Koronavirus: Evropská komise předkládá praktické pokyny k zajištění volného pohybu klíčových pracovníků kritické infrastruktury

Evropská komise dnes vydala nové praktické rady, které mají zajistit, aby se mobilní pracovníci v EU, zejména ti, kteří vykonávají klíčové profese v boji proti pandemii koronaviru, mohli dostat na své pracoviště. Týká se to mimo jiné osob pracujících v odvětví zdravotní péče, v potravinářství a v dalších základních službách, jako je péče o děti či péče o seniory, a kritických pracovníků veřejných služeb. Reaguje (společně s pokyny týkajícími se provádění dočasného omezení cest do EU, které nejsou nezbytně nutné, jež byly dnes rovněž vydány) na požadavky vznesené 26. března vedoucími představiteli EU a snaží se vyřešit praktické problémy občanů a společností postižených opatřeními, jež byla přijata, aby se zamezilo šíření koronaviru, jakož i vnitrostátních orgánů, které tato opatření provádějí.

I když je pochopitelné, že členské státy zavedly kontroly na vnitřních hranicích s cílem omezit šíření koronaviru, je nezbytné, aby klíčoví pracovníci mohli bez zdržení dorazit do zaměstnání.

V pokynech, které dnes byly zveřejněny, se uvádějí pracovníci v řadě klíčových profesí, u nichž je zásadní nepřerušovaný volný pohyb v EU. Seznam uvedený v těchto pokynech není vyčerpávající. Příkladem jsou odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví, pracovníci v oblasti péče o děti a starší osoby, vědečtí pracovníci v odvětvích spojených se zdravotní péčí, profesionálové, kteří jsou zapotřebí k instalaci kritických zdravotnických prostředků, hasiči a policisté, pracovníci v dopravě, jakož i osoby pracující v potravinářském odvětví. Komise naléhavě vyzývá členské státy, aby zavedly zvláštní a rychlé postupy bez jakýchkoli překážek pro zajištění hladkého přechodu pro tyto příhraniční pracovníky, jež budou zahrnovat i odpovídající zdravotní prohlídku.

Kromě těchto zvláštních kategorií pracovníků se v pokynech rovněž vyjasňuje, že členské státy by měly obecně umožnit příhraničním pracovníkům, aby nadále překračovali hranice, pokud je práce v dotyčném odvětví v hostitelském členském státě stále povolena. Členské státy by měly k příhraničním a tuzemským pracovníkům přistupovat stejně.

Pokud jde o sezónní pracovníky, zejména v zemědělství, žádá se po členských státech, aby si vyměňovaly informace o svých různých potřebách na technické úrovni a zavedly zvláštní postupy, které těmto pracovníkům umožní hladký přechod, aby se tak vyřešil nedostatek pracovních sil v důsledku krize. Sezónní pracovníci v zemědělství mají za určitých okolností rozhodující roli při sklizni, výsadbě nebo ošetřování plodin. V takové situaci by členské státy měly zacházet s těmito osobami jako s klíčovými pracovníky a informovat zaměstnavatele o nutnosti poskytnout jim náležitou ochranu zdraví a bezpečnosti.

Tyto pokyny doplňují nedávno přijaté pokyny pro opatření v oblasti správy hranic za účelem ochrany zdraví a zajištění dostupnosti zboží a základních služeb, jakož i pokyny týkající se provádění dočasného omezení cest do EU, které nejsou nezbytně nutné.

Komise bude i nadále ve spolupráci s členskými státy určovat osvědčené postupy, které mohou být rozšířeny na všechny členské státy, aby pracovníci mohli bez zbytečných překážek vykonávat své klíčové profese. Souvislosti Pandemie koronaviru vedla k zavedení bezprecedentních opatření ve všech členských státech EU, včetně znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích. Přeshraniční pracovníci, vyslaní pracovníci či sezónní pracovníci žijí v jedné zemi EU, a pracují v jiné. Řada z nich má zásadní význam pro své hostitelské členské státy, např. systém zdravotní péče, poskytování jiných základních služeb včetně instalace a údržby zdravotnického vybavení a infrastruktury nebo zajištění dodávek zboží základní potřeby.

Koordinovaný přístup na úrovni EU je tudíž klíčový.

Dokumenty Evropské komise jsou k dispozici zde:

Guidelines concerning the exercise of the free movement of workers during COVID-19 outbreak

Guidance on the implementation of the temporary restriction on non-essential travel to the EU, on the facilitation of transit arrangements for the repatriation of EU citizens, and on the effects on visa policy

Související články