STATUT PRACOVNÍKŮ ŘÍZENÍ KVALITY – MANAŽERA, AUDITORA, NDT A DT PRACOVNÍKŮ LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN, PŘEJÍMAČE VÝROBKŮ

Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., František Dolák, D.t., Mgr. Marek Kudělka
TESYDO, s.r.o.

Výše uvedení pracovníci mají významný vliv na celkovou provedenou kvalitu vyrobených dílců výrobků, konstrukcí výrobků a technických zařízení, neboť hodnotí konečný stav výrobku z hlediska jeho požadovaného provedení dle předpisu (plánu) kontrol a zkoušek uvedeného v jeho projekční a konstrukční (výrobní) dokumentaci a ev. dle kontraktu nebo ve výrobkové (harmonizované) technické normě.

Manažer a auditor jsou kvalifikované osoby dle požadavku normy ČSN EN ISO 19011.

Pracovníci nedestruktivního zkoušení NDT, tj. kontrol a zkoušení materiálů i výrobků, jsou kvalifikováni a certifikováni dle požadavku ČSN EN ISO 9712 (bývalé ČSN EN 473) v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025.

Pracovníci destruktivního zkoušení (DT), tj. kontrol a zkoušení materiálů i výrobků, jsou kvalifikováni a certifikováni pro systém kvality dle požadavku ČSN EN ISO/IEC 17025.

Manažer kvality řídí a koordinuje prováděnou kvalitu výrobků (produktu) ve firmě (společnosti). Podepisuje důležité komplexní plány kontrol a zkoušení na výrobcích (produktech) v rámci kvalitativní strategie firmy (společnosti) a důležitých produktů firmy.

Auditor kvality provádí na žádost vedení firmy (společnosti) nebo manažera kvality interní audity kvality v mateřské firmě (společnosti) nebo externí audity kvality u subdodavatele (kooperační firmy), ev. audity u vybrané subdodavatelské (kooperační) firmy.

Pracovník NDT provádí kontroly a zkoušky na polotovarech, dílcích nebo konstrukcích výrobků, ev. na celém výrobku (zařízení) metodami dle ČSN EN ISO 17635, dle plánu kontrol a zkoušek na výrobku a v souladu s požadavky výrobkových norem (kontraktu).

Pracovník DT provádí kontroly a zkoušky na zkušebních vzorcích, tělesech, ev. na hotovém výrobku pomocí zkušebních zařízení dle plánu kontrol a zkoušek předepsaných pro výrobek a v souladu s požadavky výrobkových norem, určených technických norem (kontraktu).

Přejímač výrobků (dílců, konstrukcí výrobků i technických zařízení) provádí přejímky kvality provedených výrobků v mateřské firmě, ev. v kooperující firmě dle požadavku dokumentace (projekční, konstrukční, výrobní, montážní), ev. dle požadavku smlouvy (kontraktu).

Kvalita výrobků je soubor vlastností výrobku a speciálních požadavků na jeho vzhled, funkčnost, trvanlivost, životnost i bezpečnost provozu při jeho užívání v rámci kritérií rizik.

Kvalita výrobku se potvrzuje kontrolami a zkouškami před výrobním procesem, v průběhu výroby i po skončení výroby, ev. po montáži. Kvalita se sleduje také při provozu výrobku prohlídkami, kontrolami provozu, revizemi, diagnostikou provozovaného zařízení.

Konečná a funkční zkouška za účasti třetí strany prokazuje verifikací shodu s požadavky na výrobek, ev. zařízení a také predikci technické bezpečnosti výrobku. Poté následuje validace provozu zařízení v souladu se stanovenými provozními podmínkami a stanovenými kritérií rizik výrobcem zařízení (konstruktérem, projektantem).

Související technické normy:

ČSN EN ISO/IEC 17025 – Posuzování shody. Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

ČSN EN ISO/IEC 17020 – Posuzování shody. Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci.

ČSN EN ISO/IEC 17030 – Posuzování shody. Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany.

ČSN EN ISO 17050-1 – Posuzování shody. Prohlášení dodavatele o shodě. Všeobecné požadavky.

ČSN EN ISO 17050-2 – Posuzování shody. Prohlášení dodavatele o shodě. Podpůrná dokumentace.

ČSN ISO/IEC 15288 – Systémové inženýrství. Procesy životního cyklu systému.

