VYDANÉ ČSN – ÚNOR 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 18/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN.

Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 19443 (01 0382)
kat.č. 506841
Systémy managementu kvality – Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti; Vydání: Únor 2019

ČSN EN ISO 11699-2 (01 5032)
kat.č. 506849
Nedestruktivní zkoušení – Filmy pro průmyslovou radiografii – Část 2: Kontrola zpracování filmu pomocí referenčních hodnot; (idt ISO 11699-2:2018);
Vydání: Únor 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11699-2 (01 5032) Nedestruktivní zkoušení – Filmy pro průmyslovou radiografii – Část 2: Kontrola zpracování filmu pomocí referenčních hodnot; Vydání: Květen 2012

ČSN EN IEC 60974-9 ed. 2 (05 2205)
kat.č. 506766
Zařízení pro obloukové svařování – Část 9: Instalace a používání; (idt IEC 60974-9:2018);
Vydání: Únor 2019 S účinností od 2021-06-01 se zrušuje ČSN EN 60974-9 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 9: Instalace a používání; Vydání: Říjen 2010

ČSN EN 13001-3-6 (27 0105)
kat.č. 506404
Jeřáby – Návrh obecně – Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení – Hydraulické válce;
Vydání: Únor 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13001-3-6 (27 0105) Jeřáby – Návrh obecně – Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení – Hydraulické válce; Vyhlášena: Září 2018

ČSN EN 81-28 (27 4003)
kat.č. 506290
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů;
Vydání: Únor 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-28 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů; Vyhlášena: Listopad 2018

ČSN EN 60204-1 ed. 3 (33 2200)
kat.č. 506756
Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky; (mod IEC 60204-1:2016);
Vydání: Únor 2019 S účinností od 2021-09-14 se zrušuje ČSN EN 60204-1 ed. 2 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky; Vydání: Červen 2007

ČSN EN 1090-2 (73 2601)
kat.č. 506872
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce;
Vydání: Únor 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1090-2 (73 2601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce; Vyhlášena: Říjen 2018

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 60974-9 (05 2205)
kat.č. 506767
Zařízení pro obloukové svařování – Část 9: Instalace a používání;
Vydání: Říjen 2010 Změna Z1; Vydání: Únor 2019

ČSN EN 60204-1 ed. 2 (33 2200)
kat.č. 506757
Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky;
Vydání: Červen 2007 Změna Z1; Vydání: Únor 2019

OPRAVY ČSN

ČSN ISO 128-24 (01 3114)
kat.č. 506857
Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 24: Čáry na strojnických výkresech;
Vydání: Prosinec 2018 Oprava 1;
Vydání: Únor 2019 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 13463-1/Z1 (38 9641)
kat.č. 506851
Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 1: Základní metody a požadavky;
Vydání: Září 2016 Oprava 1;
Vydání: Únor 2019 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 13463-5 ed. 2/Z1 (38 9641)
kat.č. 506852
Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 5: Ochrana bezpečnou konstrukcí „c“;
Vydání: Září 2016 Oprava 1; Vydání: Únor 2019 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 13463-6/Z1 (38 9641)
kat.č. 506853
Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 6: Ochrana hlídáním iniciačních zdrojů „b“;
Vydání: Září 2016 Oprava 1;
Vydání: Únor 2019 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 13463-8/Z1 (38 9641)
kat.č. 506854
Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 8: Ochrana kapalinovým závěrem „k“;
Vydání: Září 2016 Oprava 1; Vydání: Únor 2019 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN ISO 80079-36 (38 9641)
kat.č. 506855
Výbušné atmosféry – Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry – Základní metody a požadavky;
Vydání: Září 2016 Oprava 1; Vydání: Únor 2019 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN ISO 80079-37 (38 9641)
kat.č. 506856
Výbušné atmosféry – Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry – Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí „c“ hlídání iniciačních zdrojů „b“, kapalinový závěr „k“;
Vydání: Září 2016 Oprava 1; Vydání: Únor 2019 (Oprava je vydána tiskem)

Související články