Zásady pro svařování, pájení a související procesy výroby

Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D.,
Ing. Pavla Nejtková,
Ing. Martin Myšák
TESYDO, s.r.o.

Svařování a pájení jsou zvláštní technologické procesy výroby, pomocí nichž se zhotovují nerozebíratelné spoje na konstrukcích výrobků. Metalurgická kvalita spojů a jejich požadovaná vnitřní i vnější celistvost i struktura, předurčuje tyto spoje k použití na mechanicky (silově i napěťově) namáhané spoje (staticky, dynamicky, cyklicky, na únavu, creepem, křehkým lomem, ev. jiným způsobem namáhané – teplotně (dilatačně), korozně, termodynamicky, hydrodynamicky, kavitačně, radiačně, erozí, abrazí aj. Celková požadovaná kvalita je předpokladem bezpečného provozu konstrukcí výrobků a technických i technologických zařízení.

Svářečský dozor (manažer kvality) zpracuje a zavede, ev. nechá certifikovat systém řízení kvality a výroby dle ČSN EN ISO 3834-2 (3, 4), ČSN EN 1011-1 až 8, v souladu s používanými výrobkovými normami /ČSN EN 1090-2 (3) ev. ČSN EN 1090-1(systém řízení výroby a kvality), ČSN EN 13480-1 až 5, ČSN EN 13445, ČSN EN 12952-1 až 6, ČSN EN 12953-1 až 6, ČSN EN 12732 aj./.

V dokumentaci svařenců musí být vždy uvedeno z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti i životnosti a celkové kvality následující:

