Mechanická integrita (MI) tlakových zařízení

Ing. Jan Tomáš
TECHSEAL s.r.o.

V článku jsou popsány vize a myšlenky, které by měly posunout pohled (z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti procesních a energetických zařízení) na správnou konstrukci a instalaci zařízení, tak i vhodný provoz s náležitou údržbou (např. bez netěsností s veškerými částmi způsobilými k jejich provozu). Program mechanické integrity bere v úvahu revize a zkoušky tlakového zařízení využívajíce postupy, které jsou uznávané a obecně přijímané jako správný stav techniky (RAGAGEP) a měla by být také zvážena vhodnost použití nově vyrobeného zařízení. Dokumentované postupy by měly být ustanoveny a zavedeny do praxe, dále pak pracovníci zajišťující integritu výrobního zařízení odpovídajícím způsobem proškoleni. Termín mechanické integrity je často spojován v souvislosti prevence ztráty kontejnmentu. Ve Spojených státech nařízení OSHA 1910.119 vyžaduje mechanickou integritu tlakových zařízení v souvislosti s jeho správnou správou jako vhodnou prevenci nebo minimalizaci následků katastrofických úniků toxických, reaktivních, hořlavých nebo výbušných chemikálií. 

V průmyslu 21. století (procesním, energetickém nebo obecně ve strojírenství i v dalších příbuzných oborech) je pojem „nové technologie“ zpravidla propojen s náročnějšími technologickými podmínkami. Většinou se jedná o vyšší provozní teploty a tlaky, obecně náročnější provozní podmínky pro stroje, nástroje, zařízení, aparáty, potrubí, člověka nevyjímaje. V neposlední řadě se jedná také o používání nových technologických médií či výrobu nových látek, které požaduje navazující – odběratelský průmysl. Náročnější provozní podmínky a používané látky jsou potenciálním zdrojem rizika. Poučením z havárií v minulosti je vyžadován přísnější přístup k tlakovým zařízením.

(Pevnost + Těsnost = Bezpečnost) + Systematičnost = Mechanická Integrita

Provozovatelům stále chybí systematicky vedené informace a přehled o tom, co v tlakových zařízeních kde kdo nainstaloval či měnil a s tím i související technické podklady, přitom:

  • rostou výrobní kapacity linek (náklady na zařízení s dvojnásobnou kapacitou vzrostou méně než dvojnásobně
  • intenzifikují se výrobní pochody (náročnější podmínky)
  • prodlužující se nepřetržitost výroby (s delším obdobím mezi plánovanými odstávkami)
  • integrace procesů (vzájemná provázanost procesů)

Výše uvedené trendy vývoje byly v určitém vývojovém stadiu přerušeny několika závažnými průmyslovými haváriemi, objevily se jisté pochybnosti o správnosti nastoupené vývojové cesty a metodách zajišťování bezpečnosti technických zařízení. Zde je přehled jednotlivých vývojových stupňů:

  • etapa „okrajového“ zájmu o bezpečnost = přístup 20. století tzv. oprava po poruše
  • etapa „zvýšeného“ zájmu o bezpečnost = konec 20. století tzv. bezpečnost především
  • etapa „ekonomicky přijatelné“ bezpečnosti = začátek 21. století

Od roku 1950 bylo dosaženo významného pokroku v rozvoji bezpečnosti chemických výrobních procesů. V současnosti je bezpečnost považována za důležitou vlastnost výrobních technologií a bezpečnostní inženýrství se rozvinulo ve vědeckou disciplínu, která zahrnuje mnoho složitých teorií i praktických poznatků. Pojem bezpečnost v původním významu znamená prevenci pracovních úrazů. Proto je postupně nahrazován pojmem :

  • „Loss Prevention“ – předcházení ztrátám

Složitější procesy však vyžadují složitější postupy pro zajištění bezpečnosti. H. H. Fawcett prohlásil: „Vědět znamená přežít, ingorovat znamená říkat si o zničení.“

Tlaková zařízení by neměla být údržbou nebo montáží, vědomě či nevědomě poškozována z důvodu úspory času opravy!

Vzhledem k tomu, že počáteční provádění kontrol v rámci toho, co se kdysi nazývalo programem ověřování jakosti (PQV) bylo finančně natolik náročné, že to v konečném důsledku znamenalo realizaci minimálního počtu kontrol. Dobře zamýšlený program se tak utápěl vlastní vahou a stěží dosahoval požadovaných bezpečnostních výsledků.

Díky tomuto úsilí upustila výše zmíněná organizace od uskutečňování finančně velmi náročných a zdlouhavých inspekcí a místo toho se zaměřila na provádění krátkých a rychlých auditů.

Závěrem

Je samozřejmé, že pokud pracujete v podniku, kterého se netýká nic ze směrnice 82/501/EEC (Seveso I) z roku 1982, směrnice 96/82/EC z roku 1996 (Seveso II), upravené v roce 2003 jako směrnice 2003/105/EC a z roku 2012 směrnice 2012/18/EU (Seveso III), pak nejste vystaveni nebezpečí při zpracování chemických látek.

Pokud máte zavedenou PSM ve vaší organizaci a myslíte si, že jde pouze o bezpečnostní program, pak děláte chybu.

Z výše uvedeného vyplývá, že ohledně procesní bezpečnosti se většina programu MI z podstatné části soustředí na technické zabezpečení a údržbu tlakových zařízení.

Použitá literatura:

[1]     Reuben Laurel, Siemens Process Safety Consulting, MECHANICAL INTEGRITY AUDIT, 2016

https://inspectioneering.com/webinars/auditing-my-mechanical-integrity-program

[2]     TÜV Rheinland Group, Mechanical Integrity Services

http://www.tuv.com/en/corporate/business_customers/materials_testing_and_inspection/materials_mechanical_integrity_testing/mechanical_integrity_services/mechanical_integrity_services.html

[3]     John Ross, Marshall Institute, Dát smysl procesní bezpečnosti, 2013

http://udrzbapodniku.cz/hlavni-menu/artykuly/artykul/article/dat-smysl-procesni-bezpecnosti/

[4]     Směrnice EU, European Chemical Industry Council, Procesní bezpečnost a SEVESO

http://www.cefic.org/Policy-Centre/Environment–health/Seveso/

Související články