Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

V úterý 23. března 2021 projednala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vládní návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s vyhrazenými technickými zařízeními. Do přijatého pozměňovacího návrhu byly zapracovány jak legislativní změny, které vešly v platnost během tří let, co je návrh zákona projednáván, tak i usnesení hospodářského, bezpečnostního a výboru pro obranu. Materiál zákona je tedy opět v rukou garančního hospodářského výboru, který jej musí projednat a navrhnout do třetího čtení, které musí být ukončeno ještě v tomto volebním období.

Pozměňovací návrhy jsou zpracovány jako sněmovní tisk 535/7 a byly vloženy do systému 24. března 2021. Navrhované změny publikujeme v tomto textu níže.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru

(Usnesení č. 303 ze 42. schůze konané dne 10. června 2020)

A1
V části první § 3 odst. 4 se za slova „určuje podle“ vkládají slova „účelu jeho použití přičemž se zohledňuje“ a slovo „míry“ se nahrazuje slovem „míra“.

V části první § 6 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) provádí u vyhrazených technických zařízení I. třídy prohlídky a zkoušky nebo se na těchto zařízeních zúčastňuje zkoušek na základě, kterých vydává osvědčení, zda vyhrazená technická zařízení splňují požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3), a potvrzuje úspěšné výsledky zkoušek; u vyhrazených tlakových zařízení po opravách, a to parních a kapalinových kotlů s pracovním nebo nejvyšším dovoleným tlakem 16 bar a vyšším a tlakových nádob s pracovním nebo nejvyšším dovoleným tlakem 25 bar a vyšším provádí prohlídky a zkoušky nebo se zúčastňuje zkoušek na vyhrazených technických zařízeních bez ohledu na zařazení do třídy,“.

V části první § 6 odst. 1 písm. b) se za první slovo „provádí“ vkládají slova „po opravách“.

V části první v § 7 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

V části první § 9 odst. 1 písmeno a) se slova „a dalších osob“ zrušují a za slova „odst. 2“ se vkládají slova „písm. a)“.

V části první § 10 odst. 2 písmeno d) se slova „jakož i dalších osob“ zrušují a za slova „odst. 2“ se vkládají slova „písm. a)“.

V části první § 12 odstavec 2 zní:
„(2) Zkouška z odborné způsobilosti probíhá před zkušební komisí, která má nejméně 3 členy s odbornou způsobilostí pro činnosti na vyhrazených technických zařízeních v rozsahu požadovaného osvědčení, přičemž předsedou komise je vždy zaměstnanec pověřené organizace. Bližší podmínky pro činnost zkušební komise stanoví statut a jednací řád pověřené organizace.“

V části první § 19 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. xy až za zní:

§ 19

Odborná způsobilost k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím

(1) Pro účely odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím rozeznáváme osoby znalé, osoby poučené a osoby školené (seznámené), které nejsou znalé ani poučené a jsou školené ve smyslu jiného právního předpisuxy). Za osoby znalé se považují osoby pro samostatnou činnost, osoby pro řízení činnosti a revizní technici. Odbornou způsobilost revizních techniků a její nabývání stanovuje § 11.

(2) Osoba znalá pro samostatnou činnost a osoba znalá pro řízení činnosti

a) je povinna splňovat tyto předpoklady odborné způsobilosti:

 1. dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
 2. zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
 3. odborné vzdělání v elektrotechnickém oboru nebo ukončené vzdělání v jiném oboru, který obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání nebo doklad o úspěšném složení zkoušky z příslušné úplné profesní kvalifikace zveřejněné v Národní soustavě kvalifikací pod oborem kvalifikace „Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika“ podle jiného právního předpisuxz); v případě osoby znalé pro samostatnou činnost je přípustná i profesní kvalifikace zveřejněná v Národní soustavě kvalifikací pod oborem kvalifikace „Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika“ podle jiného právního předpisu7) a to na základě posouzení rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém zařízení, které provede právnická nebo podnikající fyzická osoba, pro kterou jsou tyto činnosti vykonávány,
 4. odborná praxe v délce, dle oboru a stupně vzdělání, míry rizika a činnosti vykonávané na elektrickém zařízení,
 5. úspěšné složení zkoušky z odborné způsobilosti fyzické osoby k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím (dále jen „zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice“).