ČSN EN ISO 31000 – Management rizik. Principy a směrnice.

ČSN EN ISO 9001Systémy managementu kvality.

ČSN P ISO/TS 16949 – Systémy managementu kvality – zvláštní požadavky na používání ISO 9001 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu.

ČSN EN ISO 19011 – Směrnice pro auditování systémů managementu.

ČSN ISO/TR 10013 – Směrnice pro dokumentaci systému managementu kvality.

ČSN ISO 10005 – Systémy managementu kvality – Směrnice pro plány kvality.

ČSN ISO 10006 – Systémy managementu kvality – Směrnice pro management kvality projektů.

ČSN ISO 10007 – Systémy managementu kvality – Směrnice managementu konfigurace.

ČSN ISO 10014 – Management kvality – Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů.

ČSN ISO/TR 10017 – Návod k aplikaci statistických metod.

ČSN ISO 10015 – Management kvality – Směrnice pro výcvik.

ČSN EN ISO 10012 – Systémy managementu měření – Požadavky na procesy měření a měřící vybavení.

ČSN ISO 10005 – Systémy managementu kvality. Směrnice pro plány kvality.

ČSN EN ISO 3834-1 až 6 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů.

ČSN EN ISO 9712–Nedestruktivní zkoušení. Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení. Všeobecné zásady.

ČSN EN ISO17635 – Nedestruktivní zkoušení svarů. Obecná pravidla pro kovové materiály.

ČSN EN ISO 17637 – Nedestruktivní zkoušení svarů. Vizuální kontrola.

ČSN EN 13018 – Nedestruktivní zkoušení. Vizuální kontrola. Všeobecné zásady.

ČSN EN 10204 – Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly.

ČSN EN 10168 – Ocelové výrobky. Dokumenty kontroly. Přehled a popis údajů.

ČSN EN 10021 – Všeobecné technické dodací podmínky pro ocel a ocelové výrobky.

ČINNOST  NDT PRACOVNÍKA – KONTROLORA, ÚKOLY A  ODPOVĚDNOST

Výrobní (svářečský) kontrolor – (pracovník nedestruktivního zkoušení – NDT) je pracovník s odbornou kvalifikací získanou ve specializačním kurzu. Kvalifikace je požadována technickou kvalifikační normou ČSN EN ISO 9712 (dříve ČSN EN 473), dále např. ČSN EN ISO 3834 -1 až 6, ČSN EN ISO 14554 – 1 až 2, ČSN EN ISO 14922-1 až 4, ČSN EN ISO 14731, ČSN EN ISO 12690, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1011-1 až 8, ČSN EN 13018, ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 17635, ČSN EN ISO 9013, ČSN EN 13100-1, ČSN EN ISO 14555, ČSN EN 12799, ČSN EN 10256, ČSN EN ISO 13920, ev. funkce a činnost kontrolora je požadována výrobkovými normami např. ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN 1993 -1-1, ČSN EN 1999-1-1, ČSN 73 2603, ČSN 73 2604, ČSN EN ISO 17660-1 a 2, ČSN EN 13445, ČSN EN 13480, ČSN EN 12952, ČSN EN 12953, ČSN EN 303, ČSN EN 304, ČSN EN 305, ČSN EN 12732, ČSN EN 1775, ČSN EN 286-1 až 4 aj.

Kvalifikace je požadována rovněž: dle zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, /TNS PED 2014/68/EU), pro JTZ dle NV č. 119/2016 Sb. (SPE 2014/29/EU), pro PTZ dle NV č. 208/2011 Sb. (T-PED 2010/35/EU), CHZ NV č. 179/2001 Sb. (96/57/ES) aj./.

Odpovědnost svářečského (výrobního) kontrolora (W-K) spočívá v dodržování výrobních i kontrolních postupů, vedoucích k provedení požadované jakosti výrobků a za provádění vstupních, mezioperačních a výstupních dokumentů kontroly (vizuální i rozměrové kontroly, ev. penetrační zkoušky), ev. jiných zkoušek i kontrol, které provádí a dokládá k výrobní dokumentaci výrobků, ev. i tyto dokumenty archivuje.

