ČIA byl pověřen k akreditaci výrobců referenčních materiálů podle ČSN EN ISO 17034

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, oznámilo rozšíření činností, pro které ČIA provádí akreditaci, o akreditaci výrobců referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO 17034:2017 Evropské komisi dne 13. listopadu 2017.

Pověření bylo provedeno rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu č. 152/2017 ze dne 19. října 2017.

Toto rozhodnutí, jímž byl Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jakožto vnitrostátní akreditační orgán pověřen k provádění akreditace výrobců referenčních materiálů (VRM) podle normy ČSN EN ISO 17034:2017, vyšlo ve Sbírce zákonů č. 395/2017 a nabylo právní moci dne 7. listopadu 2017. Počínaje tímto dnem je ČIA oprávněn tuto akreditaci provádět.

Technická norma pro výrobce referenčních materiálů vychází v českém jazyce

ČSN EN ISO 17034 “Všeobecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů“ (General requirements for the competence of reference material producers).

Výše uvedená norma je v české verzi platná od 1.1. 2018.

Anotace obsahu normy ČSN EN ISO 17034

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky, podle nichž se referenční materiály vyrábějí. Je určena k použití jako součást obecných postupů zajišťování (prokazování) kvality výrobce referenčních materiálů.
Tato mezinárodní norma se vztahuje na výrobu všech referenčních materiálů, včetně certifikovaných referenčních materiálů.
POZNÁMKA – Výrobci referenčních materiálů, regulační orgány, organizace a programy používající vzájemná hodnocení, akreditační orgány a další mohou též používat tuto mezinárodní normu pro stvrzení nebo uznávání kompetence výrobců referenčních materiálů.

Normu lze zakoupit zde.

Související články