b) je držitelkou dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice; doklad podle věty první má platnost 3 roky ode dne vydání a je získán složením zkoušky po příslušném zaškolení na danou odbornou činnost. Zaškolení a rozsah zkoušky odpovídá rozsahu požadované způsobilosti k vykonávaným činnostem v elektrotechnice Osoba znalá pro řízení činnosti je oprávněna provádět veškeré činnosti jako osoba znalá pro samostatnou činnost a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle zvláštního zákonaza)

c) skládá písemnou a ústní část zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice. Výsledek zkoušky podle věty první se hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl. K ústní části zkoušky lze přistoupit pouze tehdy, byla-li písemná část hodnocena stupněm vyhověl. V každé části zkoušky musí žadatel pro stupeň vyhověl dosáhnout nejméně 80 % správných odpovědí. Za provedení zkoušek a správnost vydaného dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice odpovídá předseda komise. O průběhu a výsledku zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice se vydá doklad podle písmena b), jehož jedno vyhotovení náleží zkoušené osobě a jedno právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, pro niž jsou činnosti vykonávány. Jestliže je žadatel o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice celkově hodnocen stupněm nevyhověl, může se opakovaně dostavit ke zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice, ne však dříve než 15 dnů po neúspěšném vykonání zkoušky. Počet opakování zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice není omezen.

(3) Osoba poučená

a) je povinna splňovat tyto předpoklady odborné způsobilosti:

 1. plná svéprávnost,
 2. zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
 3. provedení poučení a ověření znalostí pověřenou osobou znalou.

b) je držitelkou dokladu o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené. Dokladem o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené je zápis, který podepíše osoba poučená spolu s osobou znalou, která provedla poučení a ověření znalostí. V zápise bude rovněž stanovena lhůta ne delší než 3 roky, ve které je nutno poučení a ověření znalostí opakovat. Lhůta bude stanovena osobou znalou, která poučení a ověření znalostí provedla. Ověření znalostí se hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl, pro stupeň vyhověl je nutno dosáhnout 80% správných odpovědí při ověřování znalostí. Za ověření znalostí a správnost vydaného zápisu odpovídá osoba znalá, která poučení a ověření znalostí provedla.

(4) Zkoušky z odborné způsobilosti, poučení a ověřování znalostí k výkonu činností v elektrotechnice zajišťují právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby pro fyzické osoby, které pro ně vykonávají obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím. Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny zajistit zkoušky z odborné způsobilosti sami pro sebe. Je-li zkouška z odborné způsobilosti zajišťována externí právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, musí tato mít v předmětu podnikání zajišťování školení a zkoušení nebo ověřování znalostí. Fyzické osoby provádějící přezkoušení musí splňovat odbornou způsobilost podle tohoto zákona a příslušného prováděcího předpisu.

_____________

xy) § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

xz) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

za) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.“.

 • V části první v § 19  odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem  „5“.
 • V části první § 20 odst. 1 se za slova „která provádí montáž, opravy“ vkládají slova „ , revize a zkoušky“.
 • V části první § 20 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, plnění nádob plyny byly prováděny právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami a jsou držiteli oprávnění k těmto činnostem,“.

V části TŘETÍ v § 20 se v odstavci 3 za větu první vkládá věta, která zní:
„Ministerstvo zruší akreditaci též v případech, kdy je činnost akreditované podnikající fyzické nebo právnické osoby podle odstavce 1 vykonávána v rozporu s vydaným rozhodnutím o akreditaci, o jeho změně nebo prodloužení, nebo v rozporu dobrými mravy.“.

