SCHVÁLENÉ ČSN – PROSINEC 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 106/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN.

Schválené ČSN

ČSN EN ISO 5171 (05 4250)
kat.č. 508285
Zařízení pro plamenové svařování – Tlakoměry používané při svařování, řezání a příbuzných procesech;
EN ISO 5171:2019; ISO 5171:2019; Platí od 2020-01-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 5171 (05 4250) Zařízení pro plamenové svařování – Tlakoměry používané při svařování, řezání a příbuzných procesech; Vyhlášena: Srpen 2010

ČSN EN 16652-2 (07 8473)
kat.č. 508286
Zařízení a příslušenství na LPG – Autoopravny vozidel na LPG – Část 2: Odborná způsobilost pracovníků a výcvik;
EN 16652-2:2019; Platí od 2020-01-01

ČSN EN ISO 22041 (14 2742)
kat.č. 508288
Chlazené skladovací skříně a vitríny pro profesionální použití – Výkon a spotřeba energie;
EN ISO 22041:2019; ISO 22041:2019; Platí od 2020-01-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16825 (14 2742) Chlazené skladovací skříně a vitríny pro profesionální použití – Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky; Vyhlášena: Únor 2017

ČSN EN 14492-2 (27 0610)
kat.č. 508343
Jeřáby – Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem – Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem+);
EN 14492-2:2019; Platí od 2020-01-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14492-2+A1 (27 0610) Jeřáby – Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem – Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem; Vydání: Duben 2010

ČSN EN IEC 62976 (35 6681)
kat.č. 508388
Průmyslové nedestruktivní zkušební zařízení – Elektronový lineární urychlovač;
EN IEC 62976:2019; IEC 62976:2017; Platí od 2020-01-01

ČSN EN ISO 22765 (40 4046)
kat.č. 508396
Technologie jaderného paliva – Spékané (U,Pu)O2 pelety – Návod na přípravu keramografických vzorků pro zkoumání mikrostruktur;
EN ISO 22765:2019; ISO 22765:2016; Platí od 2020-01-01 83. ČSN EN ISO 21484 (40 4047) kat.č. 508397 Jaderná energie – Technologie paliva – Stanovení podílu kyslík/kov v MOX peletách gravimetrickou metodou; EN ISO 21484:2019; ISO 21484:2017; Platí od 2020-01-01

ČSN EN ISO 12800 (40 4048)
kat.č. 508398
Technologie jaderného paliva – Směrnice pro měření velikostí povrchových ploch prášků oxidů uranu metodou BET;
EN ISO 12800:2019; ISO 12800:2017; Platí od 2020-01-01

ČSN EN ISO 12183 (40 4049)
kat.č. 508399
Technologie jaderného paliva – Analýza plutonia coulometrií za konstantního potenciálu;
EN ISO 12183:2019; ISO 12183:2016; Platí od 2020-01-01

ČSN EN ISO 12799 (40 4057)
kat.č. 508400
Jaderná energie – Stanovení obsahu dusíku ve spékaných UO2 , (U,Gd)O2 a (U,Pu) O2 peletách – Extrakce inertním plynem a vodivostní detekční metoda;
EN ISO 12799:2019; ISO 12799:2015; Platí od 2020-01-01

ČSN EN ISO 16645 (40 4311)
kat.č. 508401
Radiační ochrana – Lékařské urychlovače elektronů – Požadavky a doporučení na návrh a ověření stínění;
EN ISO 16645:2019; ISO 16645:2016; Platí od 2020-01-01

ČSN EN ISO 16637 (40 4312)
kat.č. 508402
Radiační ochrana – Monitorování a vnitřní dozimetrie pracovníků vystavených otevřeným radionuklidovým zdrojům používaným v medicíně;
EN ISO 16637:2019; ISO 16637:2016; Platí od 2020-01-01

ČSN EN ISO 16639 (40 4313)
kat.č. 508403
Sledování objemové aktivity radioaktivních látek přenášených vzduchem na pracovištích jaderných zařízení;
EN ISO 16639:2019; ISO 16639:2017; Platí od 2020-01-01

ČSN EN ISO 18417 (40 4314)
kat.č. 508404
Jodové sorbenty z aktivního uhlí pro jaderná zařízení – Metoda pro stanovení indexu sorpční kapacity;
EN ISO 18417:2019; ISO 18417:2017; Platí od 2020-01-01

ČSN EN ISO 19345-2 (45 0025)
kat.č. 508406
Naftový a plynárenský průmysl – Potrubní dopravní systémy – Specifikace řízení integrity potrubí – Část 2: Řízení integrity celého životního cyklu příbřežních potrubí;
EN ISO 19345-2:2019; ISO 19345-2:2019; Platí od 2020-01-01

ČSN P CEN ISO/TS 21003-7 (64 6423)
kat.č. 508427
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 7: Návod pro posuzování shody;
CEN ISO/TS 21003-7:2019; ISO/TS 21003-7:2019; Platí od 2020-01-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN P CEN ISO/TS 21003-7 (64 6423) Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 7: Směrnice pro posuzování shody; Vydání: Duben 2009

Související články