  1. Na výkresové sestavě, podsestavě konstrukce výrobku nebo zařízení i detailním výkresu výrobku je nutné vypracovat rozpisku materiálů a dílců na výkresu, ev. součástí, spojovacích materiálů, nátěrových materiálů a povlaků, nebo zpracovat oddělený kusovník s těmito údaji. V nich se uvádí název, technická norma, rozměr, dokument kontroly – atest, hmotnost, počet kusů aj. Každý konstrukční dokument (výkres) musí být podepsán autorem. Na výkresech a v dokumentaci i technické zprávě musí být vyhotoveny potřebné náležitosti k proveditelnosti, tj. technologičnosti konstrukce výrobku v souladu s požadavky technické výrobkové normy i právně-technického předpisu.
  2. Na dílčích výkresech konstrukcí výrobků musí být předpis zatřídění konstrukce dle ČSN EN 1090-2 nebo 3, ev. i ČSN EN 1090-1 při požadavku na označení CE výrobku (u stavebních, strojních, energetických, chemických, dopravních i transportních aj. konstrukcí výrobků, tj.  EXC1, EXC2, EXC3 nebo EXC4 (s uvedením požadavků i parametrů PC1 nebo PC2, SC1, SC2, CC1, CC2 nebo CC3) nebo kategorizace výrobků (u tlakových zařízení, tj. procesního potrubí dle ČSN EN 13480 – kategorie 0, I, II nebo III, u tlakových nádob dle ČSN EN 13445 – kategorie I, II, III nebo IV, u energetických kotlů dle ČSN EN 12952 nebo ČSN EN 12953 – kategorie I, II, III nebo IV apod. u jiných výrobků i zařízení). Ke každému výrobku nebo zařízení musí být zpracován pevnostní a dimenzionální výpočet, včetně korozních úbytků pro předepsanou dobu provozu v daných pracovních podmínkách i v daném prostředí. Vždy musí být tabulkově zpracován rozsah kontrol a zkoušek k příslušnému zatřídění konstrukce nebo k příslušné kategorii výrobku (zařízení). V rámci dané kontroly nebo zkoušky se zpracovává příslušný protokol s podpisem a razítkem zhotovitele.
  3. Obecný postup výroby zpracovaný výrobním technologem – soupis operací na výrobku (zařízení), včetně podpisu operaci provádějící osoby a vyhodnocení kvality výrobní operace s podpisem výrobního kontrolora s kvalifikací dle ČSN EN ISO 9712, v souladu s ČSN EN ISO 17635.
  4. Dílčí technologické postupy pro zvláštní technologické operace – tváření (FPS), svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15609 nebo pájení (BPS) ČSN EN 13134, tepelné zpracování (PHTP) dle ČSN EN ISO 17663 a povrchové úpravy (CP, SP). Tyto vždy zpracovává svářečský dozor a výrobní technolog i specialista pro tepelné zpracování a povrchové úpravy konstrukcí výrobků. U postupů těchto procesů musí být uvedeny parametry provedení a technologické podmínky, včetně způsobu kontrol a zkoušek kvality konstrukce výrobků (zařízení), v souladu s předpisem dané výrobkové normy, ČSN EN ISO 13920, ČSN EN ISO 2768-1 a 2 i v souladu s ČSN EN 17635 (NDT) i ČSN EN ISO/IEC 17025 (NDT a DT). Rozsah kontrol a zkoušek závisí na zatříděné konstrukci výrobku nebo kategorizovaném výrobku (zařízení), kvalita povrchu a vnější vzhled se hodnotí podle předepsaných stupňů kvality (např. A, B nebo C), vnitřní celistvost se hodnotí podle stupňů přípustnosti vad (např. 1X, 2X, X dle zvláštního požadavku) aj.
  5. Předepsané a požadované kvalifikace pracovníků musí být uvedeny v dílčích oprávněních i postupech výroby a postupech zvláštních technologických procesů, ev. i v technické zprávě nebo na výrobním výkresu (ve výrobní dokumentaci). K těmto kvalifikacím patří: projektant nebo konstruktér (designer) s oprávněním dle pravidel a dokumentů  ČKAIT nebo  IIW IWSD, manažer kvality a auditor dle ČSN EN ISO 17011, svářečský dozor (I/EWE, I/EWT nebo I/EWS) dle ČSN EN ISO 14731 a ČSN EN ISO 12690 (dozor povrchových úprav), kontrolor (zkušební technik) – pracovník NDT dle ČSN EN ISO 9712 a DT dle ČSN EN ISO/IEC 17025, svářeč dle ČSN EN ISO 9606-1 až 5, ČSN EN 287-6, ČSN EN ISO 17660-1 nebo 2, ČSN EN 12732, ČSN EN 13065 nebo páječ dle ČSN EN ISO 13585, operátor nebo seřizovač (u mechanizovaných, automatizovaných, ev. robotizovaných metod svařování) dle ČSN EN ISO 14732, žárový stříkač (TS) dle ČSN EN ISO 14918 aj., výrobní pracovník tváření, technik tváření dle výrobkových norem, výrobní pracovník a technik tepelného zpracování dle ČSN EN ISO 17663, výrobní pracovník a korozní technik povrchových úprav dle ČSN P ENV 12837, výrobní i montážní mistr, výrobní a montážní technolog dle výrobkových norem, metrolog dle právně-technických předpisů a technických harmonizovaných norem  aj.
  6. Výrobek nebo zařízení se kvalifikuje certifikátem výrobku a posouzením shody vystavených certifikačním orgánem nebo inspekčním orgánem dle modulů posuzování shody např. dle CPR 305/2011 nebo harmonizované výrobkové normy dle ČSN EN 1090-1 aj. i vystavením prohlášení o shodě s výrobkovou normou a právně-technickým předpisem od výrobce nebo montážní firmy. Předpokladem je Certifikát způsobilosti výrobce nebo způsobilosti montážní firmy v souladu s výrobkovou normou, např. dle ČSN EN 1090-2 (3) aj., ev. dle požadavku zákazníka, právně-technických předpisů je to Certifikát managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 (environmentu), ČSN OHSAS 18001 (ČSN EN ISO 45001 – bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Všechna technická zařízení se dokladují provedením úvodní revize z hlediska bezpečnosti jejich provozu.
  7. Dokumentace o výrobku (zařízení) se archivuje minimálně 10 let dle zák. č. 22/1997 Sb., zák. č. 90/2016 Sb., o bezpečných výrobcích uváděných na trh i do provozu a dle Nařízení EPR a EU Směrnic k vybraným výrobkům k posuzování shody.