V části první § 20 odstavec 5 zní:
„(5) Provozovatel je povinen zajistit, aby u jím provozovaného vyhrazeného technického zařízení byly odstraněny závady ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zjištěné při revizi nebo kontrole bez zbytečného odkladu po vyhotovení revizní zprávy, záznamu o kontrole, nebo po provedení kontroly. Ostatní závady musí být odstraněny v závislosti na míře jejich závažnosti v termínech uložených v opatření orgánu inspekce práce na základě jeho kontroly, není-li takové kontroly v termínech stanovených provozovatelem.“.

V části první v § 21 odst. 1 úvodní část ustanovení včetně poznámky pod čarou zb zní:
„(1) Na elektrickém zařízení, které je součástí přenosové a distribuční soustavy držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny podle jiného právního předpisuzb) a u elektrických přípojek provozovaných držitelem licence na distribuci elektřiny, nemusí být prováděny pravidelné revize, pokud je bezpečnost elektrických zařízení zajišťována pravidelnými kontrolami a údržbou podle řádu preventivní údržby. Řád preventivní údržby obsahuje minimálně“

_____________

zb) Zákon č. 258/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonům (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů.“.

 1. V části první v § 21 odst. 2 úvodní část ustanovení zní:

„(2) U zařízení přepravní soustavy nebo distribuční soustavy plynu držitele licence na přepravu plynu nebo držitele licence na distribuci plynu podle jiného právního předpisuzb) a u plynovodních přípojek provozovaných držitelem licence na distribuci plynu nemusí být prováděny pravidelné provozní revize a kontroly pokud“.

 1. V části první § 22 včetně nadpisu zní:

㤠22

Hlášení vzniku havárie
Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa, kde k havárii došlo, vznik mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení.“.

 1. V části první § 23 písm. b) se za slova „požadavky kladené na bezpečnost“ vkládá slovo „provozu“.
 2. V části první v § 25 se za bod 20 doplňují body 21 až 25, které znějí:

„21. Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

22. Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

23. Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

24. Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

25. Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních).“.

 1. V části třetí v bodu 1 se v § 10 odst. 6 na konci doplňuje věta, která zní:

„Za vydání osvědčení podle věty první ministerstvo zruší akreditaci akreditované osobě, která takové osvědčení vydala.“.

 • Část čtvrtá zní:

„ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 28

Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. července 2021.“.

 • Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro obranu č. 170 ze 33. schůze konané dne 13. května 2020  (tisk 535/4)

„ Za část první se vkládá nová část druhá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ozbrojených silách České republiky

§ 26

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 253/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 46/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

 1. V § 2 odst. 11 se za slova „Určená technická zařízení“ doplňují slova „podléhající státnímu odbornému dozoru ministerstva“.
 2. V § 2 odst. 11 se slovo „provozována“ nahrazuje slovem „používána“.
 3. V § 7 odst. 1 písm. d) větě první se za slova „jejich provozu“ doplňují slova „u armády a právnických osob zřízených nebo založených Ministerstvem obrany.“.
 4. V § 7 odst. 1 písm. d) bodě 4. se za slova „odborné způsobilosti“ vkládají slova „právnických a podnikajících fyzických osob“.
 5. V § 7 odst. 1 písm. d) se na konci textu bodu 4. doplňují slova „k plnění nádob plyny a vydávání a odebírání oprávnění k těmto činnostem“.
 6. V § 7 odst. 1 písm. d) se na konci textu bodu 5. doplňují slova „a vydávání a odebírání osvědčení k těmto činnostem“
 7. V části šesté, hlavě druhé, dílu 2, oddíly 4 a 5 včetně nadpisů zní:

„Oddíl 4

Určená technická zařízení

§ 36

Předpoklady odborné způsobilosti k činnostem s určenými technickými zařízeními

(1) Montáž, opravy, revize, zkoušky určených technických zařízení a plnění nádob plyny jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Právnická osoba může vykonávat činnost podle věty první, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou pro danou činnost. To platí i pro podnikající fyzickou osobu, která sama nesplňuje požadavky na odbornou způsobilost.

