DOKUMENTACE SVÁŘEČSKÉHO DOZORU I/EWE A I/EWT

VČETNĚ POSUZOVÁNÍ SHODY VE SVAŘOVÁNÍ A SOUVISEJÍCÍCH PROCESECH

(v souladu s EN ISO 14 731, EN ISO 3834-1 až 6,
ČSN EN 1011-1 až 8)

Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., TESYDO, s.r.o.

TLAK 2019

Rozsah dokumentace závislý na typu a kategorii bezpečnosti výrobku:
 • Technické a bezpečnostní požadavky (TBP) ke svařování (pájení), uvedené na výkrese v technické dokumentaci, ev. odděleně v samostatné specifikaci, včetně konkrétního značení a očíslování svarů (pájených spojů) a jejich schválení dozorem svařování (I/EWE, I/EWT)
 • Soupis specifikací svařovacích (pájecích) postupů WPS, (BPS) a kvalifikací svářečských (páječských) postupů WPQR (BPAR)
 • Specifikace svařovacích (WPS) postupů, ev. pájecích (BPS) postupů
 • Soupis svářečů (SW) páječů, svářečských praktiků a operátorů, ev. seřizovačů zařízení
 • Specifikace postupů výroby (SPV) výpalků, tvářených dílů nebo odlitků, tj. částí daného výrobku, ev. dodané díly dle kusovníku v technické dokumentaci
 • Specifikace postupů provádění povrchových úprav (SPS) výrobků, ev. předpis v konstrukční dokumentaci
 • Soupis svářečských (páječských) kontrolorů (WK), ev. NDT pracovníků kontroly
 • Svařovací (pájecí) plán (WP) výrobku (zařízení), výrobní postup (VP) výrobku
 • Plán kontrol i zkoušek (PKZ) svarů (pájených spojů) na výrobku (zařízení) a inspekčně – technický plán (ITP) výrobku
 • Plán řízení systému kvality i výroby (PŘSKV) svařovaného výrobku, včetně zabezpečení kvality
 • Plán školení svářečů (PŠW), páječů, operátorů a svářečských praktiků
 • Plán pracovních zkoušek (PPZ) svářečů a páječů i operátorů
 • Soupis strojů a zařízení (SSZ) pro svařování a pájení, tepelné zpracování, ev. povrchové úpravy
 • Soupis měřidel (SM) pro zabezpečení kontroly jakosti svarů (pájených spojů) a svařovaných (pájených) výrobků
 • Soupis kontrolních a zkušebních zařízení (SKZZ) pro svary (pájené spoje) a svařované (pájené) výrobky
 • Svářečský deník (WD) pro výrobu, opravu, montáž, ev. stavbu a stavební deník (SD) stavby
 • Příkazy ke svařování (PW) se zvýšeným nebezpečím na pracovišti
 • Protokoly o pracovních zkouškách (PPZ) svářečů a páječů, ev. operátorů
 • Protokoly o vizuální (VT) a rozměrové kontrole (DC) svarů (pájených spojů) i svařence (pájeného výrobku), ev. protokoly NDT o zkoušce penetrační (PT), těsnostní (LT), magnetické (MT), radiografické (RT), ultrazvukové (UZ), akustickou emisí (AE), aj., ev. o kontrole povrchové úpravy (tloušťky, přilnavosti, celistvosti,aj.)
 • Specifikace postupu tepelného zpracování (HTPS) svarů (svařence), ev. pájených spojů (pájeného výrobku)
 • Protokol z posouzení tepelného zpracování (PPHT) svarů (pájených spojů), včetně zkoušky posouzení tvrdosti svarů po tepelném zpracování, ev. posouzení jejich makrostruktury i mikrostruktury
 • Protokol o přejímce (IP) svařovaných (pájených) výrobků (zařízení)
 • Prohlášení o shodě (PC) na základě posouzení shody svařovaného (pájeného) výrobku s výrobkovou (technickou) normou, konstrukční (projekční) dokumentací, ev. NV ČR nebo EU Směrnicemi (ES, EHS, EC)
 • Návod na provoz a údržbu i kontrolu (NPÚK), ev. na provozní diagnostiku celistvosti (bezpečného provozu) svařované (pájené) konstrukce výrobku (zařízení).

Související články