Úkoly a činnost svářečského (výrobního) kontrolora:

 • Provádí kontrolu před zahájením výroby, v průběhu výroby (jednotlivých operací), po skončení výroby i po provedení oprav na výrobku podle písemného předpisu a postupu.
 • Svou činnost zaměřuje na vizuální kontrolu, ev. penetrační kontrolní zkoušku, popř. na magnetickou (elektroinduktivní) kontrolní zkoušku, ev. jinou kontrolu, s cílem zjistit nepřípustné vady na řezných hranách polotovarů výrobků a na povrchu výrobků (svařenců, odlitků, tvářených dílců, povrchově upravených, ev. tepelně zpracovaných dílců).
 • Vizuální kontrola prováděná kontrolorem je všeobecně používána k určování takových záležitostí jako je stav povrchu výrobku (součásti), sestavení – slícování povrchu jednotlivých částí svařence (výrobku, součásti), ke kontrole tvaru a rozměru výrobku nebo ke kontrole přítomnosti netěsností; doplňkově je používána ke stanovení podpovrchového stavu kompozitních materiálů (průsvitných laminátů).
 • Přímá vizuální kontrola – je prováděna při dostatečném přístupu ke zkoušenému povrchu ve vzdálenosti k očím cca 600 mm, v úhlu ke zkoušenému povrchu ne menším než 30°. Pro zlepšení sledování se používá pomocných zrcátek a zvětšovacích lup. Osvětlení místa kontroly je min. 500 luxů.
 • Nepřímá (dálková) kontrola – v některých případech nahrazuje přímou vizuální kontrolu, tj. pokud není přímý dostatečný přístup k hodnoceným místům (povrchům) výrobku. V tomto případě se používá kontrolních prostředků jako jsou zrcátka, teleskopy, boroskopy, optická vlákna, kamery aj. nástroje. Rozlišovací schopnost u těchto prostředků musí být minimálně ekvivalentní přímému vizuálnímu sledování.
 • Vyhotovuje „Kontrolní protokol“ o kontrole svarů a povrchu výrobku, ev. provádí i dílčí záznamy u jednotlivých operací ve výrobním postupu výrobku.
 • Provádí rozměrovou kontrolu výrobků a zpracovává o tom ,,Kontrolní protokol“.
 • Provádí dílenskou přejímku hotových výrobků a zaznamenává zjištěné skutečnosti doů „Protokolu o přejímce“ např. dle ČSN EN 10204, ev. ČSN EN 10168, ev. ČSN EN 10021.
 • Svářečský (výrobní) kontrolor je zařazen do odboru jakosti firmy, pracuje v týmu svářečského dozoru (EWE, EWT, EWS dle ČSN EN ISO 14731), ev. v týmu firemní inspekce (inspektora EWI-E, EWI-T, EWI-S v souladu s ČSN EN 10204, ČSN EN 10021, ČSN EN 10168, ČSN EN ISO 3834, ČSN EN ISO 14554, popř. i částečně v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020).
 • Rozsah kontroly provádí dle firemních písemných instrukcí a postupů vztahujících se k výrobku, dle požadavků projekční, konstrukční, technologické, výrobní, kontrolní i montážní dokumentace, v souladu s plánem kontrol a zkoušek předepsaných na výrobku.
 • Při své činnosti se řídí požadavky kontraktu (obchodní smlouvy) a citovaných technických norem v dokumentaci výrobků, ev. kontraktu.
 • K činnosti používá měřidla, tvarové měrky, měrky svarů, kalibry, hloubkoměry, úhloměry, pravítka, lupy, zrcadla, svítidla, optické prohlížecí přístroje (endoskopy, boroskopy, fibroskopy, ev. TV – kamery), ultrazvukové a magnetické měřící zařízení, ev. jiná měřidla a kontrolní zařízení.
 • Při posuzování nepřípustných a přípustných vad se řídí kritériem předpisu jakosti uvedeným ve výrobní dokumentaci výrobku, s použitím norem jakosti určujících stupně jakosti, ev. stupně přípustnosti vad, výsledek kontroly zaznamenává v dílčím protokolu o zkoušce.

Kvalifikace je požadována rovněž: dle zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, /TNS NV č. 219/2016 Sb. (PED 2014/68/EU), pro JTN dle NV č. 119/2016 Sb. (SPV 2014/29/EU), pro PTZ dle NV č. 208/2011 Sb. (T-PED 2010/35/EU) aj./.

Související články