(2) Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem na určených technických zařízeních jsou

a) dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,

b) zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,

c) odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na určeném technickém zařízení,

d) odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na určeném technickém zařízení a potřebné technické vybavení,

e) osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na určených technických zařízeních, provádějí-li revize a zkoušky určených technických zařízení, montáž, opravy určených plynových zařízení nebo obsluhu určených tlakových zařízení parních a kapalinových kotlů.

§ 36a

Náležitosti oprávnění a osvědčení

(1) Náležitosti oprávnění a osvědčení jsou

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby,

b) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,

c) sídlo podnikatele,

d) evidenční číslo oprávnění nebo osvědčení přidělené ministerstvem,

e) jméno, popřípadě jména, a příjmení odpovědné odborné osoby a dalších osob splňujících předpoklady odborné způsobilosti pro požadovaný rozsah činností na určených technických zařízeních, které budou odpovídat za řádný výkon montáže, oprav, revizí a zkoušek určených technických zařízení,

f) činnosti, pro které se oprávnění vydává, a jejich rozsah,

g) doba platnosti oprávnění nebo osvědčení.

(2) Oprávnění a osvědčení k činnostem na určených technických zařízeních podle § 7 odst. 1 písm. d) bodu 4 a 5 se vydávají na základě písemné žádosti a mají platnost 5 let ode dne vydání.

§ 36b

Kontrola

Ministerstvo je oprávněno

a) vykonávat kontrolu plnění opatření v oblasti státního dozoru podle § 7 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, je-li při jejím zahájení přítomen člen statutárního orgánu kontrolované osoby, zástupce kontrolované osoby, zaměstnanec kontrolované osoby, nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby; na místech, na kterých by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví osoby provádějící kontrolu, může být kontrola vykonána jen za doprovodu fyzické osoby pověřené k tomu kontrolovanou osobou,

b) v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení, nařizovat kontrolované osobě provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí,

c) ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění; může rovněž navrhovat potřebná technická a jiná opatření k odstranění rizik.

§ 36c

Zánik oprávnění a osvědčení

            K zániku oprávnění nebo osvědčení dochází dnem

a) kdy držitel oprávnění oznámí ministerstvu, že ukončil jakoukoli činnost v rozsahu oprávnění nebo osvědčení k montáži, opravám, revizím, zkouškám určených technických zařízení,

b) kdy držitel oprávnění nebo osvědčení zanikne, popřípadě podnikající fyzická osoba zemře nebo je prohlášena za mrtvou, nedojde-li k pokračování živnosti,

c) kdy dojde ke zrušení živnostenského oprávnění k jakékoli činnosti v rozsahu oprávnění nebo osvědčení k montáži, opravám revizím, zkouškám určených technických zařízení,

d) k němuž uplyne doba platnosti oprávnění, nebo

e) odebrání oprávnění nebo osvědčení ministerstvem, pokud jeho držitel přestane plnit podmínky, za kterých bylo oprávnění nebo osvědčení vydáno.

§ 36d

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) vymezení určených technických zařízení používaných s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech,

b) pravidla provádění zkoušek určených technických zařízení,

c) požadavky na bezpečnost, umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a provozní dokumentaci určených technických zařízení,

d) případy, ve kterých a kdy provádí prohlídky a zkoušky nebo se zúčastňuje zkoušek na určených technických zařízeních, na základě kterých vydává stanoviska, zda tato zařízení splňují požadavky na zajištění bezpečnosti určených technických zařízení,

e) způsob provádění zkoušky z odborné způsobilosti, její obsah a náležitosti dokladu o úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti,

