Nové právní předpisy pro tlaková a jednoduchá tlaková zařízení

Ing. Lukáš Turza, ÚNMZ

V souvislosti s novými předpisy, které vznikly v EU v rámci Nového legislativního rámce (NLF), dochází postupně ke změnám v čs. právním řádu. Nyní vše záleží na schválení dvou zákonů a to zákona o posuzování shody a nového zákona č.22/1997Sb.  o technických požadavcích na výrobky. Nová nařízení pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby jsou již v přípravách a čekají pouze na připomínky jednotlivých institucí a pak následnému procesu, které povede k jejich schválení. Nyní si připomeňme změny, které nastaly a které se dále promítnou do nových nařízení.

Novými evropskými směrnicemi pro oblast tlakových zařízení jsou:

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh.
  Vstup v platnost: 20. 4. 2016

     

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh.
  Vstup v platnost: 19. 7. 2016

 Pro tyto i další směrnice upravované podle NLF, byl zvolen stejný způsob transpozice do čs. právního řádu jako u původních směrnic Nového přístupu, tedy uvádět povinnosti v zákoně a technické podrobnosti v nařízeních vlády. To znamenalo zpracování nového zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh podle společného rámce EU a změna původního zákona č. 22/1997 Sb. (nebyl dostatečný pro přejímání směrnic NLF) a zpracování nových nařízení vlády.

Dosud
zákon č. 22/1997 Sb.
+
nařízení vlády č. 20/2003 Sb. pro jednoduché tlakové nádoby (SPVD) – 2009/105/ES dříve 87/404/EHS a
nařízení vlády č. 26/2003 Sb. pro tlaková zařízení (PED) – 97/23/ES

Výsledné změny
S účinností od 1. června 2015 platí změnové nařízení vlády č. 93/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb. Důvodem byla změna čl. 9 PED, týkající se klasifikace a označování tekutin.

Těsně před schválením je nový zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh podle společného rámce EU a změna původního zákona č. 22/1997 Sb.

Nové změny v nařízeních pro tlakové zařízení a jednoduché tlakové nádoby

Stručné ukázky, které se změnily oproti nařízení č.20/2003 Sb. pro jednoduché tlakové nádoby

 • Předmět úpravy
 • Základní ustanovení
 • Technické požadavky
 • Dodávání na trh a uvádění do provozu
 • Výrobce
 • Zplnomocněný zástupce
 • Dovozce
 • Distributor
 • Identifikace hospodářských subjektů
 • Postupy posuzování shody
 • Předpoklad shody
 • EU prohlášení o shodě
 • Umisťování označení CE, nápisů a identifikačních čísel oznámených subjektů
 • Formální nedostatky

Změny příloh
Příloha č. 1 ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Příloha č. 2 POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY OZNAČENÍ CE A POPISY, NÁVOD K POUŽITÍ, KONSTRUKČNÍ A VÝROBNÍ  PODKLADY, DEFINICE A SYMBOLY
Příloha č. 3 NÁPISY, NÁVOD K POUŽITÍ, DEFINICE A ZNAČKY
PODMÍNKY AUTORIZACE
Příloha č. 4 EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Nebyla

Nové je posuzování shody u jednoduchých tlakových nádob.

 • EU přezkoušení typu (Modul B)
 • Shoda s typem založená na interním řízení výroby a zkoušení nádob pod dohledem (Modul C1)
 • Shoda s typem založená na interním řízení výroby a kontrolách nádob pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (Modul C2)
 • Shoda s typem založená na interním řízení výroby (Modul C)

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (č. XXXX – Výrobce může přidělit prohlášení o shodě číslo)

 1. Nádoba / model nádoby (číslo výrobku, typu či dávky nebo sériové číslo):
 2. Jméno a adresa výrobce a případně jeho zplnomocněného zástupce:
 3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
 4. Předmět prohlášení (identifikace nádoby umožňující ji zpětně vysledovat; je-li to nezbytné pro identifikaci dané nádoby, může zahrnovat vyobrazení):
 5. Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými právními předpisy Evropské unie harmonizujícími podmínky uvádění výrobků na trh:
 6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:
 7. Oznámený subjekt … (název, číslo) provedl … (popis zásahu) a vydal certifikát:
 8. Další informace:

Stručné ukázky, které se změnily oproti nařízení č.93/2015 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.

Hlavní změnou byla klasifikace tlakových zařízení, které se již promítlo do novelizovaného nařízení č.93/2015 Sb. Další změny se týkají modulů pro posuzování shody a pár změn, které se týkají definic např. dovolená teplota (dříve provozní teplota).

Postupy posuzování shody
a) kategorie I:
modul A;
b) kategorie II:
1. modul A2,
2. modul D1,
3. modul E1;
c) kategorie III:
1. moduly B (konstrukční typ) + D,
2. moduly B (konstrukční typ) + F,
3. moduly B (výrobní typ) + E,
4. moduly B (výrobní typ) + C2,
5. modul H;
d) kategorie IV:
1. moduly B (výrobní typ) + D,
2. moduly B (výrobní typ) + F,
3. modul G,
4. modul H1.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (č. XXXX – Výrobce může přidělit prohlášení o shodě číslo.)

 1. Tlakové zařízení nebo sestava (číslo výrobku, typu či výrobní dávky, nebo sériové číslo):
 2. Jméno a adresa výrobce a případně jeho zplnomocněného zástupce:
 3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
 4. Předmět prohlášení (identifikace tlakového zařízení nebo sestavy umožňující je zpětně vysledovat; je-li to pro účely identifikace tlakového zařízení nebo sestavy nezbytné, může zahrnovat vyobrazení):
  — popis tlakového zařízení nebo sestavy,
  — použitý postup posuzování shody,
  — v případě sestav popis tlakových zařízení tvořících sestavu a použité postupy posuzování shody.
 5. Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie:

Závěr:
Nyní si počkáme na schválení dvou klíčových zákonů a následně budou následovat nová nařízení pro všechny oblasti, které se změnily dle nové legislativního rámce, pro nás tlakaře jsou  hlavní nařízení pro  tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (č. XXXX – Výrobce může přidělit prohlášení o shodě číslo.)

 1. Tlakové zařízení nebo sestava (číslo výrobku, typu či výrobní dávky, nebo sériové číslo):
 2. Jméno a adresa výrobce a případně jeho zplnomocněného zástupce:
 3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
 4. Předmět prohlášení (identifikace tlakového zařízení nebo sestavy umožňující je zpětně vysledovat; je-li to pro účely identifikace tlakového zařízení nebo sestavy nezbytné, může zahrnovat vyobrazení):
  — popis tlakového zařízení nebo sestavy,
  — použitý postup posuzování shody,
  — v případě sestav popis tlakových zařízení tvořících sestavu a použité postupy posuzování shody.
 1. Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie:

Závěr:
Nyní si počkáme na schválení dvou klíčových zákonů a následně budou následovat nová nařízení pro všechny oblasti, které se změnily dle nové legislativního rámce, pro nás tlakaře jsou  hlavní nařízení pro  tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby.

 

Související články