Návrhy nařízení vlády pro bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení míří do mezirezortního připomínkového řízení

Pro všechny odborníky v oblasti vyhrazených technických zařízení je velmi důležité datum 1. července 2022, kdy nabyde účinnosti zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Na tento zákon, který již vyšel ve sbírce zákonů dne 30. června 2021, navazují prováděcí předpisy ve formě nařízení vlády pro jednotlivá vyhrazená technická zařízení.

Aktuálně jsou v připomínkovém řízení mj. tato nařízení vlády:

  • NV o vyhrazených elektrických zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti,
  • NV o požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice,
  • NV o vyhrazených plynových zařízeních  a bližších podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti,
  • NV o vyhrazených tlakových zařízeních a  podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti,
  • NV o vyhrazených zdvihacích zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti.

Nová legislativa je jedním z hlavních témat konference v Kutné Hoře

Jednotlivá nařízení vlády (v návrhovém znění) pro příslušná vyhrazená technická zařízení jsou jedním z klíčových témat konference Provozní bezpečnost vyhrazených technických zařízení v souvislostech která proběhne ve dnech 21. – 22. září v Kutné Hoře. NV zde budou prezentována a diskutována v rámci odborného programu i panelové diskuze. Účastníci rovněž obdrží připravovaná NV v návrhovém znění k bližšímu seznámení.

Zákonem č. 124/2000 Sb., ze dne 15. dubna 2000, vyšlým ve Sbírce zákonů České republiky v částce 36, byla přijata novela zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. Datum účinnosti bylo stanoveno na 1. července 2000. Novelou se uložila povinnost osobám oprávněným k výrobě, montáži, opravám a k provádění revizí a zkoušek a provozovatelům vyhrazených technických zařízení provádět tyto činnosti jen na základě oprávnění a osvědčení a zajištění určitých úkonů k zajištění bezpečnosti vyhrazených technických zařízení. Tato povinnost byla upravena ve vyhláškách Českého úřadu bezpečnosti práce (dále jen „ČÚBP“) na základě zmocnění ČÚBP vydávat předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, a to zároveň s určením technických zařízení za vyhrazená zákonem upravena nebyla. Zároveň bylo upřesněno zmocnění Ministerstva práce a sociálních věcí vydat, resp. novelizovat potřebné prováděcí vyhlášky. Novelou měly být odstraněny zastaralá ustanovení a požadavky duplicitní ve vztahu k  právní úpravě EU vztahující se na výrobky a jejich uvádění na trh, přejímané zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a prováděcími nařízeními vlády.

Potřeba vydat nově prováděcí předpisy o vyhrazených technických zařízeních je naléhavá proto, že činnosti vztahující se k těmto zařízením přešly z inspektorátů bezpečnosti práce na organizace státního odborného dozoru bez promítnutí této změny do příslušných vyhlášek. Naléhavost této potřeby je v současné době umocněna přijetím zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a v důsledku toho přijímaných prováděcích předpisů. Vydání nových vyhlášek však brání Ústavou a Listinou základních práv a svobod stanovený požadavek, že povinnosti mohou být uloženy organizacím a osobám toliko na základě zákona, což do současné doby nebylo splněno.

V každém případě vydáním nového zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a prováděcích předpisů – nařízení vlády bude odstraněna, kromě přežitých ustanovení z hlediska vývoje vědy a techniky, určitou právní nejistota spojená s aplikací letitých vyhlášek ČUBP, které ukládají primární povinnosti právnickým a fyzickým osobám a navíc vůči orgánu, který již neexistuje.

Související články