f) požadavky na

 1. způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob z hlediska potřebného technického vybavení,
 2. odborné způsobilosti podle jednotlivých druhů určených technických zařízení, jakož i na odbornou způsobilost fyzických osob, které pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby činnosti na určených technických zařízeních vykonávají,

g) požadavky kladené na fyzické osoby, které zajišťují odborný výkon činností na určených technických zařízeních podle jednotlivých druhů, pokud jde o jejich montáž, opravy, revize nebo plnění nádob plyny v rozsahu oprávnění ministerstva vůči příslušnému určenému technickému zařízení,

h) požadavky kladené na odbornou způsobilost

 1. fyzických osob k činnostem na určených technických zařízeních podle § 36 odst. 2,
 2. k výkonu některých činností fyzických osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických určených technických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím včetně stupně, popřípadě oboru odborného vzdělání a délky a oboru odborné praxe a nejnižšího vzdělání a nejnižší délky praxe v příslušném oboru.

Oddíl 5

            Schvalování technické způsobilosti vojenských zbraní a munice a jejich evidence

§ 36e

(1) Technickou způsobilost vojenských zbraní a munice, které byly konstruovány, vyrobeny nebo upraveny pro plnění úkolů ozbrojených sil, schvaluje ministerstvo.

(2) Technické prohlídky a zkoušky vojenských zbraní a munice, které jsou používány ozbrojenými silami k plnění jejich úkolů, se provádějí ve vojenských zařízeních určených ministerstvem.

(3) Ministerstvo eviduje vojenské zbraně a munici, které jsou používány ozbrojenými silami k plnění jejich úkolů, ve vojenském centrálním registru zbraní a munice. Vojenský centrální registr zbraní a munice není veřejně přístupný.“.

Dosavadní části druhá až čtvrtá se označují jako části třetí až pátá a dosavadní § 26 až 28 se označují jako § 27 až 29.“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 23. března 2021

Poslanec Pavel Jelínek

Návrh úprav k USNESENÍ výboru pro obranu z 33. schůze ze dne 13. května 2020

I. V ČÁSTI DRUHÉ (Změna zákona o ozbrojených silách České republiky) § 26  se mění takto:

 1. V bodě 3. se slovo „armády“ nahrazuje slovem „ozbrojených sil“.
 2. Bod 5 zní:
  „5. V § 7 odst. 1 písm. d) se na konci textu bodu 5. doplňují slova „ , k plnění nádob plyny a vydávání a odebírání oprávnění k těmto činnostem“.

II. V Oddíle 4 (Určená technická zařízení) § 36 se upravuje takto:

 1. V § 36 odst. 1 (Předpoklady odborné způsobilosti k činnostem s určenými technickými zařízeními) se ve větě první vypouští slova „právnické osoby a podnikající fyzické“.

 III. V Oddíle 4 (Náležitosti oprávnění a osvědčení) § 36a se upravuje takto:

 1. V § 36a odst. 1 písm. c) se slovo „podnikatele“ nahrazuje slovem „žadatele“.

Poslanec Roman Kubíček

I. K části druhé (Změna zákona o inspekci práce)

 1. Ve výčtu novel zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, na konci se slova „a zákona  č. 327/2017 Sb.“ nahrazují slovy „zákona č. 327/2017 Sb., zákona č. 176/2019 Sb. a zákona č. 285/2020 Sb.“.
 2. V bodě 1 se text „písm. l)“ nahrazuje textem „písm. k)“.
 3. Bod 6 se zrušuje.
  Následující body se přečíslují.
 4. Bod 7 (dosavadní bod 8) se zrušuje.
  Následující body se přečíslují.

V Praze 24. března 2021

Ing. Zuzana Ožanová, v.r.
zpravodajka garančního hospodářského výboru

Ing. Pavel Růžička, v.r.
zpravodaj výboru pro obranu

Marek  Novák, MBA, v.r.
zpravodaj výboru pro bezpečnost

Související články