STATUT SVÁŘEČSKÉHO DOZORU DLE ČSN EN ISO 14731 PRO DOZOROVÉ A INSPEKČNÍ ČINNOSTI

Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., František Dolák, D.t., Mgr. Marek Kudělka
TESYDO, s.r.o.

Svářečský dozor (koordinátor) v rámci své činnosti, úkolů, odpovědnosti a dohledu (supervize) musí své výsledky vždy dokumentovat celkovou zprávou o provedeném dozoru (inspekci). Pro svoji činnost ve firmě musí mít vystaveno od vedení firmy písemné jmenování svářečského dozoru v souladu s ČSN EN ISO 14731.

Svářečský dozor je odpovědný:

 • za technickou bezpečnost provedených svarových (pájených) spojů, návrh technologie svařování (pájení) a souvisejících technologických procesů
 • za úplnost i správnost dokumentace související s prováděním svarových (pájených) spojů – výkresové dokumentace svařovaného (pájeného) dílce nebo konstrukce, za provedené postupy WPS (BPS) a kvalifikace postupů svařování (pájení) WPQR (BPAR), což potvrzuje podpisem a osobním razítkem na patřičné dokumentaci
 • za správnou (odpovídající) kvalifikaci svářečů, operátorů (páječů) dle technologie svařování (pájení), návrhu materiálu výrobku
 • za posouzení návrhu polotovarů – dílců pro svařované (pájené) výrobky a návrhu konstrukce, tj. za technologičnost  (proveditelnost) konstrukce svařovaného výrobku dle TDP (technických dodacích podmínek) výrobku a dle dílčí objednávky nebo smlouvy (kontraktu) k výrobku
 • za správnost návrhu přídavných materiálů a ochranných atmosfér plynů i tavidel k provádění svarů (pájených spojů)
 • za správný svařovací plán i rozsah plánu kontrol a zkoušek dle požadavku výrobkové normy, TDP a smlouvy (objednávky, kontraktu) k provedení a dodání svařeného (pájeného) výrobku
 • za správný návrh, technologický postup a provedení tepelného zpracování svařeného (pájeného) dílce výrobku, konstrukce výrobku
 • za vyhovující kompletnost dokumentace ke svařeným (pájeným) výrobkům

K provádění kontrol svarových (pájených) spojů patří níže uvedené vybavení (kvalifikace) svářečského dozoru (inspektora):

 • měrky k proměření rozměrů svarů a vad svarových spojů, kovový metr, posuvné měřidlo, ocelové pásmo, ev. jiné NDT zařízení (vybavení), teploměr pro měření předehřevů a interpassů při svařovacím procesu
 • lokální osvětlovací svítilna (lampa), luxmetr pro dokumentaci intenzity osvětlení
 • identifikační kovové razidlo svářečského dozoru nebo inspektora
 • svářečský deník pro dokumentaci provedených kontrol i zkoušek v dílně, na stavbě a na montáži
 • protokol o hodnocení provedené kvality svarových (pájených) spojů zařízení pro fotodokumentaci svařeného (pájeného) výrobku (fotoaparát, aj.)
 • dozorová (inspekční, supervizní) zpráva o provedeném dozoru (inspekci, supervizi)
 • oprávnění – diplom (certifikát) a osobní identifikační razítko svářečského dozoru jak v pracovním vztahu, tak k činnosti smluvně pověřeného kvalifikovaného dozoru dle ČSN EN ISO 14731 i EWF, IIW a IAB technických předpisů a pravidel (I/EWE, I/EWT, I/EWS)
 • oprávnění – diplom a osobní identifikační razítko svářečského inspektora (I/EWI-E, I/EWI-T, I/EWI-S) dle Pravidel IIW a EWF i IAB a v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020 a to k činnosti i smluvně pověřeného kvalifikovaného inspektora (supervizora)
 • certifikát a osobní razítko NDT pracovníka s level 2 pro VT, PT aj. (MT, RT, UT, LT, ET, AT) dle ČSN EN ISO 9712 (dříve dle ČSN EN 473)
 • soupis kontaktů na laboratoře a zkušebny k zajištění provádění dílčích NDT a DT předepsaných kontrol i zkoušek svarů (pájených spojů) a výrobků
 • přehled legislativních, právně-technických předpisů a technických výrobkových norem i s nimi souvisejících norem
 • PC techniku pro zpracování a komunikaci při dozorové a inspekční činnosti a také jako databanku informací i rovněž tak pro archivaci výsledků a dokumentů z dílčích prováděných kontrol, dozorů a inspekcí (supervizí)
 • normy s hlavními zásadami pro svařování ČSN EN 1011-1 až 8, ČSN EN ISO 3834 část 1 až 8, ČSN EN ISO 14731

Dozor při svařování (dle ČSN EN ISO 14731) se provádí na základě písemného pověření svářečského dozoru vedením firmy, pracovního vztahu ve firmě dle zákoníku práce nebo dle občanského zákoníku u podnikajících fyzických osob a obchodních společností provádějících dozor, ev. smluvně (dodavatelsky při kooperaci, tj. outsorcingu) za předpokladu schválení dozoru nebo inspektora (supervizora) hlavním dodavatelem výrobků, což se opět provádí na základě dílčí smlouvy dle občanského zákoníku (v souladu se zněním kontraktu).

Přejímkou výrobků se rozumí soubor činností inspektora, které vedou k celkovému posouzení shody provedeného výrobku s požadavky technické normy, technického předpisu, technické dokumentace výrobce a obchodní smlouvy (kontraktu).

Inspekce je soubor kontrol a prověrek při přejímce výrobku prováděných pověřeným (oprávněným) inspektorem, za účelem prohlášení shody se specifikací kontraktu, výrobkové normy nebo technického předpisu (pravidla).

Supervize je technický (technologický) dohled pro zkvalitnění dané prováděné činnosti na výrobcích a technických zařízení. Výstupem supervize je supervizní zpráva, která obsahuje informace o účelu, průběhu, dokumentaci při shodách a neshodách technického řešení, dále závěrečné výstupy a doporučení supervize i supervizní zhodnocení při dohledu.

Kvalifikace je požadována rovněž: dle zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, /TNS NV č. 219/2016 Sb. (PED 2014/68/EU), pro JTN dle NV č. 119/2016 Sb. (SPV 2014/29/EU), pro PTZ dle NV č. 208/2011 Sb. (T-PED 2010/35/EU) aj./.

Související technické normy:

ČSN EN ISO 3834-1 až 8 – Požadavky na jakost při svařování. Tavné svařování kovových materiálů.

ČSN EN ISO 14731 – Svářečský dozor. Úkoly a odpovědnosti.

ČSN EN 1011-1 až 8 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů.

ČSN EN ISO 9712 – Nedestruktivní zkoušení. Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení. Všeobecné zásady.

ČSN EN 17635 – Nedestruktivní zkoušení svarů. Obecná pravidla pro kovové materiály.

ČSN EN ISO 17637 – Nedestruktivní zkoušení svarů. Vizuální kontrola.

ČSN EN ISO/IEC 17020 – Posuzování shody. Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci.


Související články