalitativnímu posunu v oblasti standardizace v ČR. Zásadním milníkem je, že díky novému systému financování standardizace bude možné investovat více finančních prostředků do systému tvorby technických norem, ať již ve smyslu posílení rozsahu a kvality překladů evropských a mezinárodních norem nebo posílení počtu a kvality norem čistě národních. Současně s tím bude v budoucnosti možné rozšířit nabídku produktů a služeb jako např. vydávání komentovaných znění technických norem nebo tzv. balíčky norem pro konkrétní oblasti.

Součástí uvedených změn je skutečnost, že ceny přístupů k technickým normám od 1.1.2018 již nejsou stanoveny vyhláškou č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování.  Ceny přístupů k technickým normám budou nově stanoveny ceníkem, který vydává ÚNMZ prostřednictvím Věstníku, přičemž ceník pro rok 2018 byl ve Věstníku již publikován a stávající ceny přístupů zůstávají zachovány.

Ceník služeb ČAS naleznete zde.

Související články