Přehled hlavních souvisejících norem

ČSN EN ISO 14731Svářečský dozor. Úkoly a odpovědnosti.

ČSN EN ISO 3834-1 až 6 – Požadavky na jakost při svařování. Tavné svařování kovových materiálů.

ČSN EN ISO/IEC 17 020 – Orgány provádějící inspekci. Metodika inspekce.

ČSN EN ISO 9712 – Nedestruktivní zkoušení. Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení. Všeobecné zásady.

ČSN EN ISO 17 637 – Nedestruktivní zkoušení svarů. Vizuální kontrola.

ČSN EN ISO 12690 – Žárové stříkání. Dozor nad žárovým stříkáním. Úkoly a odpovědnosti.

ČSN EN ISO 15607 – Stanovení a schvalování i kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Všeobecná pravidla.

ČSN EN ISO 15609-1 až 6 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů.

ČSN EN ISO 15614-1 až 14 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupů svařování.

ČSN EN 1011-1 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Všeobecná směrnice pro obloukové svařování.

ČSN EN 1011-2 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Obloukové svařování feritických ocelí.

ČSN EN 1011-3 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Obloukové svařování korozivzdorných ocelí.

ČSN EN 1011-4 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku.

ČSN EN 1011-5 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Svařování plátovaných ocelí.

ČSN EN 1011-6 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Laserové svařování.

ČSN EN 1011-7 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Elektronové svařování.

ČSN EN 1011-8 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Svařování litin.

ČSN 05 0705 – Zaškolení svářečských pracovníků a základní kurzy svářečů ocelí i plastů a páječů.

ČSN EN 287-6 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 6: Litina.

ČSN EN ISO 96061 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Oceli.

ČSN EN ISO 9606-2 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 2: Hliník a jeho slitiny.

ČSN EN ISO 9606-3 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 3: Měď a slitiny mědi.

ČSN EN ISO 9606-4 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 4: Nikl a slitiny niklu.

ČSN EN ISO 9606-5 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu.

ČSN EN ISO 14732 – Svářečský personál. Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů. (Od 01.06.2014).

ČSN EN 12732Zásobování plynem. Svařované ocelové potrubí. Funkční požadavky. (Požadavky na kvalifikaci svářečů).

ČSN EN ISO 17660-1Svařování. Svařování betonářské oceli. Část 1: Nosné svarové spoje.

ČSN EN ISO 17660-2 – Svařování. Svařování betonářské oceli. Část 2: Nenosné svarové spoje.

ČSN EN ISO 13585 – Tvrdé pájení. Zkouška páječe.

ČSN EN 13067 – Personál pro svařování plastů, Zkoušky odborné způsobilosti svářečů. Svařování spojů z termoplastů.

ČSN EN ISO 14918 – Žárové stříkání. Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání.

ČSN EN ISO 156181 – Zkoušky svářečů pod vodou. Část 1: Svářeči – potápěči pro hyperbarické svařování za mokra.

ČSN EN 15618-2 – Zkoušky svářečů pod vodou. Část 2: Svářeči – potápěči a svářečští operátoři pro hyperbarické svařování za sucha. 

ČSN EN ISO 9001 – Systém managementu kvality. Požadavky.

ČSN OHSAS 18001 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Požadavky.

ČSN EN ISO 14001 – Systémy environmentálního managementu. Požadavky s návodem na použití.

ČSN EN ISO 3834-1 až 6 – Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů

ČSN EN 13445-1 až 5 – Netopené tlakové nádoby.

ČSN EN 13480-1 až 5 – Kovová průmyslová potrubí.

ČSN EN 12952-1 až 6 – Vodotrubné kotle.

ČSN EN 12953-1 až 5 – Válcové kotle.

ČSN EN 1090-1 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců.

ČSN EN 1090-2 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Technické požadavky na ocelové konstrukce.

ČSN EN 1090-3 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Technické požadavky na hliníkové konstrukce.

Související články