VYDANÉ ČSN – BŘEZEN 2020

Výběr ČSN z Oznámení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 2631-5 (01 1405)
kat.č. 509496
Vibrace a rázy – Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím – Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy;
Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 2631-5 (01 1405) Vibrace a rázy – Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím – Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy; Vydání: Listopad 2005

ČSN ISO 20816-8 (01 1412)
kat.č. 509400
Vibrace – Měření a hodnocení vibrací strojů – Část 8: Pístové kompresory;
Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10816-8 (01 1412) Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech – Část 8: Pístové kompresory; Vydání: Prosinec 2014

ČSN EN ISO 15708-1 (01 5036)
kat.č. 509345
Nedestruktivní zkoušení – Prozařovací metody počítačové tomografie – Část 1: Terminologie;
(idt ISO 15708-1:2017); Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15708-1 (01 5036) Nedestruktivní zkoušení – Radiační metody pro počítačovou tomografii – Část 1: Terminologie; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN ISO 15708-2 (01 5036)
kat.č. 509346
Nedestruktivní zkoušení – Prozařovací metody počítačové tomografie – Část 2: Principy, zařízení a vzorky;
(idt ISO 15708-2:2017); Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15708-2 (01 5036) Nedestruktivní zkoušení – Radiační metody pro počítačovou tomografii – Část 2: Princip, zařízení a vzorky; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN ISO 15708-3 (01 5036)
kat.č. 509348
Nedestruktivní zkoušení – Prozařovací metody počítačové tomografie – Část 3: Provoz a interpretace;
(idt ISO 15708-3:2017); Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15708-3 (01 5036) Nedestruktivní zkoušení – Radiační metody pro počítačovou tomografii – Část 3: Pracovní postup a vyhodnocení; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN ISO 15708-4 (01 5036)
kat.č. 509347
Nedestruktivní zkoušení – Prozařovací metody počítačové tomografie – Část 4: Kvalifikace;
(idt ISO 15708-4:2017); Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15708-4 (01 5036) Nedestruktivní zkoušení – Radiační metody pro počítačovou tomografii – Část 4: Kvalifikace; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN ISO 1891-4 (02 1003)
kat.č. 509468
Spojovací součásti – Slovník – Část 4: Kontrola, prohlídka, dodání, přijetí a kvalita;
(idt ISO 1891-4:2018); Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 1891-4 (02 1003) Spojovací součásti – Slovník – Část 4: Kontrola, prohlídka, dodání, přijetí a kvalita; Vyhlášena: Prosinec 2018

ČSN EN 13523-11 (03 8761)
kat.č. 509828
Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 11: Odolnost proti rozpouštědlům (zkouška otěrem);
Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13523-11 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 11: Odolnost rozpouštědlům (zkouška otěrem); Vydání: Prosinec 2011

ČSN EN 13523-17 (03 8761)
kat.č. 509827
Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 17: Přilnavost snímatelných fólií; Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13523-17 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 17: Přilnavost snímatelných fólií; Vydání: Květen 2012

ČSN EN ISO 5178 (05 1126)
kat.č. 509840
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů;
(idt ISO 5178:2019); Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 5178 (05 1126) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů; Vyhlášena: Září 2019

ČSN EN ISO 17640 (05 1171)
kat.č. 509351
Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Techniky, třídy zkoušení a hodnocení; (idt ISO 17640:2018); Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 17640 (05 1171) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Techniky, třídy zkoušení a hodnocení; Vyhlášena: Červenec 2019

ČSN EN 13611 (06 1820)
kat.č. 509829
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Obecné požadavky;
Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13611 (06 1820) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Obecné požadavky; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN 13001-3-4 (27 0105)
kat.č. 509634
Jeřáby – Návrh obecně – Část 3-4: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení – Ložiska; Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13001-3-4 (27 0105) Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení – Ložiska; Vyhlášena: Září 2019

ČSN EN IEC 62138 (35 6665)
kat.č. 509761
Jaderné elektrárny – Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost – Softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C*);
(idt IEC 62138:2018); Vydání: Březen 2020 S účinností od 2022-09-09 se zrušuje ČSN IEC 62138 (35 6665) Jaderné elektrárny – Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost – Softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C; Vydání: Duben 2005

ČSN EN IEC 60539-2 ed. 2 (35 8145)
kat.č. 509667
Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem – Část 2: Dílčí specifikace – Termistory pro povrchovou montáž se záporným teplotním součinitelem*);
(idt IEC 60539-2:2019); Vydání: Březen 2020 S účinností od 2022-08-23 se zrušuje ČSN EN 60539-2 (35 8145) Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem – Část 2: Dílčí specifikace – Termistory pro povrchovou montáž se záporným teplotním součinitelem; Vydání: Listopad 2004

ČSN EN IEC 61333 ed. 2 (35 8472)
kat.č. 509664
Značení feritových jader*);
(idt IEC 61333:2019); Vydání: Březen 2020 S účinností od 2022-09-03 se zrušuje ČSN EN 61333 (35 8472) Značení feritových jader U a E; Vydání: Březen 1999

ČSN EN 17263 (42 0431)
kat.č. 509834
Měď a slitiny mědi – Zkoušení vířivými proudy na vnějším povrchu tyčí, dutých tyčí a drátů pro zjištění vad průchozí zkušební cívkou;
Vydání: Březen 2020

ČSN EN 12449+A1 (42 1320)
kat.č. 509841
Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití;
Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12449 (42 1320) Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití; Vydání: Listopad 2016

ČSN EN 10219-2 (42 5953)
kat.č. 509825
Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních ocelí – Část 2: Rozměry, mezní úchylky a geometrické charakteristiky průřezu;
Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 10219-2 (42 5953) Duté svařované profily tvářené za studena z konstrukční oceli – Část 2: Mezní úchylky, rozměry a geometrické charakteristiky průřezu; Vyhlášena: Listopad 2019

ČSN EN 131-1+A1 (49 3830)
kat.č. 509675
Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry;
Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 131-1 ed. 2 (49 3830) Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry; Vydání: Květen 2016

ČSN ISO 8483 (64 3141)
kat.č. 509808
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) – Metody zkoušení pro ověření konstrukce šroubových přírubových spojů*);
Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 8483+Amd. 1 (64 3141) Plastové potrubní systémy pro tlakové a netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Systémy z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) – Metody zkoušení pro ověření konstrukce šroubových přírubových spojů; Vydání: Září 2012

ČSN ISO 8533 (64 3160)
kat.č. 509809
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) – Metody zkoušení pro ověření konstrukce lepených nebo laminovaných spojů*);
Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 8533+Amd. 1 (64 3160) Plastové potrubní systémy pro tlakové a netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Systémy z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) – Metody zkoušení pro ověření konstrukce lepených nebo laminovaných spojů; Vydání: Září 2012

ČSN ISO 7685 (64 6473)
kat.č. 509810
Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) – Stanovení počáteční kruhové pevnosti*);
Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 7685 (64 6473) Plastové potrubní systémy – Sklem vyztužené trubky z termoplastů (GRP) – Stanovení počáteční kruhové pevnosti; Vydání: Červen 2015

ČSN EN 13832-2 (83 2520)
kat.č. 509510
Ochranná obuv proti chemikáliím – Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi; Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13832-2 (83 2520) Obuv chránící před chemikáliemi – Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi; Vyhlášena: Červen 2019

ČSN EN 13832-3 (83 2520)
kat.č. 509509
Ochranná obuv proti chemikáliím – Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi; Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13832-3 (83 2520) Obuv chránící před chemikáliemi – Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi; Vyhlášena: Červen 2019

ČSN EN ISO 13851 (83 3325)
kat.č. 509434
Bezpečnost strojních zařízení – Dvouruční ovládací zařízení – Zásady pro konstrukci a výběr;
(idt ISO 13851:2019); Vydání: Březen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13851 (83 3325) Bezpečnost strojních zařízení – Dvouruční ovládací zařízení – Zásady pro konstrukci a výběr; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN ISO 16000-34 (83 5801)
kat.č. 509489
Vnitřní ovzduší – Část 34: Strategie měření koncentrace částic ve vzduchu*);
Vydání: Březen 2020

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 31010 (01 0352)
kat.č. 509506
Management rizik – Techniky posuzování rizik;
Vydání: Leden 2011 Změna Z1; Vydání: Březen 2020

ČSN EN 62402 (01 0697)
kat.č. 509500
Management zastarávání – Pokyn k použití;
Vydání: Říjen 2009 Změna Z1; Vydání: Březen 2020

ČSN EN ISO 15614-1 (05 0313)
kat.č. 509783
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu;
Vydání: Listopad 2018 Změna A1; (idt ISO 15614-1:2017/Amd.1:2019); Vydání: Březen 2020

ČSN EN ISO 16135 (13 3210)
kat.č. 509794
Průmyslové armatury – Kulové kohouty z materiálů termoplastů;
Vydání: Leden 2007 Změna A1; (idt ISO 16135:2006/Amd.1:2019); Vydání: Březen 2020

ČSN EN ISO 16136 (13 3215)
kat.č. 509793
Průmyslové armatury – Klapky z materiálů termoplastů;
Vydání: Leden 2007 Změna A1; (idt ISO 16136:2006/Amd.1:2019); Vydání: Březen 2020

ČSN EN ISO 16137 (13 3220)
kat.č. 509792
Průmyslové armatury – Zpětné armatury z materiálů termoplastů;
Vydání: Leden 2007 Změna A1; (idt ISO 16137:2006/Amd.1:2019); Vydání: Březen 2020

ČSN EN ISO 16138 (13 3225)
kat.č. 509791
Průmyslové armatury – Membránové armatury z materiálů termoplastů;
Vydání: Leden 2007 Změna A1; (idt ISO 16138:2006/Amd.1:2019); Vydání: Březen 2020

ČSN EN ISO 16139 (13 3230)
kat.č. 509790
Průmyslové armatury – Šoupátka z materiálů termoplastů;
Vydání: Leden 2007 Změna A1; (idt ISO 16139:2006/Amd.1:2019); Vydání: Březen 2020

ČSN EN ISO 21787 (13 3235)
kat.č. 509789
Průmyslové armatury – Uzavírací armatury z materiálů termoplastů;
Vydání: Leden 2007 Změna A1; (idt ISO 21787:2006/Amd.1:2019); Vydání: Březen 2020

Související články